اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی اسدی رحمانی

بیولوژی خاک .موسسه تحقیقات خاک و آب دانشیار

asadi_1999yahoo.com

سردبیر

حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک. موسسه تحقیقات خاک و آب استاد

besharati1350yahoo.com

مدیر داخلی

فرهاد مشیری

حاصلخیزی خاک و بیوژئوشیمی رایزوسفرو. موسسه تحقیقات خاک و آب مدیر داخلی

fa.moshiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسین اسدی

خاکشناسی. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشیار

hossein_asadi52yahoo.com

حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک. موسسه تحقیقات خاک و آب استاد

besharati1350yahoo.com

محمدرضا بلالی

اخلاق و فلسفه محیط زیست. موسسه تحقیقات خاک و آب استادیار

m_balalihotmail.com

حسین علی بهرامی

فیزیک و فرسایش خاک.دانشگاه تربیت مدرس استاد

bahramihmodares.ac.ir

محمدعلی حاج عباسی

فیزیک خاک.دانشگاه صنعتی اصفهان استاد

hajabbascc.iut.ac.ir

محمدحسن روزی طلب

خاکشناسی. بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استاد

mroozitalabgmail.com

سعید سعادت

اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی.مدیر کل سازمان محیط زیست و سلامت سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی دانشیار

saeed_saadatyahoo.com

محمدرضا شاهپسند

ترویج و آموزش کشاورزی.مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) دانشیار

mohammadrezashahpasandyahoo.com

ناصر علی اصغرزاد

بیولوژی خاک.دانشگاه کشاورزی تبریز استاد

n-aliasghartabrizu.ac.ir

منوچهر گرجی

فرسایش و حفاظت خاک. پردیس کشاورزی و منایع طبیعی استاد

mgorjiut.ac.ir

محمدحسین محمدی

خاکشناسی.پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشیار

mhmohmadut.ac.ir

عزیز مومنی

تشکیل و طبقه بندی خاک. بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب دانشیار

momeniazizgmail.com

مدیر اجرایی

فاطمه آقاجانی

منابع طبیعی- محیط زیست مدیر اجرایی

jolm9297gmail.com

ویراستار انگلیسی

عزت اله روستازاده

استادیار گروه انگلیسی دانشگاه صنعتی اصفهان

rousta2005yahoo.com