به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این مجله علمی باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند، در غیر این صورت مقاله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

  راهنمای تهیه مقاله نشریه مدیریت اراضی

ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ، مجله ای علمی- ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ با هدف انتشار یافته های تحقیقاتی، ﻣﻌﺮﻓﯽ، ﺗﺮوﯾﺞ و ﺑﺴﻂ آﮔﺎﻫﯽ­ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ منتشر می شود، لذا ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﮐﺎرﺑﺮدی، ترویجی، ﮔﺮدآوری، ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮوری، ﺗﺮﺟﻤﻪ­ای، روش شناسی، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ­ﻫﺎی زﯾﺮ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺎﻋﻪ داﻧﺶ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب در اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ

- ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

- ﻧﻘﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ

- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه­ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار از اراﺿﯽ

- ﻧﻘﺶ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎک در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اراﺿﯽ

فرمت مقالات ارسالی به دفتر نشریه مدیریت اراضی:

 • صفحه عنوان

در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود. *

 *صفحه عنوان شامل، عنوان کامل مقاله، نام نویسندگان، آدرس ایمیل،آدرس علمی نویسندگان، و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول و اعلام تعارض منافع است. سمت نویسندگان باید به صورت کامل هم در فایل مشخصات نویسندگان و هم در صفحه مشخصات نویسندگان عینا درج گردد. (به طور مثال: سمت علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور)

 • شرایط انتخاب عنوان مقاله

 *عنوان  مقاله نباید تکراری باشد و توسط نویسنده دیگری در مقاله دیگری به زبان مجله یا هر زبان دیگری به چاپ رسیده باشد.

 * عنوان مقاله باید گویای مطالعه باشد و از ذکر فرمول و علائم اختصاری خودداری شود.

* عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باشد و کلمات اضافی نداشته باشد.

 • نام نویسندگان

در زیر عنوان بایستی نام کامل مؤلفین به همراه درجه علمی آنها، بخش، دانشکده ، دانشگاه و شهر محل اشتغال مؤلفین ذکر گردد. نویسنده مسئول( پاسخگو) با علامت ستاره مشخص شده و مشخصات کامل ایشان به همراه پست الکترونیک ،  نمابر و تلفن همراه ذکر شود.

 آدرس اکادمیک شامل:     مرکز تحقیقات، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور

 • صفحه آرایی متن مقاله

 در نگارش و صفحه آرایی مقاله توجه به اصول کلی زیر ضروری است:

 1. مقاله باید در اندازه A4 و تک ستون به وسیله نرم افزار مایکروسافت آفیس نسخه 2007 به بالا نوشته شود.
 2. فونت مقاله B lotus و اندازه متن سایز 12 باشد. تیترها از نسخه Bold شده همین فونت و در همین سایز نوشته شود. فاصله خط ها، Single در نظر گرفته شود.
 3. آئین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل رسا در فارسی دارند خودداری شود.
 4. شماره صفحات در وسط و پایین صفحات درج شود.
 5. تعداد جداول، نمودارها و تصاویر بایستی متناسب با حجم مقاله باشد
 6. جداول به شماره های ایرانی، نامگذاری شود مانند « جدول ۱- » «شکل ۱» و عنوان جداول و شکل ها هم به فارسی و هم به انگلیسی باشد.
 7. مطالب داخل جداول و نمودارها بایستی بهزبان انگلیسی باشد.
 8. اعداد فارسی با اعشار (/) و اعداد انگلیسی با نقطه (0) نوشته شوند.
 9. هریک از تصاویر و جداول و نمودارها بایستی در مکان خود و درون متن مقاله جایگذاری گردد.
 10. توضیحات جداول نمودارها و تصاویر بایستی بصورت کامل نوشته شود.
 11. هریک از تصاویر بایستی با فرمت JPEG یا TIFF و با وضوح تصویر حداقل ۳۰۰dpi  برای نشریه ارسال گردد.
 12. جداول، نمودارها و تصاویر بایستی به ترتیب در طول مقاله شماره گذاری شوند.
 13. هر جدول بایستی یک عنوان در بالای جدول داشته باشد.
 14. هر یک از تصاویر و نمودارها باید یک عنوان در زیر آنها داشته باشند.
 15. فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله به امضا تمام نویسندگان رسیده و در سیستم ارسال مقاله ثبت گردد. مسئولیت صحت امضا تمام نویسندگان با نویسنده مسئول است.

شیوه نگارش مقاله

 چکیده ساختار نیافته و کلمات کلیدی

*   چکیده مقاله پژوهشی شامل حداکثر 300 کلمه است.  کلمات کلیدی ۳ - ۷ واژه کلیدی از واژگان عناوین مباحث اصلی توصیه می‌گردد و کلمات کلیدی نباید از عنوان مقاله تکرار شود.

