افزایش بهره‌وری آب با کاهش فاصله میانگین عملکرد سیب زمینی در منطقه با عملکرد آن در مزارع کشاورزان پیشرو( مطالعه موردی: منطقه فریدن اصفهان)

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

پایش شرایط تولید محصولات و ارائه آمارهای صحیح نقش مهمی در کشاورزی پایدار در هر منطقه خواهد داشت. به منظور تعیین عملکرد واقعی (میانگین عملکرد منطقه) و عملکرد سهل‌الوصول (عملکرد در شرایط کشاورزان پیش رو) و برآورد صرفه­جویی حاصل از آن، پژوهشی در سال 1393-1392 در منطقه فریدن استان اصفهان انجام شد. در جامعه آماری مورد مطالعه بر اساس پرسش نامه­های توزیع شده، از میان عوامل اصلی موثر در تولید، استفاده از غده­های بذری گواهی شده، ضدعفونی غده‌ها و استفاده از کودهای دارای پتاسیم برای رقم آگریا به ترتیب در بین 43، 66 و 59 درصد از بهره برداران رعایت شده بود. برای رقم مارفونا در صدهای مذکور برای سه عامل به ترتیب 42، 65 و 74 بدست آمد. توجه به سه عامل مذکور می­تواند باعث افزایش 2/12 و 3/12 تن در هکتار در عملکرد واقعی به ترتیب در دو رقم آگریا و مارفونا شده و دستیابی به عملکرد سهل­الوصول را میسر کند.بهره‌وری آب مصرفی برای دو رقم آگریا و مارفونا بر اساس عملکردهای واقعی به ترتیب برابر 95/2 و 56/2 کیلوگرم به ازاء هر متر مکعب آب مصرفی بود. در صورت ارتقاء سطح تولید به عملکرد سهل‌الوصول این اعداد به ترتیب به 06/4 و 68/3 کیلوگرم به ازاء هر متر مکعب آب مصرفی افزایش یافت. نیاز خالص آبی سیب زمینی در منطقه فریدن 5809 متر مکعب در هکتار اندازه گیری شد، بنابراین با رعایت اصول صحیح تولید و دستیابی به عملکرد سهل‌الوصول در این منطقه به وسعت تقریبی 4000 هکتار می‌توان سالیانه معادل 387200 متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب را انتظار داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing Water Productivity by Decreasing the Discrepancy between Average Potato Yield in the Region and Its Performance in Pioneer Farms (A Case study of Fereidan Region, Isfahan)

نویسندگان [English]

