کلیدواژه‌ها = تحقیق برای توسعه
چارچوب مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-35

10.22092/lmj.2022.124054

فرهاد مشیری؛ محمدرضا بلالی؛ فرهاد رجالی؛ آزاده صداقت