مروری بر وضعیت خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در جهان و ایران

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دکتری توسعه کشاورزی، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی نه پدیده جدید است و نه خاص کشور ایران، بلکه در نظام زمین‌داری بیشتر کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی به نسبت‌های گوناگون وجود دارد. بر این اساس هدف مطالعه حاضر، تحلیل وضعیت خردی و پراکندگی اراضی در قاره‏های آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا و مقایسه آن با کشور ایران بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی است تا بتوان شمایی کلی از وضعیت موجود حاکم بر ساختار توزیع اراضی کشاورزی در سطح جهانی و ملی را بدست آورده و راهکارهای لازم جهت کنترل این پدیده را ارائه داد. یافته‏های این مطالعه از طریق مطالعات کتابخانه‏ای، اسنادی و بررسی نتایج سرشماری کشاورزی انجام شده توسط سازمان فائو، اتحادیه اروپا و وزارت کشاورزی کشورهای مورد مطالعه بدست آمده است. بر اساس نتایج این مطالعه، متوسط اراضی کشاورزی در کل دنیا 8/7هکتار است که این مقدار در قاره‏های آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی به ترتیب برابر با 1/06، 1/3، 14/7، 22/2، 50/7 و 186 هکتار هست در حالی‏که میانگین سطح اراضی کشاورزی در ایران 4/9 هکتار است که تقریباً معادل نصف میانگین اراضی کشاورزی در سطح جهانی (8/7 هکتار) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of agricultural land dispersion and fragmentation at both global and Iranian levels

نویسندگان [English]

 • mohammad shokati 1
 • khalil kalantari 2
 • ali asadi 3
 • hosin shabanali 3
1 PhD Graduated of Agricultural Development, Faculty of Agricultural Economics & Development, University of Tehran, Karaj, Iran
2 The University of Tehran.
3 Professor of Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Economics & Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

 
The phenomenon of agricultural land dispersion and fragmentation is neither new nor particular to Iran; rather, it is observed in the land management systems of most Asian, European, African, and American countries. The present study attempts to study the present situation in agricultural land dispersion and fragmentation across these continents. The image emerging from the survey will be compared with that of Iran emerging from an agricultural census by the Ministry of Agriculture. It is the objective of this study to use the general image of the existing agricultural land distribution at both global and national levels toward developing strategies and measures required for controlling land dispersion. The data required are derived from a library research and the censuses conducted by FAO, the European Union, and the state ministries of agriculture in the countries surveyed. Based on the results obtained, the world average cultivated area is 8.7 hectares comprising 1.06, 1.3, 14.7, 22.2, 50.7, and 186 hectares in Asia, Africa, Europe, Central America, South America, and North America, respectively. Iran records an average cultivated area of 4.9 hectares, which is approximately half the world average.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land fragmentation
 • Land dispersion
 • Land consolidation
 1. اسماعیل‏پور، ن. 1392. اشتراک تجربیات نوآورانه بین‏المللی، جلد 17. انتشارات سازمان جنگل‏ها و مراتع کشور.
 2. اندیشگاه توسعه منطقه‌ای فناوران. 1386. الگوی مفهومی احیا و توسعه اراضی کشاورزی مبتنی بر شرکت‌های توسعه‏گر. آسیب ‌شناسی عملکرد دولت در احیا و توسعه اراضی کشاورزی و تبیین ضرورت حضور فعالانه بخش غیردولتی.
 3. پورمرعشی، س م. 1376. یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در ایران و کشورهای دیگر، مجله برنامه ‌و بودجه، شماره 12، ص 84-59.
 4. سپهوند، ا، اسفندیاری، س و زارع مهرجردی، م ر. 1396. بررسی تاثیر ضریب مکانیزاسیون بر بهره وری در بخش کشاورزی ایران (کاربرد مقایسه ای رهیافت الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده و الگوریتم ژنتیک). فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهل و هشتم، شماره 1، صص 9-22.
 5. جمشیدی؛ ع ر، امینی، ا م. 1391. عوامل مؤثر بر پذیرش و اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی در استان ایلام، فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره هفتم، بهار 1391، صص 118-103.
 6. مرکز آمار ایران. 1394. نتایج سرشماری کشاورزی 1393. www.amar.org.ir
 7. Ministry of Agriculture of Botswana, Department of Research, Statistics and Policy Development. 2016. Annual Agricultural Survey Report 2014.
 8. Anríquez, G., & Bonomi, G. 2007. Long-Term Farming Trends. An Inquiry Using Agricultural Censuses (No. 07-20).
 9. Berdegué, Julio A. and Fuentealba, Ricardo. 2011.  Latin America: The State of Smallholders in Agriculture. Paper presented at the IFAD Conference on New Directions for Smallholder Agriculture 24-25 January, 2011. International Fund for Agricultural Development Via Paolo Di Dono, 44, Rome 00142, Italy.
 10. Cay, T. Uyan, M. 2013. Evaluation of reallocation criteria in land consolidationstudies using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Land Use Policy 30, 541–548.
 11. CBS. 2000. Statistical pocket book of Nepal 2000. Central Bureau of statistics, kathmandu.
 12. Eurostat. 2016. Land use: number of farms and areas of different crops by type of farming. v3.1.16-20160614-5608-PROD_EUROBASE DATA-EXPLORER_PRODmanaged13. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do#
 13. Eurostat statistics explained. 2016. Farm structure statistics. This page was last modified on 19 February 2016, at 17:29. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farm_structure_statistics
 14. FAO. 1994. Land degradation in soutch asia: it severity causes and effects upon people. World soil resources report, food and agriculture organization, Rome.
 15. FAO. 2014. FAO statistical yearbook 2014, Europe and Central Asia food and agriculture
 16. FAO. 2001. Supplement to the Report on the 1990 World Census of Agriculture. FAO StatisticalDevelopment Series 9a. Rome, FAO.
 17. FAO. 2013a. 2000 World Census of Agriculture: Analysis and international comparison of the results1996-2005. Rome, FAO.
 18. Guanghui, J. Xinpan, W. Wenju, Y. Ruijuan, Z. 2015. A new system will lead to an optimal path of land consolidation spatial management in China. Land Use Policy 42. PP 27–37.
 19. Gulati, A. 2001. The future of agriculture in south Asia: Whither the small farms? Proceedings of the international conference on sustainable food security for all by 2020. German technical cooperation (GTZ), Boon.
 20. Hu, W. 1997. Household land tenure reform in china: its impact on farming land use and agro-environment. Land use policy 14. Pp 175-186.
 21. Jia, X., & Huang, J. 2013. Transforming agricultural production in China: from smallholders to pluralistic large farms. Presentation made at FAO Headquarters on Monday, 16 December. Rome, FAO.
 22. King, R. 1977. Land reform: A world survey westview press, Boulder.
 23. Lowder, S.K., Skoet, J. and Singh, S. 2014. What do we really know about the number anddistribution of farms and family farms worldwide? Background paper for The State of Food andAgriculture 2014. ESA Working Paper No. 14-02. Rome, FAO.
 24. Masters, W., Andersson Djurfeldt, A., De Haan, C., Hazell, P., Jayne, T., Jirstrom, M. & Reardon, T. 2013. Urbanization and farm size in Asia and Africa: Implications for food security and agriculturalresearch. Global Food Security, 2: 156 - 165.
 25. Ministry Agriculture and Agri-Food Canada. 2016. 2011 Census of Agriculture in Canada. http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825741
 26. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare India .2015. All India Report on Agriculture Census 2010-11.
 27. Montgomery, R. 2014. Agriculture in the ENP-South countries: largely determined by climatic conditions and influenced by cultural values. Statistics in focus 11/2014; ISSN:2314-9647  Cataloguenumber:KS-SF-14-011-EN-N.http://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php/Agriculture_statistics_-  _North_Africa_and_Eastern_Mediterranean
 28. Nagayets, Oksana. 2005. Small farms: current status and key trends, information brief, prepared for the future of small farms. Research workshop wye collage, june 26-29, 2005.
 29. Nguyen, T. Cheng, E. & Findlay, C. 1996. Land fragmentation and farm productivity in China in the 1990. China Economic Review, 7(2), 169-180.
 30. Niroula, G.S. Thapa, G.B. 2005. Impacts and causes of land fragmentation, andlessons learned from land consolidation in South Asia. Land Use Policy 22, 358–372.
 31. Prazan, J. Dumbrovsky, M. 2011. Soil conservation policies: conditions for theireffectiveness in the Czech Republic. Land Degrad. Dev. 22 (1), 124–133.
 32. Tan, shuho. 2005. Land fragmentation and rice production: A case study of small farms jiangxi province, china. Ph.D thesis. Wageningen University.
 33. The Federal Democratic Republic Of Ethiopia Central Statistical Agency. 2013. Agricultural Sample Survey 2012/2013 (2005 E.C.). (September – December, 2012). VOLUME IV. report on land utilization. (private peasant holdings, meher season).
 34. Udo, R.K. 1965. disintegration of new cleared settlement in Eastern nigeria. Geographical review. 55. 53-67.
 35. United States Department of Agriculture. 2015. Census of agriculture 2012. Specialty crops, Volume 2. Subject series, part 8
 36. Uyan, M. cay, T. inceyol, Y. hakli, H. 2015. Comparison of designed different land reallocation models in landconsolidation: A case study in Konya/Turkey. Computers and Electronics in Agriculture 110. PP 249-258.
 37. Von Braun, J., & Lohlein, D. 2003. Policy options to overcome subsistence agriculture in the CEECs. Subsistence agriculture in central and eastern Europe: how to break the vicious circle, 46-70.
 38. Zhang, L., Huang, J  and Rozelle, S. 1996. Land policy and land use in china. Paper presented at OECD conference on agricultural policies in china, Paris, 12-13 December 1996.
 39. Jayne, T. S., Chamberlin, J., & Headey, D. D. 2014. Land pressures, the evolution of farming systems, and development strategies in Africa: A synthesis. Food Policy, 48, 1–17.
 40. Ministry of Environment, Water and Agriculture of Saudi Arabia. 2017. Agricultural census of 2016. https://www.mewa.gov.sa
 41. Qu, F., Heerink, N., Wang, W. 1995. Land adminstration reform in china: its impact on land allocation and economic development, land use policy 12. Pp 193-203.
 42. Van Dijk, T., & Kopeva, D. 2006. Land banking and Central Europe: future relevance, current initiatives, Western European past experience. Land Use Policy, 23(3), 286-301.
 43. Gajendra, S. Nirola, G. Gopal. Thapa, G. 2005. impact and causes of land consolidation in south Asia. Journal of Land Use policy. 22(2005): 358-372.
 44. Demetriou, D. 2013. The development of an integrated planning and decision support system (IPDSS) for land consolidation. Springer Science & Business Media.