دوره و شماره: دوره 7.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-127 
3. مدل‌های تبدیلی رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم برای برآورد میزان جابجایی خاک

صفحه 129-141

10.22092/lmj.2019.120551

مراد میرزایی؛ رایحه میرخانی؛ ابراهیم مقیسه؛ محمد حسن روزیطلب؛ حسین اسدی


5. فرسایش تونلی، تهدید یا فرصت

صفحه 165-177

10.22092/lmj.2019.120553

محسن حسینعلی زاده؛ محمد علی نژاد؛ حمید زارعی؛ علیرضا جلالی فرد