نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

تولید و استفاده انبوه از محصولات پلاستیکی راحتی را برای مردم به ارمغان می‌آورد و در عین حال منجر به تجمع آلاینده‌های پلاستیکی در محیط می‌شود، به‌طوری‌که آلودگی میکروپلاستیک و خطرات زیست‌محیطی مرتبط اخیراً به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. میکروپلاستیک­‌ها عموماً به‌عنوان ذرات پلاستیکی با اندازه کمتر از پنج میلی‌متر تعریف می‌شوند. ازآنجایی‌که سالانه مقادیر زیادی ضایعات پلاستیکی در محیط رها می‌شود، میکروپلاستیک‌ها در حال حاضر به‌طور گسترده در محیط‌های مختلف، مانند اقیانوس‌ها، آب‌های شیرین، درون بدن حیوانات آبزی، خاک و لجن شناسایی می‌شوند. مطالعه میکروپلاستیک‌ها در خاک از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خاک‌ها مخزن مهمی برای میکروپلاستیک‌ها هستند و طیف وسیعی از خدمات اکوسیستمی را ارائه می‌دهند که برای زندگی ضروری هستند. منابع متعدد میکروپلاستیک در خاک شناسایی شده است. در حال حاضر، منابع شناخته شده میکروپلاستیک‌ها عبارتند از کمپوست، لجن فاضلاب، آبیاری، مالچ پلاستیک، ریختن زباله و ته­نشست اتمسفری. برهمکنش ویژگی­های مختلف میکروپلاستیک‌ها (وسعت ورود میکروپلاستیک‌ها به محیط، اندازه ذرات و نوع ترکیبات ساختاری میکروپلاستیک‌ها) و عوامل محیطی، انتقال و ماندگاری میکروپلاستیک‌ها در خاک را کنترل می‌کند. در سیستم خاک، پلاستیک می‌تواند برهمکنش بین ذرات، آب، ترکیبات شیمیایی و موجودات زنده را تغییر دهد و بر خصوصیات مختلف اگرواکوسیستم‌ها تأثیرگذار باشد. در این مطالعه، مروری بر تحقیقات صورت گرفته در جهان و ایران در مورد منابع ورودی میکروپلاستیک در خاک و اثرات و خطرات آن بر سلامت خاک و انسان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sources of Microplastics in Soil and Their Adverse Effects on Soil: A Review

نویسندگان [English]

 • Shno Karimi 1
 • Zahra Kolahchi 2

1 PhD student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology.

2 Assistant Prof., Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Bu -Ali Sina University, Hamedan.

چکیده [English]

Although plastic products nowadays widely mass-produced bring convenience to people, they definitely cause plastic pollutants to accumulate in the environment. Microplastics are generally defined as plastic particles less than 5 mm in size. Large amounts of such wastes are annually released and dumped into the environment so that they are now widely detected in open oceans, freshwater, marine organisms, soil, and sewage sludge, among others. Pollution with microplastics and the associated environmental hazards are nowadays a major global concern, with soil pollution with microplastics being of special importance because soils provide a wide range of ecosystem services essential for life while they house most of the microplastic waste released into the environment. A wide array of sources has been identified for soil pollution with these materials including composts, sewage sludge, irrigation, plastic mulch, littering, and atmospheric deposits. The transport and persistence of microplastics in soil are governed by the interaction effects of microplastic properties (namely, the extent of their swarm into the environment, particle size, and type of their constituent compounds) and environmental factors. Moreover, plastic materials present in soil can change the interactions among soil particles, water, chemical compounds, and living organisms to alter the different characteristics of agro-ecosystems. To shed more light on these issues, the present article provides a review of the research projects performed, both at the national and international levels, on the sources of microplastics in soil and their detrimental impacts on soil and human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pollution
 • Microplastics
 • Environmental factors
 • Ecosystem
 1. Abbasi, S., Keshavarzi, B., Moore F., Delshab, H., Soltani, N., Sorooshian, A., 2017. Investigation of microrubbers, microplastics and heavy metals in stret dust: a study in Bushehr city, Iran. Environmental Earth Sciences. 76. 798.
