تدوین روش مناسب برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ایران

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

2 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

فرسایش قابل تحمل خاک برای برنامه‌ریزی‌های حفاظت خاک دارای اهمیت زیادی است. با توجه به اینکه مقادیر مشخصی برای تلفات قابل تحمل خاک در ایران وجود ندارد، لازم است میزان آن برای کشور تعیین گردد. لذا این تحقیق با هدف تعیین مقادیر قابل تحمل تلفات خاک در کشور انجام گرفت. در این تحقیق ابتدا با بررسی پژوهش‌های انجام شده، تعاریف فرسایش قابل تحمل از دیدگاه‌های مختلف، عوامل موثر بر آن، روش‌های برآورد و مزایا و معایب هر یک از این روش‌ها مورد مطالعه قرار گرفت تا با مقایسه آنها با شرایط کشور و اطلاعات موجود، روش مناسب برای برآورد فرسایش قابل تحمل در ایران در وضع فعلی تهیه و تدوین گردد. آمار کرت‌های فرسایش به تعداد 292 کرت جمع‌آوری و تحلیل شد. سپس با توجه به اطلاعات موجود، عواملی مشتمل بر ضخامت خاک، لایه محدود کننده، نوع کاربری اراضی و اقلیم به عنوان معیارهای تعیین میزان فرسایش قابل تحمل خاک در کشور مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین جدولی تهیه شد که در آن مقادیر قابل تحمل فرسایش خاک بر اساس این عوامل در پنج کلاس طبقه‌‌بندی گردید. طبق جدول پیشنهادی، مقادیر کمینه فرسایش قابل تحمل خاک از 25/0 تا بیشینه 25/1 تن در هکتار در سال برای مراتع در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌‌تواند متغیر ‌باشد. در اراضی جنگلی مناطق زاگرس و سایر جنگل‌های واقع در مناطق نیمه خشک تا نیمه مرطوب و دیمزارهای سراسر کشور می‌توان ارقام جدول را تا پنج برابر افزایش داد. در مناطق جنگلی حاشیه دریای خزر نیز می‌توان مقادیر مندرج در جدول پیشنهادی را تا 10 برابر در نظر گرفت. در مورد اراضی که تحت کشاورزی آبی قرار دارند استفاده از جداول سازمان حفاظت خاک آمریکا پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Suitable Method for Determining Soil Loss Tolerance in Iran

نویسندگان [English]

