مروری بر تحقیقات کاربرد کودهای دامی دراراضی کشاورزی ایران

نوع مقاله : علمی ترویجی

10.22092/lmj.2013.100076

چکیده

کودهای دامی از دو جنبه اهمیت دارند. اول جنبه بهداشتی آن برای دام و انسان و جنبه بکارگیری آنها یعنوان  سوخت و انرژی، غذای دام و کود حائز اهمیت می باشد. در گذشته به دلایل مختلف از جمله مدیریت توام کشت و کار با دامداری، محدود بودن تعداد دام در دامداریها و نبود کودهای شیمیایی از کودهای دامی استفاده بهینه می گردید. به عبارت دیگر بین ورود و خروج عناصر در حوزه مورد عمل تعادل وجود داشت. به تدریج با رواج کودهای شیمیایی، سهولت مصرف و تاثیرات سریع آنها، مصرف کودهای دامی کمرنگ­تر گردید. با بروز محدودیت­های کود شیمیایی از لحاظ قیمت، تامین و درک درست اثرات ویژه کودهای دامی که فراتر از کودهای شیمیایی می­باشد، مجددا مصرف کودهای دامی و طیور مورد توجه قرار گرفت. در این پژوهش مطالعات انجام شده داخلی در ارتباط با اثرات کودهای دامی در حاصلخیزی خاک مورد بررسی قرار گرفت. بخش عمده ای از تحقیقات گذشته بر روی اثرات کودهای دامی بر عملکرد محصولات مختلف و اثرات آن بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی را مورد بررسی قرار داده اند.در این مطالعات تعیین مقدار مورد نیاز، زمان و نحوه مصرف آنها سهم قابل توجهی را در بر دارد. یکی از چالشها برای تحقیقات در آینده، افزایش کارائی استفاده از کودهای دامی برای تامین عناصرغذایی است. اگرچه تعیین مقدار تامین عناصر غذایی از منبع کود دامی در مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک از اولویت خاصی برخوردار است، اما بخشی که غالبا مغفول می­ماند بخش جمع­آوری، انتقال و تاحدودی فرآوری تا مصرف آنها با هدف افزایش کارائی و حفظ عناصر غذایی قابل استفاده گیاه می باشد.این موضوع، لزوم انجام تحقیقات و بررسی­های کارشناسی محققان علوم خاک و علوم دامی برای انتخاب بهترین گزینه های مدیریتی کودهای دامی را نشان می­دهد. این امر علاوه بر لحاظ نمودن منافع ذی نفعان در سطوح مختلف، به دلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کنترل آلودگی آب و خاک، رضایت علاقمندان به محیط زیست را نیز به همراه خواهد داشت.

عنوان مقاله [English]

A Reviow of Research on Application of Livestock Manure in Agricultural Land of Iran

چکیده [English]

Consumption of manure from livestock and human health aspect and their utilization as fuel,
animal feed and fertilizer are important. Due to the domination of livestock farming system, limited number of animals and lack of chemical fertilizer in the traditional agriculture, consumption of animal manure in the agricultural land of country was in an efficient way. Introduction of   chemical fertilizers with their rapid impact have caused to the reduction of animal manure consumption. By emerge of chemical fertilizer’s side effects, restriction of their supply and better understanding of  animal manure effects on soil fertility, application of manure has been increased recently. To apply research results of manure consumption on soil fertility and crop production in the field and take them into future research program this research was carried out. The result showed that most of past research has examined the effects of animal manure on crop yield and physical, chemical, and biological characteristics of soils.  One  main task  of future  research is  to  find a  ways to  increase  supply nutrient efficiency  of  livestock  manure  consumption  in  the  Integrated  Soil  Fertility  Management (ISFM) paradigm. This research review revealed  that  collection, translocation and processing of manure to be ready for the consumption in the field were ignored in the research agenda.So, it is essential for soil and animal scientists to work jointly to select best possible options for efficient manure management. Due to decrease of greenhouse gas emissions, water and soil pollution this research strategy will satisfy stakeholders who are interested to protect environment.