 * چکیده مقاله بایستی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود و متن چکیده انگلیسی و فارسی بایستی باهم مطابقت داشته باشند.

 مقدمه

*   در این قسمت هدف مقاله بیان شده و اهمیت و ضرورت بررسی می گردد. مقدمه شامل  1. پیشینه و توضیح موضوع با ذکر رفرانس2. ضرورت انجام تحقیق. 3. سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. 4. تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. 5. هدف تحقیق به نحو روشن می باشد.

 روش بررسی

 *  به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، در این بخش نمونه های مورد مطالعه و خصوصیات دموگرافیک آنها، چگونگی انتخاب نمونه ها، نحوه جمع­آوری اطلاعات (مثلا پرسشنامه) روش های آزمایشگاهی و تجهیزات مورد استفاده و نیز روش های آماری مطالعه، معیارهای ورود و خروج، به طور کامل شرح داده شوند.

   یافته ها

*  متن این قسمت بایستی مختصر و گویا باشد. به طوریکه تمام متغیرها را بررسی کرده و چکیده ای از جداول و نمودارها را بیان نماید. در صورتی که داده های یک جدول به طور کامل در متن مقاله بیان شده از آوردن جدول خودداری شود. با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید اجتناب نمود، جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ها بایستی در متن مقاله و با شماره گذاری فارسی مشخص شوند.

  بحث

 * در ابتدا نتیجه حاصله از مطالعه به اختصار بیان می شود. البته موارد ارائه شده در مقدمه و یافته ها نباید با جزئیات در این قسمت تکرار شود. در این قسمت به جنبه های مهم مطالعه تاکید شده و ضمن مرور سایر مقالات در این زمینه به مقایسه این مطالعه با سایر مطالعات پرداخته، نتایج حاصله با اهداف اولیه مطالعه مقایسه و تعبیر و تفسیر خواهد شد. پیشنهادات لازم ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف مطالعه بیان شود.

 نتیجه گیری

*  در پایان در حد یک پاراگراف نتیجه گیری نهایی و در مجموع آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده آورده می شود.

  تشکر و قدردانی

 * نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند. همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.

در ضمن مقاله حتما تعارض منافع در آن ذکر گردد.

   اندازه‌گیری‌ها

 در اشاره به اعداد و مقادیر در متن موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

 • در نگارش مقاله سیستم واحدهای SIمورد استفاده قرار گیرند.
 • بین مقدار کمیت و واحد باید یک فاصله خالی درج شود. مثال: ،50 kN نه 50kN
 • طول : متر ( m )، میلی‌متر ( mm )، میکرومتر ( µm )، نانومتر ( nm )
 • سطح : هکتار ( ha )، مترمربع ( m2 )
 • حجم : مترمکعب ( m3 )، لیتر ( L )
 • جرم : کیلوگرم ( kg )، گرم ( g )، میلی‌گرم ( mg )، میکروگرم ( µg )، نانوگرم ( ng )
 • عملکرد : کیلوگرم در هکتار ( kg ha-1 )، لیتر در هکتار ( L ha-1 )
 • انرژی : ژول ( J )، ژول در مترمربع ( J/m2)، وات در مترمربع ( W/m2 )
 • فشار : مگاپاسکال ( MPa )
 • دما : درجه سلسیوس C ْ
 • تعرق : میلی‌مول(آب) در مترمربع در ثانیه ( mmol m-2 s-1 )
 • فتوسنتز : میکرومول ( CO2 ) در مترمربع در ثانیه ( µmol m-2 s-1 )
 • غلظت : گرم در لیتر ( g/L )، مول در لیتر ( mol/L )، میلی‌مول در لیتر ( mmol/L )، میکرومول در لیتر

( µmol/L )، نانومول در لیتر ( nmol/L )

  روابط و معادلات ریاضی

 در حروف چینی روابط و معادلات ریاضی، نکات زیر باید رعایت گردد:

 • بردارها و ماتریس ها: به صورت بولد و غیرایتالیک مثال ماتریس B
 • اعداد، پرانتز، کروشه و آکولاد: معمولی
 • توابع ریاضی: با حروف کوچک و به صورت معمولی

در نحوه ارائه روابط در متن موارد زیر مدنظر قرار گیرند:

 • برای نگارش روابط از نرم افزارهای Microsoft Equation یا Math Type استفاده شود.
 • تمام روابط ریاضی باید شماره گذاری شوند.
 • روابط ریاضی به صورت وسط چین یا چپ چین تنظیم شوند. شماره رابطه در سمت راست رابطه و با فاصله مناسب و یکنواخت در کل متن قرار گیرد
 • علامت درصد در سمت چپ اعداد قرار دارد.
 • اگر اعداد صحیح در داخل متن کمتر از  10باشد، آن عدد با حروف نوشته میشود، مثل چهار یا هفت، هرگاه  10و یا بزرگتر از  10باشد به صورت عدد نوشته می شود، مثل  46یا .13
 • برای مشخص کردن اعداد اعشـاری در فارسـی از ممیـز(/) اسـتفاده مـی شـود مثـل  4/12و در انگلیسـی از نقطـه مانند

  نیم‌فاصله در Word

 *در تدوین مقاله به زبان فارسی معمولاً مشکل استفاده از نیم‌فاصله ممکن است به وجود بیاید.

