دوره و شماره: دوره 3.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-141 

3. بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی همجوار رودخانه زاینده رود

صفحه 97-106

10.22092/lmj.2016.106053

غلامرضا اسداله فردی؛ افسانه فرجی؛ پاشا خراسان‌زاده