 • reza sokouti oskoee 1
 • mahmoud arabkhedri 2
1 Soil Conservation and Watershed Management Research Department, West Azarbayjan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Uromiyeh, Iran.
2 Soil Conservation and Watershed Management Institute, AREEO, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Soil loss tolerance plays an important role in soil conservation programs. As no well-documented soil loss tolerance values are currently available for Iran, the present study was conducted to determine well-founded limits of tolerable soil loss in Iran. For this purpose, a preliminary survey was conducted of the various definitions of tolerable soil loss reported in the literature, the factors involved in the process, the relevant estimation methods, and the advantages/disadvantages associated with each estimation method. The data currently available on Iran were compared with those thus collected to derive and develop an appropriate method for soil loss tolerance estimation in Iran. The data collected on 292 erosion plots were subjected to analysis and such factors as soil thickness, limiting layer, land use, and climate were selected as the criteria to be used in the determination of soil erosion tolerance. The tolerance values thus obtained were then tabulated to classify the factors into five categories. Based on this classification, the allowable limits of tolerable soil loss in (semi-)arid rangelands might range from a minimum of 0.25 to a maximum of 1.25 ton/ha/year. These values might have a five-fold increase for the forests located at the Zagros Range, those in semi-arid to semi-humid areas, and dry farms. Moreover, a ten-fold increase might be allowed in the coastal forests along the Caspian Sea. Finally, the values reported in the USDA recommended by US Soil Conservation Service are suggested for irrigated lands in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soil thickness
 • Soil conservation
 • Soil loss tolerance
 • Soil formation rate
 1. خواجوی ا، م. عرب‌خدری، م. ح. مهدیان و ص. شادفر، 1394، بررسی مقادیر فرسایش و تلفات خاک در سطح کشور با استفاده از ارقام اندازه‌گیری شده روش سزیم 137 و پلاتهای آزمایشی، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال ششم، شماره 11 ، ص ص 137-151.
 2. سرمدیان ف. 1391 . شدت هوادیدگی و تشکیل خاک . مجموعه سخنرانی‌های همایش تخصصی بررسی و تخمین فرسایش مجاز خاک در ایران، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، بهمن 1391، ص ص 3-17.
 3. سکوتی اسکوئی. ر. 1390. مقدمه ای بر فرسایش مجاز و روش­های اندازه­گیری آن. انتشارات پلک. 122 ص.
 4. عرب‌خدری، م.  1391 . جمع‌بندی همایش تخصصی روش‌های بررسی و تخمین فرسایش مجاز خاک در ایران . مجموعه سخنرانی‌های همایش تخصصی بررسی و تخمین فرسایش مجاز خاک در ایران، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، بهمن 1391، صص 50-54
 5. مسعودیان، س ا، 1382، نواحی اقلیمی ایران، مجله جغرافیا و توسعه: پاییز و زمستان, دوره  1 ,  شماره پیاپی 2، ص ص 171-184.
  1. Alexander EB 1988. Rates of soil formation: implications for soil-loss tolerance. Soil Science 145(1): 37-45.
  2. Alexander, E.B. 1986. Rates of soil formation from bedrock or consolidated sediments. Physical Geography 6 (1): 26–42.
  3. Bagarello, V., Stefano, C., Ferro, V., and Pampalone, V. 2015. Establishing a soil loss threshold for limiting rilling. J. Hydrol. Eng. 20, Soil erosion and sediment yield modeling, C6014001.
  4. Baja S, Chapman DM and Dragovich D 2002. A conceptual model for defining and assessing land management units using a fuzzy modelling approach in GIS environment. Environmental Management 29(5): 647-661.
  5. Bakker, M.M., G. Govers and M.D.A. Rounsevell. 2004. The crop productivity- erosion relationship: an analysis based on experimental work. Journal of Catena, 57: 55-76.
  6. Bennett, H. H. 1939. Soil conservation. McGraw-Hill Book Co., Inc.
  7.  Bhattacharya P., V.K. Bhatt and D. Mandal. 2008. Soil loss tolerance limits for planning of soil conservation measures in Shivalik–Himalayan region of India. Catena. 73 > 1 > 117-124
  8. Bhattacharyya P, Mandal D, Bhatt VK and Yadav RP 2011. A quantitative methodology for estimating soil loss tolerance limits for three states of northern India. Journal of Sustainable Agriculture 35(3): 276-292.
  9. Csaba C, Robert P and Attila B 2001. Soil erosion, soil loss tolerance and sustainability in Hungary. 3rd International Conference on Land Degradation and Meeting of the IUSS Sub-commission C- Soil and Water Conservation, 17-21 Sept 2001, Rio de Janeiro, Brazil.
  10. Delgado F and Lopez R 1998. Evaluation of soil degradation impact on the productivity of Venezuelan soils. Advances in GeoEcology 31: 133-142.
  11. Delgado F, Terrazas R and Lopez R 1998. Planificación de la conservación de suelos en cuencas altas, utilizando relaciones erosion-productividad. Agronomía Tropical 48(4): 395-411.
  12. Dewan, ML. and J Famouri. 1964. The soils of Iran. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
  13. Hacisalihoglu S, Mert A, Negiz G and Muys B 2010. Soil loss prediction using universal soil loss equation (USLE) simulation model in a mountainous area in Aglasun district, Turkey. African Journal of Biotechnology 9(24): 3589-3594.
  14. HALL, G. F.; LOGAN, T. J.; YOUNG, K. K. 1985. Criteria for determining tolerable erosion rates. In: Follett, R. F.; Stewart, B. A. (eds) Soil Erosion and Crop Productivity. Am. Soc. Agron., Madison, Wisconsin
  15. http://soils.usda.gov/use/worldsoils/landdeg/papers/ersnpaper.html
  16. http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054224
  17. Jha P and Mandal D 2010. Maximum allowable soil erosion rate under different land forms of Uttarakhand. Journal of Indian Society of Soil Science 58(4): 422-427.
  18. Johnson, L.C. 1987. Soil loss tolerance: factor myth, J. soil and water conservation 42 (3): 155–160.