* نیم فاصله کاربردهای زیادی برای نگارش در زبان فارسی دارد، بطور مثال به سه نگارش از “فعالیتها” دقت کنید کدامیک از نظر زیبایی و نگارش صحیحتر است؟ “فعالیتها” ، “فعالیت ها” ، “فعالیت‌ها” واضح است که نگارش آخر به دلیل وجود نیم‌فاصله بین حروف ت و ه صحیح می‌باشد.

معرفی نمادها

   *  نمادهای به کار رفته در روابط، شکل‌ها و جداول مقاله باید تعریف شده و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی و سپس الفبای لاتین مرتب سازی شوند.

  عنوان و چکیده انگلیسی

 *    عنوان مقاله و چکیده (Abstract) به زبان انگلیسی، باید متناظر با چکیده فارسی باشد. پس از چکیده، بین سه تا پنج کلمه به عنوان واژه‌های کلیدی (Keywords) واژه‌هایی که در عنوان تکرار نشده باشند گنجانده شود.

 چگونگی تنظیم فهرست منابع

فهرست منابع مورد استفاده در پایان متن به‌صورت پیوسته و تماماً انگلیسی ارائه شوند. منابع مورداستفاده به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند) زیر هم آورده شوند. چنانچه از یک نگارنده چندین منبع ذکر شود، ترتیب درج آن‌ها بر حسب سال انتشار، از جدید به قدیم است. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع همسال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a ،b و c پس از سال انتشار منابع از یکدیگر متمایز شوند. چنانچه مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، نخست مقالات منفرد و سپس مقاله­های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند.

حتما دستورالعمل ارجاع دهی فهرست منابع با سبک Harvard تهیه گردد.

مثال‌های برای تنظیم مقاله از مجله علمی

Brennan, E.W. and Lindsay, W.L., 1998. Reduction and oxidation effect on the solubility and transformation of iron oxides. Soil Sci. Soc. Am. J. 62: pp.930–937.

 

مقاله از کارگاه آموزشی یا علمی

 

Hanbury, A., 2002. The taming of the hue, saturation and brightness colour Space, 7th Computer Vision Winter Workshop, February 2002, Bad Aussee, Austria.

 

ارجاع به کتاب

Lindsay, W.L., 1979. Chemical equilibrium in soils. John Wiley & Sons, New York.

 

مطلب نقل شده یک نویسنده در یک مجموعه مقالات

Logsdon, S.D. and Laird, D.A., 2003. Ranges of bound water properties associated with a smectite clay. p. 101–108. In Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substance. Proc. of Conf., Rotorua, New Zealand. 23–26 Mar. 2003. Industrial Research, Auckland, New Zealand.

 

ذکر مطلب از کتاب

Olsen, S.R. and Sommers, L.E., 1982. Phosphorus. p. 403–427. In A.L. Page et al. (ed.) Methods of soil analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. No. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.

 

ذکر مطلب از اینترنت

Soil Survey Staff. 2004. NRCS soils [Online]. Available at http://soils. usda.gov [verified 23 Mar. 2005]. USDA-NRCS, Washington, DC.

مقاله با یک نویسنده

Fukugawa, N., 2022. Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from japan. Scientometrics, 127(8), pp.4439-4455

 

مقاله با دو نویسنده

Haunschild, R. and Bornmann, L., 2022. Relevance of document type in the scores calculation of a specific field- normalized indicator:Are the scores strongly depent on or nearly independent of the document type handing?. Scientometrics, 127(8), pp.4419-4438

 

مقاله با سه نویسنده

Vakkari, P., Chang, Y.W. and Jarvelin, K., 2022. Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), pp.4419-4438

مقاله با بیش از سه نویسنده

Wheeler, J., Pham, N.M., Arlitsch, K. and Shanks, J.D., 2022. Impact factions: assessing the citation impact of different type of open access repositories. Scientometrics, 127(8), pp.4419-4438

 

*ضروری است شناسه منحصر به فرد DOI در انتهای ارجاعات هر مقاله درج گردد.

*همچنین ضروری است فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی برگردانده شده و در انتهای منبع داخل پرانتز عبارت " in persian" نوشته شود.

*در تمام منابع مورد استفاده نام ژورنال‌ها به‌صورت کامل نوشته شود.