 2. Abbasi, S., Turner, A., Hoseini, M., Amiri, H., 2021. Microplastics in the Lut and Kavir deserts, Environmental Science & Technology. 55(9):5993-6000.
 3. Akdogan, Z., Guven, B., 2019. Microplastics in the environment: a critical review of current understanding and identification of future research needs. Environ. Pollut. 254, 113011. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113011.
 4. Allen, S., Allen, D., Phoenix, V.R., Le Roux, G., Jimenez, P.D., Simonneau, A., Binet, S., Galop, D., 2019. Atmospheric transport and deposition of microplastics in a remote mountain catchment. Nat. Geosci. 12, 339–344. https://doi.org/10.1038/s41561-019-0335-5.
 5. Andrady, A.L., 2011. Microplastics in the marine environment. Mar Pollut Bull 62:1596–1605.
 6. Andrady, A.L., 2017. The plastic in microplastics: a review. Mar. Pollut. Bull. 119, 12–22. https://doi.org/10.1038/s41561-019-0335-5.
 7. Blasing, M., Amelung, W., 2018. Plastics in soil: analytical methods and possible sources. Total Environ. 612, 422–435. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.08.086.
 8. Boots, B., Russell, C.W., Green, D.S., 2019. Effects of microplastics in soil ecosystems: above and below ground. Environ. Sci. Technol. 53, 11496–11506. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03304.
 9. Chen, Y., Leng, Y., Liu, X., Wang, J., 2020. Microplastic pollution in vegetable farmlands of suburbWuhan, central China. Environ. Pollut. 257, 113449. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113449.
 10. Corradini, F., Meza, P., Eguiluz, R., Casado, F., Huerta-Lwanga, E., Geissen, V., 2019. Evidence of microplastic accumulation in agricultural soils from sewage sludge disposal. Sci. Total Environ. 671, 411 420. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.368.
 11. Crossman, J., Hurley, R.R., Futter, M., Nizzetto, L., 2020. Transfer and transport of microplastics from biosolids to agricultural soils and the wider environment. Sci. Total Environ. 724, 138334. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138334.
 12. de Souza Machado, A.A., Lau, C.W., Till, J., Kloas, W., Lehmann, A., Becker, R., Rillig, M.C., Impacts of microplastics on the soil biophysical environment. Environ. Sci. Technol. 52, 9656–9665. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b02212.
 13. de SouzaMachado, A.A., Lau, C.W., Kloas,W., Bergmann, J., Bachelier, J.B., Faltin, E., Becker, , Gorlich, A.S., Rillig, M.C., 2019. Microplastics can change soil properties and affect plant performance. Environ. Sci. Technol. 53, 6044–6052. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b01339.
 14. Dris, R., Gasperi, J., Mirande, C., Mandin, C., Guerrouache, M., Langlois, V., Tassin, B., 2017. A first overview of textile fibers, including microplastics, in indoor and outdoor environments. Environ. Pollut. 221, 453–https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.12.013.
 15. Eerkes-Medrano, D., Thompson, R.C., Aldridge, D.C., 2015. Microplastics in freshwater systems: a review of the emerging threats, identification of knowledge gaps and prioritisation of research needs. Water Res. 75, 63–82. https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.02.012.
 16. Fuller, S., Gautam, A. A. 2016. Procedure for measuring microplastics using pressurized fluid extraction, Environ. Sci. Technol. 11. 5774–5780.
 17. Gao, D., Li, X.Y., Liu, H.T., 2020. Source, occurrence, migration and potential environmental risk ofmicroplastics in sewage sludge and during sludge amendment to soil. Sci. Total 742, 140355. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140355.
