نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

در مطالعه کمی-کیفی حاضر سعی شد به شناسایی محرک‌های تأثیرگذار بر تغییر کنترل زمین‌های زراعی پرداخته شود. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق مصاحبه عمیق انفرادی غیر ساختارمند، گروه‌های متمرکز، بحث گروهی با 32 نفر از موجران منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه و مشاهدات مستقیم جمع‌آوری شد. در ابتدا داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای مرسوم دسته­ بندی شدند. خروجی این مرحله، شناسایی 40 مفهوم کلیدی مرتبط با محرک‌های تأثیرگذار بر تغییر کنترل زمین­های زراعی بود. سپس مفاهیم شناسایی شده در قالب یک پرسش‌نامه در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفت و داده‌ها با توجه به نوع و شدت اثر، جمع‌آوری و تبدیل به اعداد فازی شدند. در مرحله بعد ماتریس به دست آمده در نرم‌افزار Mental Modeler اجرا و نقشه شناختی فازی مربوطه طراحی شد. نتایج نشان داد در تغییر کنترل زمین‌های زراعی مهم‌ترین محرک­های تأثیرگذار عبارتند‌ از: سن مالک، عدم اطمینان از درآمد ثابت، میزان کیفیت زندگی مالک، یکپارچه‌سازی اراضی و وضع قوانین سخت برای اجاره‌دار می‌باشند. هم‌چنین بر طبق نتایج، مهم‌ترین محرک‌های تأثیرپذیر در تغییر کنترل زمین‌های زراعی شامل: ریسک‌های کشاورزی، مهاجرت جوانان، هزینه تولید در واحد سطح و ناکارایی سازمان‌های دولتی می‌باشند. با توجه به نتایج تحقیق، به مسئولان و سیاستگذاران توصیه می­شود با توجه به اهمیت سن مالک در تغییر کنترل زمین‌های زراعی، امکانات بیشتری در مناطق روستایی برای افراد جوان فراهم شود و با توانمندسازی و مهارت افزایی قشر جوان و آشنا نمودن آنان با کشت‌های درآمدزا نسبت به تشویق بیشتر برای ماندگاری آنان در روستا اقدام و ایجاد جاذبه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting on Change of Agricultural Land Control in Iran: Use of Fuzzy Cognitive Maps Based on Experts Opinion

نویسندگان [English]

 • Maryam Ghanbari 1
 • Farahnaz Rostami 2
 • shahpar Geravandi 2

1 Razi university

2 Department of Agricultural extension & education

چکیده [English]

