تعیین تناوب مناسب با کارایی مصرف آب بالا در منطقه گالیکش

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

چکیده

این تحقیق، با هدفتعیین[m1]  بهترین تناوب  با استفاده از گیاهان گندم، سویا، کلزا و گوجه‌فرنگی در مزرعه‌ای به وسعت 35 هکتار در 15 کیلومتری شمال غرب شهرستان گالیکش، در سال 1389 انجام شد. در این مطالعه وبا استفاده از نرم‏افزار CropWat، الگوی مناسب به لحاظ سود خالص و کارایی سیستم (تولید در واحد آب مصرفی) در دو شرایط آبی و دیم انتخاب و در انتها، با توجه به درصد کشت هر گیاه در الگوی برتر، یک تناوب پنج ساله ارائه شد. بر اساس نتایج حاصل، الگوی پیشنهادی چهارم (گندم، کلزا، گوجه‏فرنگی و سویا، به ترتیب با 50، 50؛ 40 و 60 درصد سهم در تناوب)، اگرچه به لحاظ کارایی سیستم (با میزان 9/35609 ریال به ازای متر مکعب آب مصرفی)، در رتبه دوم قرار داشت ولی با داشتن بیشترین سود خالص نسبت به تناوب دیگر به عنوان الگوی تناوبی برتر معرفی شد. در شرایط دیم نیز الگوی چهارم (با میزان 566751458 ریال) به عنوان الگوی برتر معرفی شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Appropriate Crop Rotation with High Water Use Efficiency in Galikesh Region

نویسندگان [English]

  • e gh 1
  • b k 2
2 Assistant Prof. of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
چکیده [English]

This study was carried out to determine the best rotation with using plants as wheat, soybeans, canola and tomatoes for field planting area of 35 hectares, in 15 kilometers northwest of Galikesh in 2010. To this end, by using the CropWat software, appropriate model was selected in terms of net profit and performance (output per unit of water used), in irrigated and rain fed conditions. According to the percentage of cultivated crop in the selected model a five-year rotation was offered. Regarding results of this experiment, although fourth proposed rotation (included: wheat, canola, tomatoes and soybeans with, 50, 50, 40 and 60 percent share in rotation, respectively) in terms of performance (with the 35609.9 Rial per cubic meter of water) was in the second rank, introduced as the appropriate crop rotation in the region. This is because the proposed rotation in terms of net profit was highest in irrigated condition and that was highest one in terms of net income in compared with other patterns (with 566751458 Rial) in dry condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop Rotation
  • CropWat
  • Systems efficiency
  • yield loss
  1. خسروشاهی، م. 1392. محاسبه نیاز آبی گونه سمر (Prosopis juliflora) در چند ناحیه رویشی خلیج عمانی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. ج. 21، ش. 2، ص. 315-300.
  2. خواجه پور، م. 1383. اصول و مبانی زراعت. جهاد دانشگاهی اصفهان. 402 ص.
3.دریحانی، ع.، س. شاه‌حسین دستجردی، ن. شاهنوشی. 1390. تعیین اولویت‌های مدیریت ریسک خشک‌سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبد کاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی. اقتصاد کشاورزی. ج. 5، ش. 1، ص. 59-37.
4.                  رحیمی‌زاده، م.، ح. مدنی، س. رضا‌دوست، ا. مهربان، ع. مرجانی. 1386. تجزیه و تحلیل انرژی در بوم‌نظام‌های کشاورزی و راهکارهای افزایش کارایی انرژی. ششمین همایش ملی انرژی.
5.عزیزی، گ.، ع. کوچکی، م. نصیری محلاتی، پ. رضوانی مقدم. 1388. اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علف‌های هرز در الگوهای مختلف کشت. مجله پژوهش‌های زراعی ایران. ج. 7، ش. 1، ص. 125-115.
6.کامکار، ب.، زاهد، م.، حسینی، ر. س.، گلچین، ا.، و غدیریان، ر. 1387. اصول طراحی الگوی کاشت (مطالعه مروری و موردی). یازدهمین کنگره زراعت. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
7.کوچکی، ع.، م. نصیری محلاتی و م. جهان بین. 1383. تنوع زیستی کشاورزی ایران: تنوع بوم‌نظام‌های زراعی. پژوهش و سازندگی. ج. 10، ش. 63، ص. 83-70.
8.                 Altieri, M. A. 1999. The ecological role of biodiversity in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 74:19-31.
9.                 Fereres, E., and Soriano, M. A. 2007. Deficit irrigation for reducing agriculture water use. Journal of Experimental Botany, 5: 147-159.
10.             Francisco, J., A., Stephen A. P., Jose F. T., and Dennis P. D. 2009. Cotton gas exchange response to standard and ultra-narrow row systems under conventional and no-tillage. Crop Science, 4: 42–51.
11.             Kegod, G. O., Forcella, F., and Caly, S. 1999. Influence of crop rotation, tillage, and management inputs on weed seed production. Weed Science, 47:175-183.
12.             Kelley, K. W., Long, J. H., and Todd, T. C. 2003. Long- term crop rotation affect soybean yield, seed weight, and soil chemical properties. Field Crop Research, 83: 41-50.
13.             Larson, J. A., Gwathmey, C. O., and Hayes, R. M. 2005. Effects of defoliation timing and desiccation on net revenues from ultra-narrow-row cotton. Journal of Cotton Science, 9: 204–214.
14.             McConkey, B. G., Liang, B. C., Campbell, C. A., Curtin, D., Moulin, A., Brandt, S. A., and Lafond, G. P. 2003. Crop rotation and tillage impact on carbon sequestration in Canadian prairie soils. Soil and Tillage Research, 74: 81-90.
15.             Nichols, S. P., Snipes, C. E., and Jones, M. A. 2004. Cotton growth, lint yield, and fiber quality as affected by row spacing and cultivar. Journal of Cotton Science, 8:1–12.
16.             Painter, K., Young, D., and Mulla, D. 1995. Combining alternative and conventional systems for environmental gains. Alternative Agriculture, 10: 88-96.
17.             Stevenson, F., and Vankessel, C. 1996. The nitrogen and non-nitrogen rotation benefits of pea to succeeding crops. Plant Science, 76: 735-745.
18.             Vories, E. D., and Glover, R. E., 2006. Comparison of growth and yield components of conventional and ultra-narrow row cotton. Journal of Cotton Science, 10: 235-243.