  19. Kereselidze DN, Matchavariani LG, Kalandadze BB and Trapaidze VZ 2013. Allowable soil erosion rates in Georgia. Eurasian Soil Science 46(4): 438-446.
  20. Kirkby, M. 2001. From plot to continent: reconciling fine and coarse scale erosion models. In: Sustaining the Global Farm. Eds: Stott, D.E., Mohtar, R.H., Steinhardt, G.C. 860-870.
  21. Kuznetsov MS and Abdulkhanova DR 2013. Soil loss tolerance in the central chernozemic region of the European part of Russia. Eurasian Soil Science 46(7):802-809.
  22. Lakaria B.L., H. Biswas and D. Mandal. 2008. Soil loss tolerance values for different physiographic region of Central India, soil use and management, 24: 192–198.
  23. Lal R 1984. Soil erosion from arable lands and its control. Advances in Agronomy 37: 238-248.
  24. Lenka NK, Mandal D and Sudhishri S 2014. Permissible soil loss limits for different physiographic regions of West Bengal. Current Science 107(4): 665-670.
  25. Li L., Z.H. Zhou and G.C. Liu. 2005. The present situation and conceive of soil loss tolerance Study, advance in earth science, 20(9): 65–72.
  26. Liu G, Li L, Wu L, Wang G, Zhou Z and Du S 2009. Determination of soil loss tolerance of an entisol in southwest Chiana. Soil Science Society of America
  27. Lobo D, Lozano Z and Delgado F 2005. Water erosion risk assessment and impact on productivity of a Venezuelan soil. Catena 64: 297-306.
  28. Medeiros GOR, Giarolla A, Sampaio G, Marinho MA. Estimates of Annual Soil Loss Rates in the State of São Paulo, Brazil. Rev Bras Cienc Solo. 016;40:e0150497.
  29. Mandal D and Sharda VN 2011. Assessment of permissible soil loss in India employing a quantitative bio-physical model. Current Science 100(3): 383-390.
  30. McBratney AB and Odeh IOA 1997. Application of fuzzy sets in soil science: fuzzy logic, fuzzy measurements and fuzzy decisions. Geoderma 77: 85-113.
  31. Morgan, R.P.C. 2005. Soil Erosion and Conservation, 3rd edition. Blackwell Publishing.
  32. Mulengera MK and Payton RW 1999. Modification of the productivity index model. Soil and Tillage Research 52(1-2): 11-19.
  33. Nearing, M. 2002. Towards a new definition of soil loss tolerance for the United States, International Soil Conservation Organization Conference, Conference abstracts.
  34. Neill LL 1979. An evaluation of soil productivity based on root growth and water depletion. MS thesis, University of Missouri, Columbia.
  35. Pierce F.J., W.E. Larson and R.H. Dowdy. 1984. Soil loss tolerance: maintenance of long-term soil productivity, J. soil and water conservation, 39(2):136–138.
  36. Pierce FC, Larson WE, Dowdy RH and Graham WA 1983. Productivity of soils: assessing long- term changes due to erosion. Journal of Soil and Water Conservation 38: 39-44.
  37. Rusanov AM 2006. The integrated assessment of soil erosion resistance. Eurasian Soil Science 39(8): 879-884.
  38. Schertz, D.L. 1983 The base for soil loss tolerance, J. soil and water conservation, 38 (1) (1983), pp. 10–14. .
  39. Shtompel YA, Lisetskii FN, Sukhanovskii YP and Strelnikova AV 1998. Soil loss tolerance of brown forest soils of northwestern Caucasus under intensive agriculture. Eurasian Soil Science 31(2): 185-190.
  40. Singh S 2011b. Assessment of soil loss tolerance in submontane Punjab. MSc thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, Punjab, India.
  41. Singh V 2011a. Evaluation of physical, chemical and morphological characteristics of Bhadiar microwatershed in relation to soil erosion and crop productivity. MSc thesis, Punjab Agricultural University, Ludhiana, Punjab, India.
  42. Skidmore, E.L. 1982 Soil loss tolerance. In: M.K. David, Editor, Determinants of soil loss tolerance, ASA Spec. Publ. vol. 45, ASA, Madison,87–93.
  43. Smith, D.D. 1941. Interpretation of soil conservation data for field use, Agriculture Engineering, 22:173–175.
  44. Stamey WL and Smith RM 1964. A conservation definition of erosion tolerance. Soil Science 97: 183-186.
  45. Sudhishri S, Kumar A, Singh JK, Dass A and Nain AS 2014. Erosion tolerance index under different land use units for sustainable resource conservation in a Himalayan watershed using remote sensing and geographic information system (GIS). African Journal of Agricultural Research 9(41): 3098-3110.
  46. U.S. Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service (USDA-NRCS). 1999. National soil survey handbook: 430-VI, U.S. Government printing office, Washington D.C.
  47. U.S. Department of agriculture, agricultural research service and soil conservation service. 1956. Joint conference on slope-practice, Washington, D.C.
  48. Velbel M.A. 1989. Discussion of “rate of soil formation: implication for soil loss tolerance” by E.B, Alexander. soil science, 148 (1), pp. 71–74.
  49. Velbel MA 1985. Geochemical mass balances and weathering rates in forested watersheds of the southern Blue Ridge. American Journal of Science 285(10): 904-930.
  50.  Wakatsuki T. and A. Rasyidin. 1992 Rates of weathering and soil formation, Geoderma, 52 (34), pp. 251–263.
  51.  Wischmeier W.H. and D.D. Smith. 1978. Predicting rainfall erosion losses—a guide to conservation planning, USDA, Agric. handbooks vol. 537, p. 2.
  52. Wymore AW 1993. Model-based systems engineering: an introduction to the mathematical theory of discrete systems and to the tricotyledon theory of system design. CRC Press, Boca Raton, FL.
  53. Xiao-yong, B. and W. Shi-jie. 2011. Relationships between soil loss tolerance and karst Rocky desertification. J. of natural resources, V. 26. (8), 1315-1323
  54. Xingwu D, Xie Y, Liu B, Liu G, Feng Y and Gao X 2012. Soil loss tolerance in the black soil region of northeast China. Journal of Geographical Sciences 22(4): 737-751. 109

