مدیر مسئول


هادی اسدی رحمانی استاد

بیولوژی خاک .موسسه تحقیقات خاک و آب

  • asadi_1999yahoo.com

سردبیر


حسین بشارتی استاد

میکروبیولوژی خاک. موسسه تحقیقات خاک و آب

  • besharati1350yahoo.com

مدیر داخلی


فرهاد مشیری مدیر داخلی

حاصلخیزی خاک و بیوژئوشیمی رایزوسفرو. موسسه تحقیقات خاک و آب

  • fa.moshiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین اسدی دانشیار

خاکشناسی. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

  • hossein_asadi52yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین بشارتی استاد

میکروبیولوژی خاک. موسسه تحقیقات خاک و آب

  • besharati1350yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا بلالی استادیار

اخلاق و فلسفه محیط زیست. موسسه تحقیقات خاک و آب

  • m_balalihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسین علی بهرامی استاد

فیزیک و فرسایش خاک.دانشگاه تربیت مدرس

  • bahramihmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی حاج عباسی استاد

فیزیک خاک.دانشگاه صنعتی اصفهان

  • hajabbascc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن روزی طلب استاد

خاکشناسی. بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

  • mroozitalabgmail.com

اعضای هیات تحریریه


سعید سعادت دانشیار

اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی.مدیر کل سازمان محیط زیست و سلامت سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی

  • saeed_saadatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا شاهپسند دانشیار

ترویج و آموزش کشاورزی.مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

  • mohammadrezashahpasandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


ناصر علی اصغرزاد استاد

بیولوژی خاک.دانشگاه کشاورزی تبریز

  • n-aliasghartabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


منوچهر گرجی استاد

فرسایش و حفاظت خاک. پردیس کشاورزی و منایع طبیعی

  • mgorjiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین محمدی دانشیار

خاکشناسی.پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

  • mhmohmadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عزیز مومنی دانشیار

تشکیل و طبقه بندی خاک. بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب

  • momeniazizgmail.com

مدیر اجرایی


فاطمه آقاجانی مدیر اجرایی

منابع طبیعی- محیط زیست

  • jolm9297gmail.com
  • 02636208796

ویراستار انگلیسی


عزت اله روستازاده استادیار گروه انگلیسی دانشگاه صنعتی اصفهان

  • rousta2005yahoo.com