 18. Geyer, R., Jambeck, Jenna R., Law, K.L., 2017. Production, use, and fate of all plastics ever Sci. Adv. 3, e1700782. https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782.
 19. Groh, K. J., Backhaus, T., Carney-Almroth, B., Geueke, B., Inostroza, P. A., Lennquist, A., Leslie, H. A., Maffini. M., Slunge, D., Trasande, L., Warhurst, A. M., Muncke, J. 2019. Overview of known plastic packaging associated chemicals and their hazards. Sci. Total Environ. 651, 3253-3268. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.015
 20. Guo, J., Huang, X.-P., Xiang, L.,Wang, Y.-Z., Li, Y.-W., Li, H., Cai, Q.-Y., Mo, C.-H.,Wong, M.- , 2020. Source, migration and toxicology of microplastics in soil. Environ. Int. 137,105263. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105263.
 21. He, D., Luo, Y., Lu, S., Liu, M., Song, Y., Lei, L., 2018. Microplastics in soils: analytical methods, pollution characteristics and ecological risks. Trac-Trend Anal. Chem. 109, 163–172. https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.10.006.
 22. Hu, L., Chernick, M., Hinton, D.E., Shi, H., 2018. Microplastics in smallwaterbodies and tadpoles from Yangtze River Delta, China. Environ. Sci. Technol. 52, 8885–8893. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b02279.
 23. Huang, B., Sun, L., Liu, M., Huang, H., He, H., Han, F., Wang, X., Xu, Z., Li, B., Pan, X., 2020a. Abundance and distribution characteristics of microplastic in plateau cultivated land of Yunnan Province, China. Environ Sci Pollut Res Int, 1675–1688 https://doi.org/10.1007/s11356-020-10527-3.
 24. Huang, Y., Liu, Q., Jia, W., Yan, C., Wang, J., 2020b. Agricultural plasticmulching as a source of microplastics in the terrestrial environment. Environ. Pollut. 260, 114096. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114096.
 25. Huerta Lwanga, E., Mendoza Vega, J., Ku Quej, V., Chi, J.L.A., Sanchez Del Cid, L., Chi, C., Escalona Segura, G., Gertsen, H., Salanki, T., van der Ploeg, M., Koelmans, A.A., Geissen, V., 2017. Field evidence for transfer of plastic debris along a terrestrial food chain. Sci. Rep. 7, 14071. https://doi.org/10.1038/s41598-017-14588-2.
 26. Ibrahim, Y.S., Tuan Anuar, S., Azmi, A.A., Wan Mohd Khalik, W.M.A., Lehata, S., Hamzah, R., Ismail, D., Ma, Z.F., Dzulkarnaen, A., Zakaria, Z., Mustaffa, N., Tuan Sharif, S.E., Lee, Y.Y., 2021. Detection of microplastics in human colectomy specimens. JGH Open 5, 116–121. https://doi.org/10.1002/jgh3.12457.
 27. Jiang, C., Yin, L., Li, Z., Wen, X., Luo, X., Hu, S., Yang, H., Long, Y., Deng, B., Huang, L., Liu, Y., Microplastic pollution in the rivers of the Tibet Plateau. Environ. Pollut. 249, 91–98. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.022.
 28. Jiang, X., Chen, H., Liao, Y., Ye, Z., Li, M., Klobucar, G., 2019b. Ecotoxicity and genotoxicity of polystyrenemicroplastics on higher plant Vicia faba. Environ. Pollut. 250, 831–838. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.04.055.
 29. Kumar, M., Xiong, X., He, M., Tsang, D.C.W., Gupta, J., Khan, E., Harrad, S., Hou, D., Ok, Y.S., Bolan, N.S., 2020.Microplastics as pollutants in agricultural soils. Environ. Pollut. 265, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114980.
 30. Li, J., Song, Y., Cai, Y., 2020. Focus topics on microplastics in soil: analytical methods, occurrence, transport, and ecological risks. Environ. Pollut. 257, 113570. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113570.
