نیاز آموزشی کشاورزان در خصوص مدیریت خاک در منطقه رامشیر استان خوزستان

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دفتر نظارت و ارزشیابی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

3 دانشگاه شهید چمران

چکیده

یکی از مهم­ترین چالش­های تولید محصولات کشاورزی برای جمعیت رو به افزایش جهان کاهش حاصلخیزی زمین­های کشاورزی است. بر مبنای درک اهمیت این موضوع این تحقیق با هدف تعییننیازهایآموزشیبهره‌برداران و کشاورزان در زمینه خاک و حاصلخیزی خاک انجام شده است. منطقه مورد بررسی ناحیه عمرانی یک از ساحل راست شهرستان رامشیر به وسعت 5422 هکتار می­باشد. این تحقیقبهلحاظرویکرد ازنوعکمیوبهلحاظهدفازنوعکاربردیوازجهت امکان کنترلمتغیرهاازنوع غیر آزمایشیاست. همه کشاورزان محدوده طرح (382=N)، جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. حجم نمونه آماری بر پایه فرمول کوکران 110 نفر برآورد شد که برای بالا بردن دقت اندازه­گیری، 124 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری گزینش شدند. یافته­های تحقیق نشان داد که مهم­ترین نیاز آموزشی کشاورزان عبارتند از: علل تخریب خاک و روش‌های کنترل آن، استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای حاصلخیزی خاک، و روش‌های کشت تلفیقی. علاوه بر این، یافته­های این تحقیق نشان داد که شرکت در دوره­های آموزشی و ترویجی در افزایش سطح دانش حرفه­ای کشاورزان تأثیر مهمی دارد. همچنین، دانش حرفه­ای کشاورزان رابطه مستقیم و معنی­داری با میزان سن و پیشینه کار کشاورزی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training Needs of Farmers in Ramshir, Khuzestan Province, on Soil Management

نویسندگان [English]

 • Abbas Norozi 1
 • adel zare 2
 • naeme zolali 3
1 Dept. of Agricultural Development and Management, Imam Khomaini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
2 monitoring and evaluation bureau, agricultural research, education and extension organization.
3 shahid chamran university
چکیده [English]