The present quantitative-qualitative study tries to identify the stimuli that affect the change of agricultural lands control. The data were collected with; depth unstructured individual interviews, focus groups, group discussion with 32 landlords and direct observations. These data were coded using the conventional content analysis method and finally 40 key concepts were extracted related to effective stimuli. Then, the identified concepts in the form of a questionnaire were given to the cases of study. Data were collected and converted to fuzzy numbers according to the type and intensity of the effect. In the next step, the matrix was implemented obtained in Mental Modeler software and the corresponding fuzzy cognitive map was designed. The results showed that the most important stimuli in changing agricultural land control are: Landlord age, uncertainty about fixed income, landlord quality of life, land consolidation and strict rules for tenants. Also, according to the results, the most important Impressionable stimuli in changing the control of arable lands include; agricultural risks, youth migration, production unit cost and inefficiency of government agencies. According to the research results, planners and policymakers are advised to provide more facilities for young people in rural areas due to the importance of owner age in changing the control of agricultural lands, and by empowering and skills of young people and familiarizing them with income-generating crops. He encouraged them to stay in the village and create attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cash lease
 • tenant
 • change of land management
 • owner
 • change of ownership
 1. دانشور کاخکی،م. کرباسی، ع. و الف، افسر پناه. 1379. بررسی وضعیت نظام‌های بهره‌برداری در زمین‌های کشاورزی آستان قدس رضوی.‎ اقتصاد کشاورزی و توسعه. (29): 200-185.
 2. شکربیگی، م. 1400. بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی پهپاد در بین سیب­زمینی­کاران شهرستان کرمانشاه، با تاکید بر رهیافت­های گذشته نگر و آینده­نگر (Ex-Post & Ex-Ante). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی، کرمانشاه.
 3. طالب پور، ع. و ص. احمدی. 1388. ارزیابی هوشمندانه نقشه شناختی فازی (FCM). فصلنامه چشم‌انداز مدیریت. (30): 9-28.
 4. عبدلی سلطان احمدی، ج.، امانی ساری بگلو، ج. و م. کاظم زاده بیطالی. 1396. بررسی عوامل موثر بر سوء مدیریت مواد مخدر از دیدگاه دانشجویان: کاربست نقشه های شناختی فازی. فصلنامه اعتیاد پیوهی. 11(41): 246-227.
 5. غفاری، ر. و م. هرچگانی. 1389. تحلیلی بر عوامل مؤثر در مهاجرت روستایی به شهر. نشریه مسکن و محیط روستا. 2(132): 91-102
 6. قنبری، م.، رستمی، ف. و ش. گراوندی، 1399. پیامدهای اجاره داری نقدی در ماهیدشت کرمانشاه: تقابل دیدگاه های مارشالین و چئونگین. فصلنامه پژوهش های روستایی. 11(2): 384-395.
 7. محمدی فر، ی. و م. ر. الماسی فر. 1399. تبیین پیشران های اجتماعی و اقتصادی تعمیق پدیده بیکاری در کرمانشاه. دو فصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر. 9(16): 117-141.
 8. Aounallah, M. K. 2020. Evaluation of Farms’ Sustainability According to Land Tenurein Mornag, Tunisia. Caraka Tani Journal of Sustainable Agriculture.36(1):45-57
 9. Ayamga, M., Yeboah, R. W. N., & S. N. 2016. An analysis of household farm investment decisions under varying land tenure arrangements in Ghana. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (JARTS). 117(1): 21-34.
 10. Barry, P. J., Escalante, C. L., & L. E. Moss. 2002. Rental premiums for share versus cash leases. In annual meeting of the American Agricultural Economics Association, Long Beach.
 11. Benina, S., Ahmed, M., Pender, J. & D. Ehui. 2005. Development of Land Rental Markets and Agricultural Productivity Growth: The Case of Northern Ethiopia. Journal of African economics.14(1) : 21-54
 12. Carter, R., & P. Olinto. 1998. Do the “poor but efficient” survive in the land market? Capital access and land accumulation in Paraguay ,Paper presented at the 21st International Congress of the Latin American Studies Association, 24–26 September 1998, Chicago, Illinois.27 pp
 13. Chamberlin, J., & J. Ricker-Gilbert. 2016. Participation in Rural Land Rental Markets in Sub-Saharan Africa: Who Benefits and by How Much? Evidence from Malawi and Zambia. American Journal of Agricultural Economics. 98. aaw021. 10.1093/ajae/aaw021.
 14. Deininger, K., Jin, S., Adenw, B., S. Gebre-Selassie. Mechanisms for Land Transfer in Ethiopia: Implications for Efficiency, Equity, and Non-farm Development, Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, D.C.29 pp.
 15. Drake, L. S. Comparative Productivity of Share-and Cash-Rent Systems of Tenure. Journal of Farm Economics. 34(4): 535-550.
 16. Feng, S., & N. Heerink. 2008. Are farm households' land renting and migration decisions inter-related in rural China?. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences. 55(4): 345-362.
 17. Forbord, M., Bjørkhaug, H., & R. J. Burton. 2014. Drivers of change in Norwegian agricultural land control and the emergence of rental farming. Journal of Rural Studies. 33: 9-19.
 18. Foudi, S. 2012. The role of farmers' property rights in soil ecosystem services conservation. Ecological Economics. 83: 90-96.
 19. Holden, S. T., Otsuka, K. & F. M. Place. 2009. Understanding Land Markets.” In The Emergence of Land Markets in Africa: Impacts on Poverty, Equity and Efficiency, Chapter 2, ed. HoldenS.T.Otsuka Place F.M.,18-51Washington DC:Resources for the Future Press.
 20. Ibn Zackaria, A. 2013. Evolution of Land Rental Arrangements in Rural Ghana: Evidence from Farming Communities in Wa East and Gomoa East Districts of Ghana. Ghana Journal of Geography. 5(1): 121-141.
 21. Ip, P. C., & C. W. Stahl. 1978. Systems of land tenure, allocative efficiency, and economic development. American Journal of Agricultural Economics. 60(1): 19-28
 22. Jin, S. & K. Deininger. 2009. Land Rental Markets in the Process of Rural Structural Transformation: Productivity and Equity Impacts in China. Journal of Comparative Economics. 37: 629-646.
 23. Jin, S., & T. S. Jayne. 2013. Land rental markets in Kenya: implications for efficiency, equity, household income, and poverty. Land Economics. 89(2): 246-271.‏
 24. Kunkel, L. & Peterson. 2015. A land wners guide to leasing land for farming.WWW.land for good.org
 25. Makrinos, A., Papageorgiou, E. I., Stylios, Ch. & T. A. Gemtos. 2007. Introducing Fuzzy Cognitive Maps for decision making in precision agriculture. 6th European Conference on Precision Agriculture
 26. Nguyen, T. Th., Tran, v. T., Nguyen, Th. T. & U. Grote. 2021. Farming efficiency, cropland rental market and income effect: evidence from panel data for rural Central Vietnam. European Review of Agricultural Economics.48(1):207-248
 27. Qiu, T., He, Q., Boris choy, S. T., Li, Y., B. Luo. 2020. The impact of land renting-in on farm productivity: evidence from maize production in China. China Agricultural Economic Review. 13(1): 1-19.
 28. Grossman, M. R. Agricultural leases: Some Issues in landlord- Tenant Relationship. Journal of Agribusiness. 10(1):15.
 29. Zhang, J., Mishra, A. K., Zhu, P. & X. Li. 2020. Land rental market and agricultural labor productivity in rural china: A mediation Analysis. World Development. 135(5): 105089.