تاثیر عوامل مدیریتی دیم زار بر میزان کربن آلی خاک در حوضه مرک کرمانشاه

نوع مقاله : علمی ترویجی

10.22092/lmj.2013.100078

چکیده

کربن آلی خاک کلیدی‌ترین عنصر در باروری و کیفیت خاک و حفاظت محیط­زیست به ‌ویژه در مناطق نیمه‌خشک می‌باشد. نقش مدیریت مزرعه و مدیریت خاک در کاربری­های دیم در مخازن کربن آلی خاک در این مقاله مورد بررسی قرار می­گیرد. در کاربری زراعی، الگوی خاک­ورزی و نظام مدیریت بقایا، عوامل اصلی تغییرات میزان کربن­ آلی خاک می­باشند. بررسی ها نشان می­دهد که با اصلاح سامانه خاک­ورزی و مدیریت بقایا در دیم­زارهای مناطق نیمه خشک، می­توان در هر هکتار حدود 35 تن کربن نیوار را در خاک متوقف نمود.

عنوان مقاله [English]

Study the Effect of Dry Farming Management on Quantity and Distribution of Soil Organic Matter in Mereg Watershed in Kermanshah Province

چکیده [English]

Soil organic carbon is a key factor in productivity and quality of soil and environment particularly in semi arid regions. In this article, the role of farm soil organic matter management in soil and in land is discussed. The variability of soil organic carbon in drylands is mainly controlled by tillage and crop residue management. Results of this study indicated that usage of correct tillage method and residue management can sequester about 35 ton of atmospheric carbon per hectare of drylands in semiarid regions.