ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ، مجله ای علمی- ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ با هدف انتشار یافته های تحقیقاتی، ﻣﻌﺮﻓﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﺴﻂ آﮔﺎﻫﯽ­ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ منتشر می شود، لذا ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﮐﺎرﺑﺮدی، ترویجی، ﮔﺮدآوری، ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮوری، ﺗﺮﺟﻤﻪ­ای، روش شناسی، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎی زﯾﺮ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺎﻋﻪ داﻧﺶ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ

- ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

- ﻧﻘﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه­ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار از اراﺿﯽ

- ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎک در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