تزریق سولفات آهن در خاک، راهکاری ارزان برای درمان کمبود آهن درختان میوه

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

2 استادیار موسسه تحقیقات آب و خاک.

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

چکیده

آزمایشی که در فاصله سال­های  1391 تا 1392 در یک باغ هلو در منطقه شهریار  انجام شد، این شبهه را برطرف نمود.در این آزمایش کارآیی روش تزریق سولفات آهن - مواد آلی به تنهایی و یا به همراه اسید سولفوریک، در مقایسه با کلات آهن ارزیابی شد. اندازه گیری شدت سبزی برگ با استفاده از کلروفیل متر نشان داد که تزریق سولفات آهن - مواد آلی به همراه اسید سولفوریک، به اندازه کلات آهن در شرایط باغ آزمایشی موثر بوده است. غلظت منگنز در برگ، در تیمار "کلات آهن" کاهش شدیدی نشان داد در حالی که در تیمار تزریق اینگونه نبود. کاهش غلظت منگنز در برگ پس از مصرف کلات آهن پدیده­ای شناخته شده در علم تغذیه گیاه است که خوشبختانه این ویژگی منفی در روش تزریق سولفات آهن دیده نمی شود. شدت سبزی برگ در اوایل سال دوم، همزمان با اوج زردی برگ و برای ارزیابی اثربخشی تیمارهای سال گذشته نیز اندازه گیری شد، که بیانگر تدوام اثربخشی تیمارهای تزریق بود. از طرف دیگر زردی برگها در تیمار کلات آهن مشهود و بیانگر کوتاه مدت بودن اثربخشی این کود بود. اطلاعات موجود نشان می­دهد که برای مقابله با زردی برگ در بسیاری از باغهای میوه، روش تزریق سولفات آهن با کود آلی و اسید سولفوریک، جایگزین مناسب و ارزانی برای کلات آهن می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soil injection of Iron Sulfate, an Inexpensive Method for Controlling Iron Deficiency of Fruit Trees

نویسندگان [English]

 • H H 1
 • M S 2
 • M M.A 3
چکیده [English]

