نوع مقاله : فنی ترویجی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی-دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

10.22092/lmj.2022.125639

چکیده

در مطالعه کمی-کیفی حاضر سعی شد به شناسایی محرک‌های تأثیرگذار بر تغییر کنترل زمین‌های زراعی پرداخته شود. داده‌های مورد نیاز پژوهش از طریق مصاحبه عمیق انفرادی غیر ساختارمند، گروه‌های متمرکز، بحث گروهی با 32 نفر از موجران منطقه ماهیدشت استان کرمانشاه و مشاهدات مستقیم جمع‌آوری شد. این داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای مرسوم دسته بندی شدند و درنهایت 40 مفهوم کلیدی مرتبط با محرک‌های تأثیرگذار استخراج شد. سپس مفاهیم شناسایی شده در قالب یک پرسش‌نامه در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفت و داده‌ها با توجه به نوع و شدت اثر، جمع‌آوری و تبدیل به اعداد فازی شدند. در مرحله بعد ماتریس به دست آمده در نرم‌افزار Mental Modeler اجرا و نقشه شناختی فازی مربوطه طراحی شد. نتایج نشان داد در تغییر کنترل زمین‌های زراعی مهم‌ترین محرک‌های تأثیرگذار عبارت‌ از سن مالک، عدم اطمینان از درآمد ثابت، میزان کیفیت زندگی مالک، یکپارچه‌سازی اراضی و نیز وضع قوانین سخت برای اجاره‌دار می‌باشند. هم‌چنین بر طبق نتایج، مهم‌ترین محرک‌های تأثیرپذیر در تغییر کنترل زمین‌های زراعی شامل؛ ریسک‌های کشاورزی، مهاجرت جوانان، هزینه تولید در واحد سطح و ناکارایی سازمان‌های دولتی می‌باشند. با توجه به نتایج تحقیق به برنامه ریزان و سیاستگذاران توصیه می شود که با توجه به اهمیت سن مالک در تغییر کنترل زمین‌های زراعی امکانات بیشتری در مناطق روستایی برای افراد جوان فراهم شود و با توانمندسازی و مهارت افزایی قشر جوان و آشنا نمودن آنان با کشت‌های درآمدزا نسبت به تشویق بیشتر برای ماندگاری آنان در روستا اقدام و ایجاد جاذبه نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting on Change of Agricultural Land Control in Iran: Use of Fuzzy Cognitive Maps Based on Experts Opinion

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghanbari 1
  • Farahnaz Rostami 1
  • shahpar Geravandi 2

1 Razi university

2 Department of Agricultural Extension & Education- Faculty of Agriculture- Razi University- Kermanshah- Iran.

چکیده [English]

The present quantitative-qualitative study tries to identify the stimuli that affect the change of agricultural lands control. The data were collected with; depth unstructured individual interviews, focus groups, group discussion with 32 landlords and direct observations. These data were coded using the conventional content analysis method and finally 40 key concepts were extracted related to effective stimuli. Then, the identified concepts in the form of a questionnaire were given to the cases of study. Data were collected and converted to fuzzy numbers according to the type and intensity of the effect. In the next step, the matrix was implemented obtained in Mental Modeler software and the corresponding fuzzy cognitive map was designed. The results showed that the most important stimuli in changing agricultural land control are: Landlord age, uncertainty about fixed income, landlord quality of life, land consolidation and strict rules for tenants. Also, according to the results, the most important Impressionable stimuli in changing the control of arable lands include; agricultural risks, youth migration, production unit cost and inefficiency of government agencies. According to the research results, planners and policymakers are advised to provide more facilities for young people in rural areas due to the importance of owner age in changing the control of agricultural lands, and by empowering and skills of young people and familiarizing them with income-generating crops. He encouraged them to stay in the village and create attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash lease
  • tenant
  • change of land management
  • owner
  • change of ownership