بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پرویزی، فاطمه [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم-آباد، ایران
 • پسندیده، محمد [1] موسسه تحقیقات خاک و آب
 • پیشگیر، معصومه [1] دانش‌آموخته سابق کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
 • پیشگیر، معصومه [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • پناهپور، ابراهیم [1] عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، ، اهواز، ایران.
 • پهلوان راد، محمدرضا [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران

ت

 • تومانیان، نورایر [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

ج

 • جعفری، سیروس [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
 • جعفری، سیروس [1] دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • جلالی، امیرهوشنگ [1] دکترای زراعت و عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، محقق محصول سیب زمینی، سبزی و صیفی
 • جلالی، امیرهوشنگ [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • جلالی، امیرهوشنگ [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • جلالی، امیرهوشنگ [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • جلالی فرد، علیرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جنگ چی کاشانی، سمیه [1] دانش آموخته دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

ح

 • حیدری، صابر [1] دانشجوی دکتری،شیمی و حاصلخیزی خاک،گروه علوم خاک،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
 • حیدری، نادر [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛ کرج؛ ایران
 • حیدری، نادر [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛ سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی؛کرج؛ ایران
 • حیدری کهل، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • حسینعلی زاده، محسن [1] گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده شیلات، محیط زیست، مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حمیدیان، امیر حسین [1] استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

خ

د

ذ

 • ذبیحی، حمیدرضا [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • ذبیحی، حمید رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ر

 • رجالی، فرهاد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
 • ریحانی تبار، عادل [1] دانشیار گروه علوم خاک،دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
 • ریحانی تبار، عادل [1] دانشیار دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک
 • رحمانی، حمیدرضا [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • رحیمی‌مقدم، سید اکبر [1] کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
 • رضایی، حامد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • رضائی، لیلا [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه
 • رضوی زاده، سمانه [1] عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران.
 • رمضان‌زاده ارونقی، حبیب [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک.
 • رودگرمی، پژمان [1] بخش تحقیقات آبخیزداری و بهره وری از آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • روزیطلب، محمد حسن [2] عضو هیأت علمی بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • رئیسی، طاهره [1] مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر
 • رئیسی، فائز [1] استاد خاکشناسی، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

ز

س

 • سالمی، حمیدرضا [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • سپهوند، مراد [1] عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران.
 • سید جلالی، سید علیرضا [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب.
 • سرمدیان، فریدون [1] استاد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران.
 • سعادت، سعید [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • سکوتی اسکوئی، رضا [1] بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
 • سکوتی اسکوئی، رضا [1] دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی.
 • سلطانی، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • سماوات، سعید [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
 • سمر، سید محمود [1] استادیار موسسه تحقیقات آب و خاک.
 • سنجری، صالح [1] مربی گروه خاک‌شناسی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه جیرفت
 • سواری، مسلم [2] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ، ملاثانی، ایران.

ش

ص

 • صدرآبادی حقیقی، رضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • صفاری، حسین [1] استادیار پژوهش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ،ایران
 • صفوی گردینی، مریم [2] کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
 • صمدی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مخاطرات محیطی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران ایران.

ط

 • طاعتی، عباس [1] کارشناس ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران.
 • طباخیان، شیدا [1] موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • طهرانی، محمد مهدی [1] استادیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران
 • طهماسبی، اصغر [1] استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی

ع

غ

ف

 • فرجی، افسانه [1] دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
 • فروهر، مجید [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، مشهد، ایران.
 • فلسفی، پیمان [1] عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

ق

ک

 • کابوسی، کامی [1] گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • کامکار، بهنام [1] عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
 • کاووسی، مسعود [1] دانشیار پژوهشی
 • کریمی پور فرد، هادی [1] استادیار پژوهش-بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات، آموزش
 • کشاورز، پیمان [1] دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • کلانتری، خلیل [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • کلانتری، خلیل [1] استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کهنه، احسان [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه خصوصی

گ

 • گل محمدی، مرتضی [1] مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر؛

م

ن

 • نائینی، محمدرضا [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم
 • نجفی، نصرت اله [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
 • نجفی، نصرت اله [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز.
 • نجفی، نصرت اله [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نجفی، نصرت اله [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • نجفی، نصرت اله [1] دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • نجفی، نصرت اله [2] دانشیار خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نجفی، نصرت اله [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
 • نجفی، نصرت اله [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
 • نجفی، نصرت‌اله [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه تبریز
 • نیکویی، علیرضا [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و توسعه روستایی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،
 • نوری، زهرا [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • نوری حسینی، سیدمجتبی [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • نوری حسینی، مجتبی [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • نورقلی پور، فریدون [1] عضوهیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • نوروزی، عباس [2] گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

و

ی