داوران شهریور 1401 الی شهریور 1402  
نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی
حبیب نظرنژاد دانشیار گروه  آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
حسین اسدی دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
لیلا اسماعیل نژاد استادیار خاک شناسی بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب
رضا بیات استادیار علوم خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گروه پژوهشی مهندسی حفاظت خاک وآب
مجید بصیرت استادیار باغبانی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات شیمی ‌و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
جواد بهمنش استاد مهندسی آب دانشگاه ارومیه
حمیدرضا پیروان دانشیار زمین‌ شناسی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گروه پژوهشی مهندسی حفاظت خاک وآب
احمدعلی پوربابایی استاد 
علیرضا توکلی دانشیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بخش تحقیقات مهندسی زهکشی
محمد جمشیدی استادیار علوم خاک موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات تشکیل، طبقه‌بندی و شناسایی خاک
یعقوب حسینی دانشیار مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس بخش تحقیقات خاک و آب
ماشاله حسینی دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکـز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس،سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی
الهیار خادم دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهرکرد
هوشنگ خسروی دانشیار خاک شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات بیولوژی خاک
دکتر کامبیز بازرگان دکتر کامبیز بازرگان دانشیار خاک شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش آزمایشگاه‌ها
حامد رضایی  دانشیار خاک شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی
محمد حسن روزیطلب عضو هیأت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
فریدون سرمدیان گروه علوم ومهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
محسن سلسیپور عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،
کریم شهبازی دانشیار خاک شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش آزمایشگاه‌ها
جهانشاه صالح بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.
حسین صفاری استادیار خاک شناسی موسسه تحقیقات خاک و آب بخش تحقیقات شیمی ‌و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
محمود عرب خدری استاد مهندسی‌منابع‌طبیعی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گروه پژوهشی مهندسی حفاظت خاک وآب
ناصر علی اصغر زاد گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز- تبریز
واعظی علی رضا استاد دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه خاکشناسی
امیر فتوت استاد خاک شناسی (شیمی خاک ) - شیمی والودگی خاک گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ولی فیضی اصل استادیار مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بخش تحقیقات مدیریت منابع
حمید قیومی محمدی عضو هیئت علمی مؤسسة تحقیقات خاک و آبِ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
منوچهر گرجی استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
خدابخش گودرزوندچگینی پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین
امیر لکزیان استاد خاکشناسی - بیولوژی خاک گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین محمدی دانشیار دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه علوم و مهندسی خاک / دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
کامران میرزاشاهی استادیار مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول بخش تحقیقات خاک و آب
نصرت اله نجفی استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علیرضا نیکویی استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و توسعه روستایی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،
عباس نوروزی دانشیار کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) گروه علمی آموزش منابع طبیعی و آب و خاک
یوسف هاشمی نژاد استادیار خاک شناسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی و علوم دامی سبزوار