شوری زدایی آب برای کشاورزی: ضرورت، اهمیت و محدودیتها

نوع مقاله : علمی ترویجی

10.22092/lmj.2013.100073

چکیده

امروزه کمبود منابع آب مناسب علی الخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. اگر چه بیش از 70 درصد سطح کره زمین را آب فرا گرفته است اما شوری بالای منابع آب سبب شده است تا بشر با محدودیتی جدی در زمینه استفاده از این منابع مواجه شود. لذا امروزه شوری زدایی آب بیش از هر زمانی توجه همگان را به خود معطوف کرده است. در بین مصرف کنندگان آب در کشور، بخش کشاورزی با مصرف حدود 90 درصدی منابع آب کشور بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است اما متاسفانه در بسیاری از بخشهای کشور کمبود منابع آب مناسب کشاورزی هنوز احساس می شود. لذا در این مقاله سعی خواهد شد تا مختصری در مورد روشهای شوری زدایی موجود در دنیا توضیحاتی ارائه گردیده و در نهایت ضرورت، اهمیت و محدودیت کاربرد این روشها در کشور مورد بررسی قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

Water Desalination for Agriculture, Necessity, Importance and Limitations

چکیده [English]

Today, shortage of fresh water especially in arid and semi-arid regions has caused several difficulties.  Whatever more than 70 percent of the earth is water, but also high salinity of water resources, caused serious restrictions for human to use these resources. Therefore, desalination has attracted all attentions more than any time. Between different water consumers in the country, agriculture with consumption of more than 90 percent of the country water recourses has devoted the highest portion, but unfortunately, in the most part of the country, shortage of fresh water resources for agriculture  feel, yet. So, in this article, attempted to explain different desalination methods in the world, briefly and finally, necessity, importance and application restrictions of these methods in the country, is investigated.