 31. Li, X., Chen, L., Mei, Q., Dong, B., Dai, X., Ding, G., Zeng, E. 2018. Microplastics in sewage sludge from the wastewater treatment plants in China. Water Res. 142. 75–85.
 32. Liu, M., Lu, S., Song, Y., Lei, L., Hu, J., Lv, W., Zhou, W., Cao, C., Shi, H., Yang, X., He, D., 2018. Microplastic and mesoplastic pollution in farmland soils in suburbs of Shanghai, China. Environ. Pollut. 242, 855–862. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.051.
 33. Moller, J.N., Loder, M.G.J., Laforsch, C., 2020. Finding microplastics in soils: a review of analytical Environ. Sci. Technol. 54, 2078–2090. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b04618.
 34. Piehl, S., Leibner, A., Löder, M.G.J., Dris, R., Bogner, C., Laforsch, C., 2018. Identification and quantification of macro- and microplastics on an agricultural farmland. Sci. Rep. 8, 17950. https://doi.org/10.1038/s41598-018-36172-y.
 35. Ramos, L., Berenstein, G., Hughes, E.A., Zalts, A., Montserrat, J.M., 2015. Polyethylene film incorporation into the horticultural soil of small periurban production units in Argentina. Sci. Total Environ. 523, 74–81. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.03.142.
 36. Rillig, M.C., 2018. Microplastic disguising as soil carbon storage. Environ. Sci. Technol. 52, 6079–6080. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b02338.
 37. Rillig, M.C., Lehmann, A., 2020. Microplastic in terrestrial ecosystems research shifts from ecotoxicology to ecosystem effects and Earth system feedbacks. Science 368, 1430–1431. https://doi.org/10.1126/science.abb5979.
 38. Rillig, M.C., Ziersch, L., Hempel, S., 2017.Microplastic transport in soil by earthworms. Sci.Rep. 7, 1362. https://doi.org/10.1038/s41598-017-01594-7.
 39. Sarker, A., Deepo, D.M., Nandi, R., Rana, J., Islam, S., Rahman, S., Hossain, M.N., Islam, M.S., Baroi, A., Kim, J.-E., 2020. A review of microplastics pollution in the soil and terrestrial ecosystems: a global and Bangladesh perspective. Sci. Total Environ. 733, 139296. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139296.
 40. Scheurer, M., Bigalke, M. 2018. Microplastics in Swiss floodplain soils. Environ. Sci. Technol. 52. 3591–3598.
 41. Shafea, L., Yap, J., Beriot, N., Felde, V.J.M.N.L., Okoffo, E.D., Ebere Enyoh, Ch., Peth, S. 2022. Microplastics in agroecosystems. A review of effects on soil biota and key soil functions. J. Plant Nutr. Soil Sci. 1-18. DOI:10.1002/jpln.202200136.
 42. Shariati, S., Pourbabaee, A. A., Alikhani, H. A. and Rezaei, K. A., 2019. Assessment of phthalic acid esters pollution in Anzali wetland, north of Iran. International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 7025–7036.
 43. Van den Berg, P., Huerta-Lwanga, E., Corradini, F., Geissen, V., 2020. Sewage sludge application as a vehicle for microplastics in eastern Spanish agricultural soils. Environ. Pollut. 261, 114198. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114198.
 44. Wan, Y.,Wu, C., Xue, Q., Hui, X., 2019. Effects of plastic contamination on water evaporation and desiccation cracking in soil. Sci. Total Environ. 654, 576–582. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.123.
 45. Wang, C., Zhao, J., Xing, B., 2021. Environmental source, fate, and toxicity of microplastics. Hazard. Mater. 407, 124357. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124357.
 46. Wang, W., Ge, J., Yu, X., Li, H., 2020. Environmental fate and impacts of microplastics in soil ecosystems: progress and perspective. Sci. Total Environ. 708, 134841. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134841.
