دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 73-141 

بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی همجوار رودخانه زاینده رود

صفحه 97-106

10.22092/lmj.2016.106053

غلامرضا اسداله فردی؛ افسانه فرجی؛ پاشا خراسان‌زاده