An experiment conducted in 2012 and 2013 in a peach orchard in Shahriar,area showed that offectivness of applaying FeSO4 - organic matter injection,  alone or in combination with sulfuric acid, is higher than using Fe-chelates. Determination of leaf greenness with chlorophyll meter indicated that FeSO4 - organic matter- sulfuric acid injection was as effective as using Fe-chelates in fertigation. Leaf Mn concentration reduced enormously in Fe-chelate treatment. Furtunately reduction of leaf Mn concentration after applying Fe-chelate, which is well described in plant nutrition literature, was not observed in injection treatment. Leaf greenness was determined in the beginning of the second year to evaluate the effectiveness of previous year treatments. It higher values  obtained after injection treatments. Yellow leaves were indicative of low efficiency of Fe chelate.The results of this experiment could be an indicates that soil injection of FeSO4 - organic matter- sulfuric acid is a good and inexpensive alternative for Fe chelate in some orchards. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorosis
 • Iron sulfate
 • Soil injection
 • Iron deficiency
 • Peach tree
 • Sulfuric Acid
 1. امامی، ع. 1375. روشهای تجزیه گیاه (جلد اول). نشریه فنی شماره 982، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
 2. امامی، ع. و ع.ا.بهبانی زاده. 1365. روشهای آزمایشگاهی تجزیه کودهای شیمیایی مطابق با روشهای استاندارد بین المللی. نشریه فنی شماره 707، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
 3. سمر، س. م. س سماوات، م. س. تدین، ح. رضایی، م. م. طهرانی، م. س. اردکانی، ح. بشارتی و ع. ر. فلاح. 1390. آهن در خاک و گیاه، 191 صفحه. نشر آموزش کشاورزی. کرج، ایران.
 4. علی احیایی، م. 1376. شرح روشهای تجزیه شیمیایی خاک (جلد دوم). نشریه فنی شماره1024. موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
5.            Abadia,J, A.Alvarez-Fernandez, A.D. Rombola, M.Sanz, M.Tagliavini and Anunciacion Abadia. 2004. Technologies for the Diagnosis and Remediation of Fe Deficiency. Soil Sci. Plant Nutr., 50 (7): 965-971.
6.            Ammari. T.G. and B.Hattar.2011. Effectiveness of vivianite to prevent lime-induced iron deficiency in lemon trees grown on highly calcareous Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42:2586–2593.
7.            Azizi. P. and B. Glaser. 2006. Organic iron fertilizers from hornbeam-leaves, outer rice husks and charcoal. Journal of Applied Sciences, 6(3): 673-677.
8.            Cañasveras,J.C.,A.R. Sánchez-Rodríguez, M.C.del Campillo,V.Barrón and J.Torrent. 2013. Lowering iron chlorosis of olive by soil application of iron sulfate or siderite. Agronomy for Sustainable Development. DOI 10.1007/s13593-013-0191-4
9.            Davenport, J. R. and R. G. Stevens. 2006. High soil moisture and low soil temperature are associated with chlorosis occurrence in concord grape. Hortscience 41(2):418-422.
10.        Elmo. R. Method for producing suspension fertilizer. 1994. United States Patent 5443613. In: http://patent.ipexl.com
11.        FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 2005 Land and Plant Nutrition Management Services Map of World Calcisols [Online]. Available at: http://www.fao.org/ag/agl/agll/prosoil/calc.htm (verified May 2005).
12.        Ghasemi‐Fasaei,R., A.Ronaghi, M.Maftoun, N.Karimian and P.N.Soltanpour. 2002. Influence of FeEDDHA on Iron–Manganese Interaction in Soybean Genotypes in a Calcareous Soil .Journal of Plant Nutrition:26(9)1815-1823.
13.        Havlin, J, J. D.Beaton, S. L. Tisdale and W. L. Nelson. 2005. Soil fertility and fertilizers, 7th edition. Pearson Prentice Hall.
14.        Holloway, B., D. Brace, I. Ritcher, M. McLaughlin, G. Hettiarachchi, and R. Armstrong. 2006. Micronutrient availability improved with fl uids. Fluid J. 54(14):17–19.
15.        Horesh, I., Y. Levy and E. E. Goldschmit. 1991. Correction of lime-induced chlorosis in container-grown citrus trees by peat andiron sulfate application to small soil volumes. PP. 345-349. In: Y.Chen and Y. Haddar (eds.). Iron nutrition and interactions inplants. Kluwer Academic Publishers, New York.
16.        Kosegarten, H.U., B. Hoffman, and K. Mengel. 1999. Appoplastic pH and Fe3+  reduction in intact sunflower leaves. Plant Physoil. 121:1069-1079.
17.        Lindsay, W. L. 1991. Inorganic equilibria affecting micronutrients insoil. In: J. J. Mortvedt, F. R. Cox, L. M. Shuman and R.M. Welch (eds.), Micronutrients in Agriculture. Soil Sci. Soc. Am., Inc., Madison, WI.
18.        Morales.F, R.Grasa, A.Abadía and J.Abadía. 1998. Iron chlorosis paradox in fruit trees. Journal of Plant Nutrition,21(4):815-825.
19.        Moosavi,A.A and A.Ronaghi. 2010. Growth and iron-manganse relationships in dry beans as affected by foliar and soil application of iron and manganese in a calcareous soil. Journal of Plant Nutrition,33(9):1353-1365.
20.        Norvell.W.A and W.L. Lindsay.1982. Estimation of the concentration of Fe3+ and (Fe3+)  (OH-)ion product from equilibria of EDTA in soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 46:710-715.
21.        Rambola. A. and M. Tagliavini. 2006. Iron nutrition of fruit trees crops. In: Iron nutrition in plants and rhizospheric microorganisms, eds. L.L. Barton and J.Abad, 23-59. Springer, Dordrecht, The Netherlands.
22.        Rombola A. D., M. Toselli, J. Carpintero, T. Ammari, M. Quartieri, J. Torrent and B. Marangoni. 2003. Prevention of Iron-Deficiency Induced Chlorosis in Kiwifruit (Actinidia deliciosa) Through Soil Application of Synthetic Vivianite in a Calcareous Soil. Journal of Plant Nutrition, Vol. 26(10 & 11):2031–2041.
23.        Samar, S.M., M.J.Malakouti, H.Siadat, A.Sadjadi, H.Ghafoorian. 2001. Root partial contact with localized organic matter increased 59Fe uptake and alleviated lime-induced chlorosis of young apple trees. In: Proceeding of 14th International Plant Nutrition Colloquium. Pp: 860-861. Kluwer Academic Publishers.
24.        Zuo, Y., L. Ren, F. Zhang and R. F. Jiang. 2007. Bicarbonate concentration as affected by soil water content controls iron nutrition of peanut plants in a calcareous soil. Plant Physiology and Biochemistry,  45(5):357–364.