دوره و شماره: دوره 9.1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-186 
7. اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گندم در مزارع کشاورزان برخی مناطق کشور

صفحه 103-113

10.22092/lmj.2021.124386

محمدمهدی طهرانی؛ لیلا رضاخانی؛ غلامعلی کیخا؛ مریم غزائیان؛ علیرضا جعفرنژادی؛ جهانبخش میرزاوند؛ فرشید نوابی