 47. Weber, C.J., Opp, C., 2020. Spatial patterns of mesoplastics and coarse microplastics in floodplain soils as resulting from land use and fluvial processes. Environ. Pollut. 267, 115390. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115390.
 48. Weithmann, N., Möller, U.N., Löder, M.G.J., Piehl, S., Laforsch, C., Freitag, R., 2018. Organic fertilizer as a vehicle for the entry of microplastic into the environment. Sci. Adv. 4, eaap8060. https://doi.org/10.1126/sciadv.aap8060.
 49. Wong, J.K.H., Lee, K.K., Tang, K.H.D., Yap, P.-S., 2020. Microplastics in the freshwater and terrestrial environments: prevalence, fates, impacts and sustainable solutions. Sci.Total Environ. 719, 137512. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137512.
 50. Xu, B., Liu, F., Cryder, Z., Huang, D., Lu, Z., He, Y., Wang, H., Lu, Z., Brookes, P.C., Tang, C., Gan, J., Xu, J., 2019. Microplastics in the soil environment: occurrence, risks, interactions and fate – a review. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 50, 2175–2222. https://doi.org/10.1080/10643389.2019.1694822.
 51. Xu, C., Zhang, B., GU, C., Shen, C., Yin, S., Aamir, M., Li, F., 2020. Are we underestimating the sources of microplastic pollution in terrestrial environment? J. Hazard. Mater. 400, 123228. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123228.
 52. Yang, L., Li, K., Cui, S., Kang, Y., An, L., Lei, K., 2019. Removal of microplastics in municipal sewage from China's largest water reclamation plant. Water Res. 155, 175–181. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.02.046.
 53. Yang, L., Zhang, Y., Kang, S., Wang, Z., Wu, C., 2021. Microplastics in soil: A review on methods, occurrence, sources, and potential risk. Sci. Total Environ, 146546 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146546.
 54. Zhang, G.S., Liu, Y.F., 2018a. The distribution of microplastics in soil aggregate fractions in southwestern China. Sci. Total Environ. 642, 12–20. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.004.
 55. Zhang, K., Shi, H., Peng, J., Wang, Y., Xiong, X., Wu, C., Lam, P.K.S., 2018b. Microplastic pollution in China’s inland water systems: a review of findings, methods, characteristics, effects, and management. Sci. Total Environ. 630, 1641–1653. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.300.
 56. Zhang, L., Xie, Y., Liu, J., Zhong, S., Qian, Y., Gao, P., 2020a. An overlooked entry pathway of microplastics into agricultural soils from application of sludge-based fertilizers. Environ. Sci. Technol. 54, 4248–4255. https://doi.org/10.1021/acs.est.9b07905?ref=pdf.
 57. Zhang, S., Liu, X., Hao, X., Wang, J., Zhang, Y., 2020b. Distribution of low-density microplastics in the mollisol farmlands of northeast China. Sci. Total Environ. 708, 135091. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135091.
 58. Zhang, Y., Kang, S., Allen, S., Allen, D., Gao, T., Sillanpää, M., 2020c. Atmospheric microplastics: a review on current status and perspectives. Earth Sci. Rev. 203. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103118.
 59. Zhou, Q., Zhang, H., Fu, C., Zhou, Y., Dai, Z., Li, Y., Tu, C., Luo, Y. 2018. The distribution and morphology of microplastics in coastal soils adjacent to the Bohai Sea and the Yellow Sea, Geoderma. 322. 201–208.
 60. Zhou, Q., Zhang, H., Zhou, Y., Li, Y., Xue, Y., Fu, C., Tu, C., Luo, Y. 2016. Separation of microplastics from a coastal soil and their surface microscopic features, Chin. Sci. Bull. 61. 1604– 1611.
 61. Zhou, Y., Wang, J., Zou, M., Jia, Z., Zhou, S., Li, Y., 2020. Microplastics in soils: a review of methods, occurrence, fate, transport, ecological and environmental risks. Sci. Total Environ. 748, 141368. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141368.