بسمه تعالی

 موارد ذیل که مهم ترین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و داوران را مشخص می نماید، اصول کلی هستند که بعنوان منشور اخلاق مجله مدیریت اراضی محسوب می شوند. انتظار می رود ارکان یاد شده با رعایت این منشور اخلاقی، ارتقای سطح علمی و کیفی مقالات این مجله را فراهم نموده و همواره به آن پایبند باشند:

 

 1. مقالات ارسالی به مجله نباید در هیچ یک از نشریات کشور به چاپ رسیده یا هم زمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد.
 2. مسئولیت نهایی مقاله ارسالی بعهده نویسنده مسئول مکاتبه (Corresponding Author)می‌باشد. کلیه حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است.
 3. هیئت تحریریه  در رد، پذیرش، ویرایش و اصلاح مقالات ارسالی مختار است.
 4. همه نویسندگان مقاله با امضای تعهدنامه و ارسال آن به دفتر مجله مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله را پذیرفته و از ارسال مقاله به مجله آگاه می باشند.
 5. تمامی افرادی که نام آنها بعنوان نویسنده در مقاله ذکر می شود، بایستی در شکل گیری آن نفش داشته باشند.
 6. نویسندگان بایستی از افراد حقیقی یا حقوقی که در شکل‌گیری مقاله موثر بوده( حمایت مالی، در اختیار قراردادن امکانات و...) و بعنوان نویسنده نیستند، قدردانی نمایند.
 7. نویسندگان موظفند در صورت مشاهده هرگونه نقص و اشتباه در مقاله، در هر مراحله­ای قبل از چاپ، آن را به سردبیر سریعا منعکس نموده و پس از اصلاح نقص، آخرین نسخه اصلاحی را در اختیار دفتر مجله قرار دهند.
 8. ذکر جزئیات و ارجاع به منابع در مقاله باید بحدی باشد که بتوان به کمک آنها صحت مطالب مندرج در مقاله را تایید نمود.
 9. مجله از افراد محکوم به سرقت علمی مقاله دریافت نخواهد کرد. در صورتی که وجود سرقت علمی  یا داده های غیر واقعی و ساختگی در هر مرحله از فرآیند بررسی مقاله برای مجله محرز گردد، مجله ضمن متوقف کردن فرآیند بررسی مقاله ، حق پیگیری موضوع را برای خود محفوظ می داند.
 10. این مجله مقالات پژوهشی کاربردی منتج از پژوهش های نویسنده و یا نویسندگان و نیز مقالات علمی-مروری، گردآوری، تحلیلی و انتقادی در زمینه مدیریت اراضی را منتشر می کند. ضمنا مقاله باید به زیان فارسی روان و بدون غلط های نگارشی و نوشتاری باشد.
 11. مقالات دریافتی به هیچ عنوان مسترد نمی شوند مگر با درخواست نویسنده مسئول مقاله (Withdraw)
 12. حفظ محرمانگی و دوری از هرگونه جهت گیری و اعمال سلیقه از مرحله دریافت تا انتشار مقالات همواره مدنظر مجله بوده و سردبیر و هیأت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را در مراحل داوری و ارزیابی برای کسی افشا کنند، اطلاعات و یا ایده های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده‌اند باید به‌طور محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نشوند. رعایت این مهم از تعهدات داوران نیز بشمار می رود.
 13. مجله خود را ملزم به رعایت قوانین و ضوابط کمیسیون نشریات می داند.
 14.  سردبیر نشریه با کمک هیأت تحریریه و با در نظر گرفتن نظرات داوران و همچنین مسائل مربوط به حق کپی‌برداری، سرقت علمی وغیره مسئول اتخاذ تصمیم جهت پذیرش یا رد مقالات ارسالی می‌باشد.
 15. مقالات ارسالی در ابتدا توسط هیئت تحریریه به صورت کلی بررسی میگردد (کمتر از 10 روز) و چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد برای داوری( 3 داور اولیه ظرف مدت 1 ماه فرصت داوری) فرستاده می‌شود. داوران از میان مجرب‌ترین افراد متخصص در رشته مرتبط انتخاب میشوند. اگر مقاله از نظر داوران قابل چاپ باشد اما نیاز به اصلاحات داشته باشد نظرات داوران برای اصلاح به نویسنده عودت داده میشود(ظرف مدت 1 ماه) پس از دریافت نظرات مقاله برای داور نهایی که از بین سه داور اولیه انتخاب و ارسال میگردد تا نظر نهایی خود را اعلام نماید( ظرف مدت 1 ماه) .چنانچه نهایتا نظر داور قابل پذیرش اعلام گردد مقالات آماده طرح در تحریریه میگردد و نظرات و اصلاحات ایشان پس از بررسی هیئت تحریریه به نویسنده مسئول ارائه خواهد شد
 16.  با توجه به اهمیت داوری مقاله در فرایند انتشار انتظار می رود داوران سهم و نقش منصفانه خود در بررسی و داوری مقالات را ایفا نمایند. داورانی که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله پژوهشی می‌کنند(عدم صلاحیت تخصصی، تضاد منافع بالقوه با نویسنده، احساس پیش داوری و تعصب شخصی ...)،، باید از ارزیابی مقاله امتناع کند و در اسرع وقت مقاله ارسالی را عودت نمایند.
 17. داوران موظفند در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر، مسبوق به نشر بودن مطالب یا مواردی که ادامه فرآیند ارزیابی مقاله را با اشکال مواجه می سازد، مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.
 18. فرآیند داوری مقاله بصورت دوسر ناشناس(Double Blind Peer review) انجام می شود. هرگاه داوری نویسندگان آن را به طور غیر مستقیم بشناسد، وی موظف به حفظ محرمانگی بوده و نباید موضوعی را در این خصوص با نویسندگان مطرح نماید.
 19. داوران، سردبیر و اعضای هیات تحریریه مجاز نیستند اطلاعات، استدلال ها، یا تعبیرهای منتشر نشده مندرج در مقاله تحت بررسی را مورد استفاده قرار دهند، مگر با رضایت نویسندة اصلی و با ارجاع مناسب به نام پدیدآورنده اصلی.
 20. حصول اطمینان از کیفیت و انصاف در فرایند ارزیابی مقالات و تضمین و حفظ معیارهای کیفی ( اصالت، مفهوم ویا کاربرد آن، ارتباط با تخصص ...) از مسئولیتهای بارز سردبیر و دبیران تخصصی مجله می باشد.  
 21. سردبیر نباید مقاله را به داورانی ارسال کند که مشهور به تعصب فردی له یا علیه نویسنده یا موضوع مقاله می باشند.
 22. هرگاه سردبیر یا اعضای هیات تحریریه خود نویسنده یا یکی از نویسندگان مقاله باشند، نباید در بررسی آن مقاله دخالت کنند . اگر مقاله پس از انتشار در مجله مورد نقد قرار گیرد، نباید مسئولیت خود را در ارتباط با مقاله اعمال نماید.
 23. ارسال مقاله با منظور و مقصود مشهود تجاری ناپسندیده است.
 24. مجله از نظرات و انتقادهای منطقی خوانندگان و نویسندگان مقالات همواره استقبال می کند.