One of the most important challenges facing agricultural crop production for the growing population of the world is the declining fertility of agricultural lands. Based on this recognition, the present quantitative study was designed, as an applied and non-experimental one with no control over the variables, and implemented to determine the users’ and farmers’ training needs in the areas of soil and soil fertility. Covering an area of 5422 ha, the study area was the civil district 1 on the eastern side of Ramshir Township. The statistical population comprised all the farmers across the study area (n = 382). Using the Cochran’s formula, the statistical sample size was estimated at 110. However, 124 individuals were randomly selected as the statistical sample in order to achieve enhanced measurement accuracy. Our findings show that the most important training needs of the farmers include: the root causes of soil degradation and the relevant control methods, application of microorganisms for enhancing soil fertility, and hybrid farming methods. In addition, it was found that participation in training and extension courses has significant contributions to elevating farmers’ professional knowledge of agriculture. Finally, farmer’s age and professional background were found to be directly and significantly related to farmers’ professional understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training needs assessment
 • Training needs prioritization
 • Soil and fertility
 • Professional knowledge
 1. بلالی، م. ر.، ح. رضائی، و ف. مشیری. 1393. وضعیت حاصلخیزی خاک­های کشور و ضرورت ارتقاء توان آن برای خدمات رسانی به تولیدات کشاورزی. در برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 1404- 1393.جلد اول. کرج: مؤسسه تحقیقات خاک و آب.
 2. چرم­چیان لنگرودی، م. و م. چیذری. 1384. تعیین نیازهای آموزشی نوغان داران (بررسی موردی در استان گیلان). فصلنامه پژوهش و سازندگی، 67( 2) : 35-25.
 3. حسینی، ق. ، م. ر. محبوبی، ا. عابدی سروستانی، و م. جعفری. 1396. نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی، مورد مطالعه: شهرستان استهبان. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2( 2) : 321- 311.
 4. خاوازی، ک. 1393. مقدمه در برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 1404- 1393. جلد اول. کرج: مؤسسه تحقیقات خاک و آب. صفحه مقدمه.
 5. خیری، ش. و م. ص. صبوری. 1388. نیازهای آموزشی زیتون کاران در خصوص بهسازی باغ­های زیتون. مطالعه موردی: شهر رودبار. فصلنامه کشاورزی پویا،  6( 2): 16- 1.
 6. سید محمدی، ج.، ل. اسماعیل نژاد و ح. رمضان پور. 1395. افزایش کارایی نقشه حاصلخیزی خاک برای کشت برنج با استفاده از منطق فازی، AHP و GIS . فصلنامه آب و خاک و علوم و صنایع غذایی، 30(4):  1129- 114.
 7. شکراله زاده، ا.، م. چیذری، و ش. شکری. 1391. نقش ویژگی­های فنی و ترویجی در نیاز آموزشی گلخانه داران خیارکار شهرستان گرمسار. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 23: 109- 98.
 8. شمس الدین سعید، م.، ا. قنبری، م. رمرودی و ا. خضری. 1396. تأثیر مدیریت کاربرد کود سبز و تیمارهای کوددهی آن بر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و حاصلخیزی خاک. فصلنامه علوم آب و خاک(علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، 21( 1) : 49- 37.
 9. صبوری، م. ص. و ا. ر. عمانی. 1389. تحلیل عاملی نیازهای آموزشی پنبه کاران از دیدگاه کارشناسان ترویج کشاورزی استان سمنان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 3 (1) : 56- 45.  
 10. لطفی آرپاچائی، ز.، ا. اسمعیلی عوری، ک. هاشمی مجد و ن. نجفی. 1392. ارزیابی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل برای گندم و سیب زمینی بر اساس برخی ویژگی­های شیمیایی خاک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی. فصلنامه آب و خاک، 27 (1) :53- 45.
 11. مردانی، ا. و غ. ر. پزشکی راد. 1393. برآورد نیازهای آموزشی کشاورزان پیرامون مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی، مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی،45 (3): 449- 439. 
 12. مقصودلونژاد، س. ، م. ر. محبوبی و ا. عابدی سروستانی. 1396. بررسی عوامل موثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان. مجله جنگل ایران، 9 (3) :360- 345.
 13. مهرنگار، س. و غ. ح. حسینی­نیا. 1388. شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی­های مرغداری و عوامل موثر برآن: مطالعه موردی مرغداران استان خراسان رضوی، تعاون، 20( 209 و 208): 28-17.
 14. هیبت الله پور، ز. ، ا. پناهپور، و م. حسین پور. 1396. نیاز سنجی آموزشی کشاورزان به مسائل مربوط به علوم خاک و زراعت در شهرستان اهواز. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 5( 4) : 44- 35.
 15. Altschuld, J. and B. R.Witkins. 2002. From needs assessment to action: Transforming needs in to solution strategies. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 16. Bradshaw, J. 1972. The Concept of Social Need New Society. London: Ama Pub.
 17. Ford, c. 2005. Educational priorities of small farmers in west Tennessee. Journal of Agricultural Education, 36(1): 31- 37.
 18. Kaplan, M. 2003. Intergenerational programming in extension needs assessment as planning tool. Journal of extension, 41(4): 23-35.
 19. Kaufman, R. , D. Leigh, R.Watkins, and W. A. Platt. 2000. Alternate Models of Needs Assessment: Selecting the Right One for Your Organization. Human Resource Development Quarterly, 11(1): 87-96.
 20. Latimer, J. , H. Scoggins, V. Barden, and M. Lambur. 2002. Needs Asswsment survey of the Virginia greenhouse industry.Virginia: Polytechnic institute and state university. 24061- 0402.  
 21. Palacios, K. 2003. Developing a comprehensive needs assessment model for implementation continuing education. Retrieved from http://www.trizjournal. com/archives/2003/07/e/05.pdf/
 22. Tao, Y.H. , C.R. Yeh, and S. H. Sun. 2006. Improving Training Needs Assessment Processes via the Internet: System Design and Qualitative Study. Internet Research, 16 (4): 427- 449.
 23. Veale, R. J. 2002. Iowa training and education needs assessment. Retrieved from  http://www.state.ia.us/educate/ecese/is/hiraids/rd5/tenaelemo1.pdf/