بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اکباتان جهت کاربرد در اراضی کشاورزی و فضای سبز

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 مدیر کنترل کیفی شرکت فاضلاب تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به کمبود آب در ایران و همچنین رشد روز افزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، لزوم برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع آب متعارف و نامتعارف از اهمیت فراوانی برخوردار است. در چنین شرایطی، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌های غلبه بر مشکل کم آبی و جلوگیری از هدر دادن منابع آب تلقی شود. لذا در این مقاله قابلیت کاربرد پساب خروجی از تصفیه‌خانه اکباتان به‌منظور استفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پساب تصفیه‏خانه‏ی فاضلاب شهرک اکباتان در بازه‏ی زمانی یکساله فروردین- اسفند سال 139۵، به‌صورت روزانه اندازه‏گیری و با استاندارد سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران و استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقایسه شد. نتایج نشان داد که کیفیت پساب خروجی از نظر همه‌ی پارامترها  در مقایسه  با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت دارد و این پساب قابلیت استفاده در آبیاری فضای سبز و کشاورزی را دارا می‌باشد. همچنین کارایی فرایند تصفیه در تصفیه‌خانه اکباتان برای حذف بار آلی از فاضلاب به میزان 97 و 95 درصد به‌ترتیب برای BOD و CODمی‌باشد. بنابراین تصفیه و بازچرخانی فاضلاب یکی از مهمترین راهکارها در شرایط موجود کشور برای توسعه مدیریت منابع آب می‌باشد و نقش مهمی در حل مشکلات مربوط به کم آبی در کشور دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effluent Quality of Ekbatan Wastewater Treatment Plant for Farm and Green Space Irrigation

نویسندگان [English]

 • leila anbir 1
 • zahra noori 2
1 Quality Control Manager, Tehran Wastewater Company, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student of Watershed Science and Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

It is essential to plan for the optimal use of both conventional and non-conventional water resources in order to successfully address water scarcity and to supply water for the growing population and urbanization in present-day Iran. Treated wastewater reuse may be considered as one solution to overcome water shortage and to avoid its wastage. The present study was, hence, designed and implemented to investigate the feasibility of reusing the effluent from Ekbatan Treatment Plant for irrigating farmlands and urban green spaces. For this purpose, certain physical, chemical, and biological characteristics of the effluent were measured on a daily basis during the one-year period from April to March 2016. The values obtained were then evaluated against the standards recommended by the Iranian Environmental Protection Organization and WHO.Results revealed that the effluent complied with the standards with respect to all the parameters measured so that the effluent could be safely reused for irrigating farms and urban green spaces. The treatment process used at Ekbatan Plant was also found to record BOD and COD removal efficiencies of 97% and 95%, respectively. The findings of the present study confirm the claim that wastewater treatment and reuse may be regarded as one of the most important solutions toward optimal management of water resources under the current conditions in Iran to meet part of the growing water demand.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ekbatan Treatment Plant
 • Reuse
 • Environmental Protection Organization
 • Standards
 • Water shortage
 1. پوردارا، ه.، زینی، م. و فلاح، ج. 1383. استفاده از پساب تصفیه شده بیمارستانی برای آبیاری فضای سبز. آب وفاضلاب، 15(1)، 49- 43 .
 2. شرکت فاضلاب تهران. 1395. تصفیه خانه‌های فاضلاب محلی کلانشهر تهران. 21 صفحه.
 3. سازمان حفاظت محیط‌زیست. ۱۳۷۱. استاندارد خروجی فاضلاب‌ها. معاونت تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط‌زیست، انتشارات دفتر آموزش زیست محیطی.
 4. عرفانی آگاه، ع. و علیزاده، ا. 1379. استفاده ازفاضلاب تصفیه شده خانگی درآبیاری. سومین همایش ملی بهداشت محیط. 7 صفحه.
 5. فراهانی، م. و مکی آل آقا، م. 1391. ارزابی امکان استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در آبیاری فضای سبز این مجتمع. فصلنامه علمی-پژوهشی گیاه و زیست بوم، 8 (33)، 41-50.
 6. حسن‌اقلی، ع. ر. لیاقت، ع.م. و میراب‌زاده، م. 1394. بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب های خانگی برانتقال موادبه عمق خاک و کیفیت زه آب های خروجی از لایسیمتر. یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 21، 318- 334.
 7. قاسمی، ا. 1389. ارزیابی کیفیت پساب از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای استفاده در کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 8. مروتی، م.، منوری، م.، حسنی، ا. ح. و روستا، ز. 1390. امکان‌سنجی استفاده از پساب برای تغذیه مصنوعی آبخوان در دشت یزد-اردکان. فصلنامه انسان و محیط‌زیست، 19، 1-10.
 9. ناصری، س.، صادقی، ط.، واعظی، ف. و ندافی، ک. 1391. بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب اردبیل به منظور استفاده مجدد در کشاورزی، سلامت و بهداشت، 2(3)، 73-80.
 10. مهرآوران، ع.، انصاری، ه.، بهشتی، آ. و اسماعیلی، ک. 1394. بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد). آبیاری و زهکشی ایران, 9 (3)، 440-447.
 11. نعیمی، ل.، جاوید، ا.م. و میرباقری، س. ا. 1393. بررسی تأثیراستفاده مجددازپساب تصفیه‌خانه فاضلاب درفضای سبزشهری به منظورتوسعه پایدار(مطالعه موردی: شهرک غرب تهران). پایداری، توسعه و محیط زیست، 38-46.
1)                  Agrafioti, E. and Diamadopoulo, E. 2012. A strategic plan for reuse of treated municipal wastewater for crop irrigation on the Island of Crete. Agricultural Water Management, 105, 57-64.
2)                  Elmeddahi, Y., Mahmoudi, H., Issaadi, A. and Goosen, M. 2015. Analysis of treated wastewater and feasibility for reuse in irrigation: a case study from Chlef, Algeria. Desalination and Water Treatment, 57 (12), 21-30.
3)                  Matouq, M. 2010. The potential for reusing treated municipal wastewater for irrigation in the Hashemite Kingdom of Jordan. International Journal of Water, 4(1-2), 12-26.
4)                  WHO. 2006. Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Grey water Wastewater use in Agriculture.