نوع مقاله : فنی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

گوگرد از عناصر ضروری برای رشد گیاهان عالی است. حضور گوگرد در ساختمان بتامین، بیوتین ، اسیدهای آمینه گوگردار، موجب نقش کلیدی این عنصر در فعال کردن بسیاری از آنزیم ها، پروتئین‌سازی و تعدیل سمیت بعضی عناصر سنگین در گیاهان شده است . گوگرد علاوه بر نقش تغذیه‌ای برای گیاهان، بعنوان یک ماده اصلاحی در خاکهای آهکی، سدیمی و شوروسدیمی جهت بهبود برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک مطرح می‌باشد. بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، نقش مهمی در تامین نیازهای حیاتی جامعه، امنیت غذایی، تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و ایجاد اشتغال دارد. خاکهای استان خراسان رضوی به دلیل نامساعد بودن شرایط فیزیکی و شیمیایی قادر به تامین تمامی نیازهای غذایی گیاهان(زراعی و باغی کشت شده) به ویژه فسفر و عناصر ریز مغذی نمی­باشند. افزایش مدام کودهای شیمیایی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است باعث تامین این عناصر غذایی شود اما در بلند مدت می­تواند باعث آلودگی  خاک و آب شود. نتایج تحقیقات انجام شده نشان داده است که مصرف صحیح گوگرد در خاک می­تواند ضمن بهبود شرایط شیمیایی خاک به جذب بهتر بعضی عناصر غذایی توسط گیاه کمک کند و با افزایش عملکرد گیاه از مخاطرات زیست محیطی احتمالی نیز جلوگیری نماید. لذا مصرف گوگرد همراه با ماده آلی و تیوباسیلوس به میزان دو درصد گوگرد مصرفی برای بهبود شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک و افزایش عملکرد گیاهان توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Sulfur in Calcareous and Saline-Sodic Soils of Khorasan Razavi Province to Enhance Plant Yield

نویسندگان [English]

 • H Z 1
 • Mojtaba Nourihoseini 2

1 Assistant ProfessoofAgriculture and Natural ResourcesResearch and Education Centerof Khorasan Razavi, Agricultural Research, Education& Extension organization,Tehran,Iran.

2 Research InstructorofAgriculture and Natural ResourcesResearch and Education Centerof Khorasan Razavi, Agricultural Research, Education& Extension organization,Tehran,Iran

چکیده [English]

Sulfur is an essential element for plant growth since its presence in betamine, biotein, aminoacid, and sulfulipid compoundsplaysa key role in activating many enzymes, synthesizingproteins, and counteractingthe toxicity of heavy metals in plants. In addition to its nutrirional value, sulfur is known as a soil amendment for improving thephysico-chemical propertiesofcalcareous, sodic, and saline-sodic soils. Agriculture inKhorassan Razavi Province,as one of the greatest and most important producers across the nation,plays animportant role in providing the essential needs,producing food, supplyingindustrial raw materials, and creating employmentfor the population in the province.Due to the inadequate physico-chemical conditions, however,the soils in thisprovinceare not able to provide (horticultural and farm crop) plants with all their nutritional requirements, especially phosphorous and micronutrients. Although nutrient requirements might be met in the short term through continueduse of chemical fertilizers,it will in the long term lead to soil and water pollution. Study has shown that proper use of sulfur in soil can not only improve soil chemical and physical properties but alsocontribute tobetter nutrient uptake by plants and preventthe associated environmental problems. Based on these results, application of sulfur, organic matter, and Thiobacillus by 2% the sulfur weight may be recommended for improving both plantyieldand soil physico-chemical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nutrition
 • Soil reclamation
 • Sodic
 1. بشارتی، ح.، ه.خسروی، م. مستشاری، ک. میرزاشاهی، ج. قادری، وح.ر. ذبیحی.1395. بررسی اثر تیوباسیلوس، گوگرد و فسفر بر شاخص های رشد ذرت(Zea mays L.) در برخی مناطق ایران. مجله تحقیقات کاربردی خاک، جلد4، شماره1.
 2. بلالی، م. ر.،م. ج. ملکوتی، ح. ح. مشایخی و ز. خادمی.1379. اثر عناصر ریز مغذی بر افزایش عملکرد و تعیین حد بحرانی آنها در خاک های زیر کشت گندم آبی ایران. در" تغذیه متعادل گندم" مجموعه مقالات .گردآوری  محمد جعفر ملکوتی.نشر آموزش کشاورزی.
 3. بی نام. سیمای کشاورزی خراسان رضوی. 1392. اداره آمار و اطلاعات کشاورزی. معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی. سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی.
 4. پسندیده، م.1381 . شناخت ناهنجاریهای تغذیه‌ای و بررسی جایگزینی کود بیوفسفات طلائی به جای کودهای فسفاته وارداتی در درختان سیب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه فردوسی مشهد.
 5. حیدر نژاد، س. ف.، ح. بشارتی و پ. شاهین رخسار.1390. بررسی میزان اکسیداسیون گوگرد و آزاد شدن برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی استان خراسان،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان، ایران.
 6. حیدری، م. و ع. رضاپور. 1390.اثر تنش خشکی و کود گوگرد بر عملکرد دانه، کلروفیل و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی سیاه دانه(Nigella sativa L.)، مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی، سال اول، شماره اول.
 7. سالاردینی، ع. ا.1366 .حاصلخیزی خاک. انتشارات دانشگاه تهران.
 8. رستگار، ج. و م. قاسم زاده گنجه ای.1388.تاثیر گوگرد و دفعات محلول پاشی با کود کامل میکرو بر عملکرد و کیفیت دو رقم پیاز، مجله به زراعی نهال و بذر ، دوره 2-25 ، شماره 1.
 9. فروهر، م. 1378. بررسی امکان استفاده از پودراکسیدآهن ضایعاتی حاصل از فرایند اسیدشوئی فولاد به عنوان کود آهن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان.
 10. صدیق. هـ.1375. گزارش نهائی طرح تعیین مقدار و نحوه مصرف اسیدسولفوریک در خاکهای قلیائی. وزارت کشاورزی - سازمان کشاورزی خراسان. مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان.
 11. ملکوتی، م. ج،  ح. رضائی.1380. نقش گوگرد،  کلسیم و منیزیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی.

12.              Akhavan,Z.Falah.A.Rezai amroabadi,Sh.Effect of sulfur and Thiobacillus inoculant on Iran,Zinc,Copper and manganese concentration on canola in greenhouse condition.2012.Agronomy and Plant Breeding Journal.Vol8.Num4.P191-197.

13.              Bindra, A. S., 1983. Iron chlorosis in horticulture and field-crops. Kalyani Publishers. New Dehli.

14.              Klbasi,  M., F. Filsoof, and Y. Rezai-Nejad, 1988. "Effect of sulfur treatments on yield and uptake of Fe, Zn, and Mn by corn, sorghum, and soybeans", J.Plant Nutr., Vol. 11, No. 6-11, pp. 1353-1360.

15.              Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic press.UK. 

16.              Mao, J., D.C. Olk, X. Fang, Z.He, and. Schmidt-Rohr., K. 2008. Influence of animal manure application on the chemical structures of soil organic matter as investigated by advanced solid-stateNMR and FT-IR spectroscopy. Geoderma Journal, Vol 146. P. 353-362.

17.              Salimpour, S. Khavazi, k. Nadian,H.Besharaty,H. The impact of phosphate soil with sulfur and microorganisms on yield and chemical composition of canola. 2010.Iranian Journal Of Soil Research.Vol 24.No1.P.9-19.