 • A.H J 1
 • Hamidreza Salemi 2
1 Assistant Professor, Horticultural Crop Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Sustainable agriculture in each region relies heavily on monitoring production in that region to gain statistically accurate information. The present study was conducted in 2013‒2014 in Fereidan, Isfahan Province, to determine the actual yield (average yield in the area) and the easy access yield (yield by pioneering farmers in the region) in an attempt to estimate possible water savings. Based on the data collected through questionnaires from the statistical population studied, certified tuber seeds, disinfection of the tubers, and application of potassium fertilizers were identified as the major factors affecting agricultural production that had been duly observed by 43, 66, and 59%, respectively, of the beneficiary farmers in cultivating the Agria cultivar. The figures obtained for the same parameters in the case of the Marfona variety were 42, 65, and 74%, respectively. Results indicated that observing these three factors would lead to increases of 12.2 and 12.3 t­ ha‒1 in the actual yields of the two Agria and Marfona cultivars, respectively, while the practice would also prepare the grounds for achieving easy access yield. Based on actual yields of the Agria and Marfona cultivars, water productivity values were 2.95 and 2.56 kg m‒3, which will expectedly rise to 4.06 and 3.86 kg m‒3 if agricultural production in the region is raised to the easy access yield level. The net potato irrigation demand in Fereidan region was measured to be 5809 m3 ha‒1; this indicates an annual saving of 387200 m3 of water for the approximately 4,000 hectares under potato cultivation if proper agricultural practices are implemented and easy access yield is achieved in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water Productivity
 • Yield potential
 • Weeds
 1. آذری، م.، بای بوردی، ا و ملکوتی، م. ج. 1384 ضرورت کود دهی پتاسیم در سیب زمینی. نشریه فنی 434، انتشارات سنا، تهران، ایران. 18 صفحه.
 2. اکبری، م. 1392. برآورد سطح تراکم با استفاده از اطلاعات ماهواره­ای. مجله پژوهش آب در کشاورزی جلد 27: 77-87.
 3. حسن آبادی، ح. و جلالی، ا. م. 1392. بررسی پتانسیل واقعی ارقام مهم سیب زمینی در مناطق اصلی تولید. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گزارش نهایی. شماره مصوب 89057 . 70 صفحه.
 4. ریاحی، د. ، رضایی، ع. و جعفری، ا. 1387. برآورد پتانسیل عملکرد سیب زمینی با استفاده از مدل‌های رشد در منطقه فریدن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسکان. 170 صفحه.
 5. سپهوند، ن. ع.، احمدوند، ر.، حسن ­آبادی، ح.، حاجیان فر، ر.، موسوی­پورگرجی، ا. و شاطریان، ج. 1387. برنامه راهبردی سیب زمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 110 صفحه.
 6. عباسی، ف.، سهراب، ف. و عباسی، ن. 1394. راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، گزارش فنی، 54 صفحه.
7.                 Allen RG, Pereira LS, Smith M, Raes D, and Wright JL (2005) FAO-56 dual crop coefficient method for estimating evaporation from soil and application extensions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 131: 2–13.
8.                 Carli C, Yuldashev F, Khalikov Condori B, Mares V, and Monneveux A (2014) Effects of different irrigation regimes on yield, water use efficiency and quality of potato in the lowlands of Tashkent, Uzbekistan: A field and modeling perspective. Field Crops Research 163:90-99.
9.                 Cassman KG, Dobermann A, Walters DT, and Yang HS (2003) Meeting cereal demand while protecting natural resources and improving environmental quality. Ann. Rev. Environ. Resour. 28:315-358.
10.             De Box JA and Vander Want JPH (1987) Viruses of potato and seed potato production. Second edit Pub. Wageningen, Netherlands, 259p.
11.              Doorenbos J, Pruitt WO (1992) Guideline for predicting crop water requirements. In: FAO Irrigation and Drainage Paper. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
12.             Food and Agriculture Organization (1998). Crop Evapotranspiration (Guidelines for Computing Crop Water Requirements), FAO Irrigation and Drainage Paper No.56.
13.             Food and Agriculture Organization (2014) FAOSTAT, Retrieved January 12, 2014, from http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx.
14.             Hassanpanah D, Hosienzadeh AA, and Allahyari N (2009) Evaluation of planting date effects on yield and yield components of Savalan and Agria cultivars in Ardabil region. Journal of Food, Agriculture and Environment. 7:525-528.
15.             Huber R (2010) Yield gap analysis of potato yield in Poland. Ms. Thesis Plant Production systems. 133 Pp.
16.             Iwama K (2008) Physiology of the potato: new insights into root system and repercussions for crop management. Potato Research 51: 333-338.
17.             Jiang Z, Huete AR, Chen J, Chen Y, Li J, Yan G, and Zhang X (2006) Analysis of NDVI and scaled difference vegetation index retrievals of vegetation fraction. Remote Sens. Environ 101:366-378.
18.             Kato Y, Okami M, and Katsura K (2009) Yield potential and water use efficiency of aerobic rice (Oryza sativa L.) in Japan. Field Crops Research 113:328-334.
19.             Koning N, and Van Itersum MK (2009) Will the world have enough to eat? Curr. Opin. Environ. Sustain. 1:77-82.
20.             Lobell DB, Cassman KG, and Field CB (2009) Crop yield gaps: their importance magnitudes and causes. Ann. Rev. Environ. Resour. 34:179-204.
21.             Penning de Vries FW, and Rabbinge R (1995) Models in research and education, planning and practice. In: Potato ecology and modeling of crops under conditions limiting growth. A.J. Haverkort and D.K.L. Mackerron (eds), Kluwer Academic Pub., Dordrecht, The Netherlands. 1-18.
22.             Ramsey MH, Squire S, Gardner MJ (1999) Synthetic reference sampling target for the estimation of measurement uncertainty. Analyst, 124: 1701–1706.
23.             Rashidi M, and Gholami M (2008) Review of crop water productivity values for tomato, potato, melon, watermelon and cantaloupe in Iran. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 10: 432-436.
24.             Sadras V, Roger D, and Oleary G (2002) On-farm assessment of environmental and management constrains to wheat yield and efficiency in the use of rainfall in the Mallee. Aus. J. Agric. Res. 53:587-598.
25.             Stengrobe B and Claassen N (2000) Potassium dynamics in the rhizosphere and K efficiency of crops. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 163:101-118.
26.             Trehan SP and Sharma RC (2002) Potassium uptake efficiency of young plants of three potato cultivars as related to root and shoot parameters. Commun. Soil Sci. Plant Anal 33:13-18.
27.             Van Itersum MK, Cassman KG, Grassini P, and Wolf J, Tittonell P, and Hochman Z (2013) Yield gap analysis with local to global relevance- A Review. Field Crop Res. 143:4-17.
28.             Van Ittersum MK and Donatelli M (2003) Cropping system models: science, software and applications. Special issue Eur. J. Agron. 18, 187–393.