دوره و شماره: دوره 6.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-231 

علمی ترویجی

2. مروری بر تجارب ایران و برخی کشورهای آسیایی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی

صفحه 115-130

10.22092/lmj.2019.118331

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی