نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان اقتصاد پنهان برای تمام کشورها از ضروریات جدی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی مطرح است. این اقتصاد به­ علت عدم نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد و ایجاد اشتغال بالا نسبت به صنایع دیگر موردتوجه کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه است. زمین‌گردشگری ( ژئوتوریسم ) یا همان جاذبه پدیده‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژیکی در حوزه‌های آبخیز دارای قابلیت گردشگری است. توسعه گردشگری طبیعت‌محور دارای کارکردهای متعددی برای جوامع محلی و آبخیز نشینان بوده که ازجمله راه‌کارهای مناسب برای مقابله با معضل معیشت و بیکاری است. در غالب موارد این ظرفیت اقتصادی و اجتماعی برای آمایش سرزمین در حوزه آبخیز مورد توجه جدی قرار نگرفته و به‌ عبارت‌ دیگر این ثروت ملی و میراث طبیعی در حوزه‌های آبخیز ایران به‌عنوان عامل توسعه پایدار لحاظ­ نگردید­ه است. شناسایی پتانسیل ژئوتوریسم در قالب ژئوپارک برای حوزه های آبخیزی که از تنوع زمین‌شناسی برخوردارند، می­تواند در آمایش سرزمین این مناطق نقش اساسی ایفا نماید. در صورت وجود ژئوپارک، میراث تاریخی و فرهنگی حوزه‌های آبخیز باعث افزایش پتانسیل ژئوتوتوریسم در ژئوپارک­ها می‌شود. در این مناطق با جلب مشارکت جوامع محلی و آبخیزنشینان و تولیدات بومی از قبیل صنایع‌دستی و محصولات مرتعی و جنگلی، گسترش عدالت اقتصادی یا اجتماعی در حوزه‌های آبخیز تحقق می‌یابد­. دراین صورت کمک مؤثری به آمایش سرزمین و مدیریت جامع در حوزه آبخیز می‌شود.  ژئوتوریسم   رهیافت جدیدی در مدیریت حوزه آبخیز از نظر اقتصادی واجتماعی بوده  که علی رغم تاکید یونسکو، تاکنون   مورد توجه آبخیز داران قرار نگرفته است. در مقاله حاضر نقش ژئوتوریسم وژئوپارک درآمایش سرزمین حوزه­آبخیز، توسعه گردشگری، و نیز مسایل اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن بر زندگی و معیشت آبخیزنشینان بررسی و تحلیل می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geotourism and Geoparks: A New Strategy for Land Use Planning and Management within Watersheds

نویسنده [English]

 • Ghorban VahabzadahKbriya

Associate Professor, Department of Watershed Management, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

Tourism as an underlying economic activity is nowadays considered to be a vital part of the socio-economic programs in every nation. Thanks to its low investment requirements and high potential for job creation, it is more important than other economic sectors, especially in developing countries. Geotourism, defined as tourist attractions of geological and geomorphological phenomena in watersheds, offers a great potential for the tourism economy. The development of nature-based tourism serves a variety of functions for local communities and watershed residents that involve appropriate solutions to problems of livelihood and unemployment in such communities. In most cases, this socio-economic potential for land management in watersheds has been ignored, thereby failing to consider this valuable national wealth and natural heritage in the Iranian watersheds as a component of sustainable development. Indeed, recognition of the potential of geotourism realized in the form of geoparks in watersheds that enjoy a vast geological diversity can play a key role in land management in these areas. Once established, geoparks will embody the historical and cultural heritage of watersheds and will enhance the potential development of geotourism. Thus, economic or social justice in watersheds will be achieved through participation of local communities and stakeholders who market their local products including handicrafts as well as rangeland and forest products. These prospects will ultimately help land use planning and integrated watershed management in these areas. Geotourism is a new approach in watershed management from asocio-economic point of view which unfortunately despite UNESCOs emphasis has not been sufficiently considered by watershed experts. In this paper, the role of geotourism and geoparks on land use planning of watershed, tourism development as well as life and livelihood of watershed residents and socio-economic issues is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated management
 • Tourism
 • Sustainable development approach
 • Watershed potentials
 1. اسلام­فرد، ف. علیزاده م. ر. علم­الهدی م. ع. و فرحی ف. 1394. ارزیابی توانمندی‌های ژئومورفوتوریسمی لندفرم­ها با مدل پرالونگ (مطالعه موردی: منطقه پنج دانگ ساری). مجله آمایش جغرافیایی فضا، 5(18): 168-153.
 2. امید­زاده،­ ه. یاری، ا. و روشنعلی م. 1393. ارزیابی توانمندی­ها و اولویت­های ژئومورفوتوریستی با استفاده از روش پرالونگ (مطالعه موردی: استان لرستان). دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­های بوم­شناسی شهری، 5(9): 28-9.
 3. اولادی قادیکلایی، ج. 1385. مقدمه­ایی بر طبیعت‌گردی، انتشارات دانشگاه مازندارن، 382.
 4. بدری کللو، جدیدی، ر. و امری کاظمی، ع.ر. 1396. ژئوپارک­ها، رهیافتی نوین در آمایش سرزمین. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 5. بلوچی م. و باقریان س. 1393. بررسی ویژگی­های­ ژئومورفیک منطقه تفتان و نقش آن‌ها در توسعه توریسم با استفاده ازمدل پرالونگ. فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 4(13): 98-79.
 6. پرورش، ح. دهقانی، م. و نوحه گر، ا. 1389. مقایسه روش آمایش فیزیکی(ژئومورفولوژی) و روش آمایش سرزمین جهت ارزیابی اکولوژیکی حوزه آبخیز نسا در استان هرمزگان. آمایش سرزمین، 2(2): 50-27.
 7. خنیفر، ح. 1389. درآمدی بر مفهوم آمایش سرزمین وکاربردهای آن در ایران. آمایش سرزمین، 2(2): 26-5.
 8. جدیدی، ر. کریم­زادگان­،ح.­و بدری، ن. 1396. نقش ژئوپارک­ها در ملاحظات گردشگری آمایش سرزمین مطالعه موردی : ایجاد ژئوپارک در لرستان. علوم زمین­، 106 (27): 192-179.
 9. روستایی، ش. و بهرامی ز. 1392. ارزیابی توانمندی‌های ژئوتوریستی تالاب­های پل‌دختر به روش پرالونگ. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، 9: 82-69.
 10. شریفی­پور، ر. و مخدوم، م. 1383. آمایش سرزمین حوزه آبخیز کبار- کهک قم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی. محیط شناسی، 30-(34)-504: 96-89.
 11. قنبری، ی. 1396. برنامه­ریزی توسعه پایدار گردشگری با تاکید بر خانه­های اکولوژیکی ( مطالعه­موردی: بخش هنزا) برنامه ریزی توسعه کالبدی. 2(2): 109-93.
 12. قنواتی، ع. ا. کرم ا. ­و فخاری س. 1391. مروری بر روند تحولات ژئوتوریسم و مدل‌های مورداستفاده­ آن ­در ایران. فصلنامه ­جغرافیایی سرزمین، 9(2): 93-77.
 13. علیزاده، م. رحیمی،م. فراگردی، ز. و افراسیابی، ف. 1398. ارزیابی ژئوسایت­های خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری. فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا( برنامه ریزی منطقه ای). 10 (1): 91-81.  
 14. کریم­پور، ریحان، م. ناصری ،ح. ودانش، ع. 1398. امکان‌سنجی پتانسیل­های اکوتوریسم و ژئوتوریسم و تأثیر آن بر افزایش توان اقتصادی مردم بومی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: منطقه جنوب گرمسار) .فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا( برنامه ریزی منطقه ای).9 (3): 433-421.
 15. کامیابی س. و ترحمی ا. 1395. شناخت و ارزیابی جاذبه­های طبیعی منطقه گردشگری رودبارک با استفاده از روش پرالونگ. مجله علوم جغرافیایی، 12(24): 93-76.
 16. کریمیان، ر. پیامنی، ک. اونق، م. 1387. برنامه مدیریت حوزه آبخیز کوهدشت با استفاده از آمایش سرزمین. مجله علوم کشاورزی ومنابع طبیعی، 15(2): 1952-183.
 17. لطفی، ح. و رشیدی، م. 1393. تحلیل و رتبه­بندی استان­های کشور ایران ازنظر ظرفیت­های راهبردی سر زمینی. آمایش محیط، 27: 165-143.
 18. محبتی، م. روستا ،ح. ویسی، ر و احمدی، س. 1397. راهبردهای توسعه ژئوتوریسم، مورد: غار نمکی قشم. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال هفتم ،شماره بیست وهفت
 19. محمدی عراق، آ،. نکویی­صدری ، ب،. هاشمی، س.س.، و بیاناتی، ع. 1399. شناسایی و ارزیابی میراث زمین‌شناسی پیرامون سایت میراث جهانی تخت سلیمان به‌منظور تاسیس ژئوپارک پیشنهادی تخت سلیمان در آذربایجان. علوم زمین، 25 (99): 132-123.
 20. مختاری د. 1394. ژئوتوریسم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تبریز.
 21. مقصودی ،م. و شمسی­پور، ع. 1390. پتانسیل سنجی مناطق بهینه­ی ژئومورفوتوریسم (مطالعه موردی: منطقه مرنجاب در جنوب دریاچه نمک). پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 77: 19-1.
 22. مقصودی، م. و عرب عامری، ع. ر. 1396. ارزیابی کمی ژئوسایت­های نمکی استان سمنان با روش­های بریلها و پرالونگ با تاکید بر ژئوسایت­های غرب استان. پژوهش­های جغرافیای طبیعی، 49(2): 258-241.
 23. ممیز ،آ. عباسی، م. و قاسمی، ع. 1392. توسعه فرصت‌های شغلی در حوزه زمین‌گردشگری(ژئوتوریسم) نمونه مورد مطالعه: منطقه جلفا. چشم انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)، 8(22): 67-56. میرچولی، ف.، و صادقی، س.ح.ر. 1397. تحلیل مقایسه­ایی مفاهیم سلامت و پایداری حوزه آبخیز (یاد داشت فنی). آب و توسعه پایدار، 5(2): 168-163.
 24. نادری­فر ح. ر. 1395. ارزیابی عیار ژئومورفوتوریستی حوضه آبخیز سیاهرود با استفاده از مدل پرالونگ. پایان­نامه کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز:98.
 25. نهتانی م. 1395. تعیین پتانسیل اکوتوریسم با استفاده از روش SWOT (مطالعه موردی: حوزه­ آبخیز شش رودبار). پایان­نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 87.
 26. نکویی صدری ،ب. 1393. مبانی زمین‌گردشگری با تاکید بر ایران اتنشارات سمت، 210.
 27. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 1394. برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی طبیعت
 28. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . 1394. برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیز  .
 29. وهابزاده کبریا، ق. .1397 گزارش پروژه مطالعات امکان‌سنجی ژئوتوریسم معادن کنیج کلا. شرکت زغال سنگ البرز مرکزی(زیرآب).
 30. یزدانی ع. وهابزاده ­کبریا ق. اولادی قادیکلایی ج. و موسوی س. ر. (1396). تعیین پتانسیل اکوتوریستی حوزه آبخیز چرات با استفاده از مدل SWOT. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21 (4): 139-125.
 31. Hose T. A. 1995. Selling the Story of Britain’s Stone, Environmental Interpretation, 10(2): 16-17.
 32. T.A. 2007. Geotourism in Almeria province, Southeast Spain. Preliminary Communication. 55(3): 256-276.
 33. Jablonska J. Timcak G. M. and Lenka P.2009. Geotourism and water quality of river Hornad. Acta Montanistica Slovaca 14(3): 213-220.
 34. H, Mitteaback.R, and Weiskopt.K. 2009. Intellected and emotion: water and geotourism in the elsenwarzen geopark. New challenges with geotourism. Proceedings of the Viii European geoparks conference. Idanha-a-nova, 14-16 September (Portugal): 51-55.
 35. Neda T. F., Coelho, C and Costa .C. 2011. Geotourism and geoparks as novel strategies for socio- economic .International Journal of Tourism Research13:­68-81.
 36. Newsome D. and Dowling R. 2006. The scope and nature of geotourism. Geotourism. Oxford, Burlington, Butterworth-Heineman. 3-25
 37. Newsome D. and Dowling, R. 2010. Geotourism: The Tourism of geology and land_scape, _Published_by_Goodfellow_Publishers_Limited, Woodeaton, Oxford, OX3 9TJ:245.
 38. D. 2009. The use of web-based dynamic maps in the promotion of the Titel Loess Plateau (Vojvodina, Serbia), a potential geotourism destination. Geographia Pannonica, 13(3): 78-84. DOI: 10.5937/GeoPan0903078V.
 39. N.C. 2009. Geotourism development in the Lesvos petrified forest geopark. New challenges with geotourism. Proceedings of the Viii European geoparks coference.Idanha-a-nova, 14-16 September (Portugal): 93-97.