بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی همجوار رودخانه زاینده رود

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه خوارزمی، تهران.

2 دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه خوارزمی، تهران.

چکیده

تعیین مشخصات کیفی آب­های زیرزمینی به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تأمین آب شرب و کشاورزی به منظور تشخیص نوع کاربرد آن ضروری است. از این رو، ارزیابی کیفی آب­های زیرزمینی یکی از اولین و شاید مهم­ترین گام­ها در مدیریت کیفی آن به شمار می­آید. در این پژوهش به منظور ارزیابی آب­های زیرزمینی در حوضه زایند­رود اصفهان (ایران) از سه روش BCWQI (British Columbia Water Quality IndicesNSFWQI (National Sanitation Foundation Water Quality Indices) و OWQI (Oregon Water Quality Indices ) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که ایستگاه­های شهرداری زرینشهر، فلاورجان، مشتاق و پارک آبشار با قرار گرفتن در محدوده 74/38- تا 48/37- برای شاخص OWQI و در محدوده 50- تا 44- برای شاخص NSFWQIو ایستگاه­های شهرداری زرینشهر و پارک آبشار در محدوده 95/87- تا 82/62- برای شاخص BCWQI (از نظر مصارف کشاورزی) نسبت به سایر چاه­های باغ بهادران، ملک­آباد و پارک ناژوان در وضعیت نامناسب­تری از نظر کیفی قرار گرفته­اند. علت آن می­تواند قرار گیری در معرض رواناب­های شهری، زهکش ذوب آهن و نزدیکی به تصفیه­خانه فاضلاب جنوب اصفهان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Groundwater Quality of Adjacent to the Zayanderood River

نویسندگان [English]

 • gh a 1
 • a f 2
 • p kh 3
چکیده [English]

         Determining the qualitative specification of groundwater, which is one of the most important sources of agriculture and drinking water supplies, shows how they can be appropriate for the intended use. Hence, their classification is one of the first and perhaps the most important step in the management of groundwater quality .In this study three methods of BCWQI (British Columbia Water Quality Indices), NSFWQI (National Sanitation Foundation Water Quality Indices) and OWQI (Oregon Water Quality Indices) were applied to classify groundwater quality of the Zayanderood basin in Esfahan City. The results indicated that the municipality stations which are located in Zarrinshahr, Felaverjan, Moshtagh and Abshar Park with average index between -37.48 to 38.74 using the OWQI index, -50 to -44 applying the NSFWQI index and water quality index of  Zarrinshahr and Abshar Park municipality stations in range of -87.95 to -62.82 applying the BCWQI index (usage agriculture water) are located in the worst conditions than other stations like Bagh-e bahadaran, Molkabad and Park-e Nazhvan. Exposure to urban runoffs, drainage of steel mill and proximity to the wastewater treatment plant of the Isfahan can be seen as the cause. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pollution Assessment
 • Agricultural irrigation
 • OWQI
 • NSFWQI
 • BCWQI
 1. اسداله فردی، غ.، افشار، ا.،شیخستانی، ن. 1383. مروری بر شاخص­های کیفی آب و کاربرد NSFWQIدر آنالیز کیفی رودانه کارون. مجله شریف، 27: 21-29.
 2. شمسایی، ا.، اوعی زارع،ص.،سارنگ ، ا. 1384. مطالعه مقایسه شاخص کیفی و پهنه­بندی کیفی رودخانه کارون و دز. مجله آب و فاضلاب، 55: 39-48.
 3. موسوی، س. ف. 1388. پروژه گزارش نهایی از پروژه ارزیابی آلودگی منابع آلوده کننده آب. دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی.
 4. Asadollahfardi, G.H. 2009. Application of water quality indices to define surface water quality in Tehran. International, Journal ofWater, 5 (1): 51-69.
 5. Bordalo, A.A., Nilsumranchit, W and Chalermwat, K. 2001. Water quality and uses of the Bangpakong River, Journal ofWater Research., 15: 3635-3642.
 6. Curtis, G. 2001. Oregon water quality index: A tool for evaluating water quality management effectiveness, Journalof Water Resources Association, 37(1): 125-135.
 7. Curtis, G. 2001. Reply to discussion: Oregon water quality index: A tool for evaluating water quality management, Journal of Water Resources Association, 38(1): 313-318.
 8. Debles, P., Figueroa, R., Urratia, R,.Barra, R. A and Niell, X. 2005. Evaluation of water quality in the Chillan River (general  Chile) using physicochemical parameters and a modified water quality index, Journal ofEnvironmental Monitoring and Assessment , 110: 301-322.
 9. JafariSalim, B., Nabibidhendi, G. H., Salemi,A,.Taherioun, M and Arsestani, M. 2009. Water quality assessment of Gheshlagh River using water quality indices. Journal of Environmental Science, 6 (4): 19-28.
 10. Khan, F., Husain, T and Lumb, A. 2003. Water quality evaluation and trend analysis in selected watersheds of the Atlantic region of Canada. Journal ofEnvironmental Monitoring and Assessment, 85: 221-24.
 11. Landwehr, J.M and   Deininger, R.A. 1974. A comparison of several water quality indices, Journal of Water Pollution Control Federation. 48(5): 957-958.
 12. Lumb, A., Halliwell, D and Shrma, T. 2006. Application of CCME water quality index to monitor water quality: A case of the Mackenzie River Basin Canada,Journal of Environmental Monitoring and assessment, 113: 411-429.
 13. Ott, W.R. 1978. Environmental indices-theory and practice, Arbor Science Publisher, Inc. Ann,  Michigan.
 14. Sedeno-Dias, J.E., and Lopez-Lopez, E. 2007. Water quality in Rio Lerma, Mexico: An overview of the last quarter of the Twentieth Century, Journal ofWater Resource Manage, 21: 1797-1812.
 15. Zand Berger, T.A., and Hall,K.G. 1998. Water quality index for watershed manager. Journal ofWater Quality Research, 33(4):519-549.
 16. Water and Wastewater TehranProvince Company. 1373. WWTP Online, Available at: URL:http://ts.tpww.co.ir/pfazelab-pf2-fa.html [verified at 25 Jun. 2014].