6.                  Alewell C., M. Egli, and K. Meusburger. 2015. An attempt to estimate tolerable soil erosion rates by matching soil formation with denudation in Alpine grasslands. J. soils and sediments. V. 15, (6), pp 1383-1399

19.              Elisabeth B., G. Hancock and S. Wilkinson.. 2011. 'Tolerable' hilllslope soil erosion rates in Australia: Linking science and policy. j. Agriculture Ecosystems & Environment. 144, (1): 136-149

37.              Mandal D. K. S. Dadhwal, O. P. S. Khola and B. L. Dhyani.. 2006. Adjusted T values for conservation planning in Northwest Himalayas of India J. soil and water conservation, 61(6):391-397.

38.               Mandal D., V.N. Sharda and K.P. Tripathi.. 2010. Relative efficacy of two biophysical approaches to assess soil loss tolerance for Doon Valley soils of India. Doi: 10.2489/jswc.65.1.42 J. soil and water conservation, V. 65, (1) 42-49

48.              Sharda V. N., Mandal D, and Ojasvi, PR. 2013. Identification of soil erosion risk areas for conservation planning in different states of India. J. Environ Biol. 34(2):219-26.

60.               Verheijen F.G.A., R.J.A. Jones, R.J. Rickson and C.J. Smith. 2009. Tolerable versus actual soil erosion rates in Europe. J. earth-science reviews, volume 94, (1–4), PP. 23–38.