نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مازندران

2 استادیار بخش علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

10.22092/lmj.2023.362505.333

چکیده

هدف از این بررسی، ارزیابی مدیریت کوددهی نیتروژن برای درختان مرکبات بود. این ارزیابی می‌تواند به شناخت بهتر نیاز نیتروژنی، مقدار کوددهی، زمان مناسب کوددهی، روند جذب و ذخیره‌‌سازی نیتروژن در این درختان منجر شود که در بهینه‌سازی توصیه‌های کودی نیتروژن بسیار مؤثر است. به طور میانگین در درختان یک باغ بارده یک هکتاری مرکبات حدود 500 تا 1000 کیلوگرم نیتروژن وجود دارد که حدود 40 تا 50 درصد آن در برگ‌های این درختان می‌باشد و به طور میانگین 15 تا 20 کیلوگرم نیتروژن در سال در ساختار اسکلتی این درختان رسوب و ذخیره می‌شود. بر اساس این نتایج و بر اساس بررسی بلندمدت آزمایش‌های کوددهی با مرکبات در ایران و سایر نقاط مختلف جهان برای پایداری تولید، بهبود عملکرد و کیفیت میوه، رشد مناسب و سلامت درختان مصرف حدود 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سال نیاز است که حدود 30 تا 50 از این نیتروژن مصرفی در تولید میوه‌ها مشارکت دارد، حدود یک دهم آن در ساختار درختان رسوب و ذخیره می‌شود و تعادل بین نیتروژن مصرفی و جذب شده توسط درختان با شستشوی نیتروژن از پروفیل خاک و تلفات گازی نیتروژن ایجاد می‌شود. نتایج آزمایش با کودهای نشاندار (15N) نشان داد که بیشترین راندمان جذب نیتروژن در درختان مرکبات از تشکیل میوه تا بلوغ میوه رخ می‌دهد و پس از برداشت و به ویژه در زمان حداقل فعالیت (زمستان) و اوایل فصل رشد راندمان جذب بسیار کم است. بنابراین در زمانی که جذب نیتروژن از خاک هنوز بسیار کم است ذخیره نیتروژنی در بافت‌های قدیمی‌تر، بیشترین نقش در رشد و توسعه برگ‌ها، سرشاخه‌ها، گل‌ها و میوه‌چه‌ها در اوایل فصل رشد (شروع رشد سرشاخه‌ها، گلدهی و تشکیل میوه) دارند. همچنین نیتروژن موجود در مواد آلی خاک حدود 1000 تا 2000 کیلوگرم در هکتار در باغ‌های با 1 تا 2 درصد ماده آلی است این نیتروژن موجود در مواد آلی خاک و نیتروژن ذخیره درختان نقش مهمی در تنظیم عرضه نیتروژن به اندام‌های جدید در حال رشد و توسعه، به ویژه در شروع فصل رشد دارند. بنابراین هدف از کوددهی نیتروژن تضمین پایداری تولید، رشد مناسب درختان و بهبود عملکرد و کیفیت میوه است و کوددهی خاکی قبل از گلدهی و تشکیل میوه تاثیری در رشد سرشاخه‌های بهاره، گلدهی و تشکیل میوه در سال جاری ندارد. لذا توصیه می‌شود که باغ‌داران، کوددهی قبل از گلدهی و تشکیل میوه را با حداکثر 10 الی 15 درصد نیاز سالانه درختان شروع نمایند و به تدریج، مقدار مصرف (درصدی از نیاز سالانه) را متناسب با فنولوژی رشد میوه افزایش داده و در اواسط مرحله اول تا اوایل مرحله دوم رشد میوه به حداکثر مقدار مصرف ارتقا داده شود. سپس در اواسط مرحله دوم رشد میوه (با توجه به رقم) مصرف نیتروژن متوقف یا به حداقل مقدار کاهش داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management of Nitrogen Fertilization in Citrus Orchards

نویسندگان [English]

  • ali asadi kangarshahi 1
  • Negin Akhlaghi Amiri 2

1 Assistant professor, Soil and Water Research Department, Mazandaran Agricultuarl and Nutural Resources Research and Education

2 Agronomy and Horticultural Science Department, Mazandaran Agricultuarl and Nutural Resources Research and Education

چکیده [English]

The purpose of this review was evaluating nitrogen fertilization management for citrus trees. This evaluation can lead to a better understanding of the nitrogen requirement, the amount of fertilization, the appropriate time of fertilization, and the process of nitrogen absorption and storage in these trees, which is very effective in optimizing nitrogen fertilization recommendations. Mature citrus trees contain 500 to 1000 kg N/ha, 40 to 50 percent of which is in the leaves and fruits of these trees, and 15 to 20 kg N is deposited in the skeletal structure of these trees. Based on these results and based on a long-term survey of citrus fertilization experiments in Iran and other parts of the world, it was concluded that 200 kg N/ha applied annually is sufficient for production stability, improvement of fruit yield and quality, proper growth and health of trees, with 30-50% of this being incorporated in the production of fruits, about a tenth deposited and stored in the trees, the balance is made up by leaching N from the soil profile and gaseous losses. The results of the experiment with labeled fertilizers (15N) showed that the highest N-uptake rate in citrus trees occurred during fruit set to fruit maturity, and that in after harvest, especially during the minimum activity (winter) and the beginning of the growing season the uptake is very low. Therefore, nitrogen storage in older tissues plays the greatest role in the growth and development of leaves, branches, flowers and fruits at the beginning of the growing season (beginning of the growth of branches, flowering and fruit formation) when the uptake of the soil is very low. Also, the nitrogen presents, in the organic matter of the soil (1000 to 2000 kg/ha in orchards with 1 to 2% O.M.) and the nitrogen stored by trees skeleton has the important role in regulating the supply of nitrogen to new organs (growing and developing leaves, blooms and fruitlets) especially in beginning of the growing to season. Therefore, the purpose of N fertilization is to ensure the stability of production, proper growth of trees, improve fruit yield and quality, and fertilization before flowering and fruit set has no effect on the growth of spring branches, flowering and fruit set in a current year. Therefore, it is recommended that producers start fertilizing before flowering and fruit formation with a maximum of 10-15% of the annual requirement of the trees and gradually increase the rate of application (percentage of the annual requirement) according to the phenology of the fruit growth and in the middle of the first stage up to early of the second stage of fruit growth, the rate application should be increased to the maximum rate. Then, in the middle of the second stage of fruit growth (according to the variety), nitrogen rate should be stopped or reduced to a minimum rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • N balance
  • N nutrition
  • N requirement
  • N storage