نوع مقاله : فنی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حاصلخیزی و زیست‌فناوری خاک، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دستیار پژوهشی گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.22092/lmj.2022.127415

چکیده

خاک‌ورزی‌ می‌تواند ‌از طریق ایجاد تغییر در ‌ویژگی‌های خاک، به پایداری کشاورزی و بهبود کیفیت خاک کمک‌ نماید. یکی از ابزارهای مفید برای بررسی وضعیت مدیریت خاک در سامانه‌های مختلف ‌خاک‌ورزی، ارزیابی کیفیت خاک با استفاده از ‌شاخص‌های کمی می‌باشد. این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات‌ سامانه‌های ‌مختلف ‌خاک‌ورزی بر‌ برخی ‌از ‌شاخص‌های ‌کیفیت‌ خاک‌ در یک مزرعه تحقیقاتی استان کرمانشاه انجام ‌گرفت.‌ آزمایش‌ به‌صورت ‌فاکتوریل ‌در ‌قالب‌ طرح‌ بلوک‌های‌ کامل‌ تصادفی‌ در 2 ‌عمق ‌‌صفر تا 25 و 25 تا 50 سانتی‌متری و در 3 روش ‌مختلف بی خاک‌ورزی، خاک‌ورزی کاهشی و خاک‌ورزی مرسوم انجام شد. ویژگی‌های مختلف خاک اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سامانه‌های خاک‌ورزی بر ویژگی‌های زیستی با شدت‌های مختلفی تأثیرگذار بوده است. با تغییر سامانه خاک‌ورزی مرسوم به حفاظتی، بیشتر ویژگی‌های خاک تغییر مثبتی داشته‌ و منجر به بهبود کیفیت خاک گردید. در بین ویژگی‌های زیستی، کربن زیست زنده میکروبی به‌ترتیب با 49/53 و 45/42 درصد افزایش، بیشترین تغییر را داشت. در بین ویژگی‌های مورد بررسی، ویژگی‌های زیستی در مقایسه با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بیشتر تحت تأثیر سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی قرار گرفت. شاخص‌های کیفیت تجمعی و نِمِرو بیشترین مقدار را به‌ترتیب در سامانه بی‌خاک‌ورزی، کاهشی و مرسوم داشته و شاخص کیفیت تجمعی صحت بیشتری در تعیین کیفیت خاک داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating soil quality indicators in different tillage systems under rapeseed cultivation in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Amin Haydari 1
  • Ali Beheshti Ale Agha 2
  • Fatemeh Rakhsh 3
  • Hamidreza Chaghazardi 4

1 MSc in Soil Fertility and Biotechnology, Department of Soil Science, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Associate Professor, Department of Soil Science, Razi University, Kermanshah, Iran.

3 Research Assistant, Department of Soil Science, Razi University, Kermanshah, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Production Engineering and Plant Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Tillage is an important component of soil management that affects crop production. In addition, tillage can contribute to agricultural sustainability and improve soil quality by altering the physical, chemical, and biological properties of the soil. One of the most useful tools for assessing soil management status in different tillage systems is soil quality assessment, and the use of quantitative indices is one of the most appropriate methods for determining and comparing soil quality. Therefore, this study was conducted to investigate the effects of different tillage systems on soil quality at two depths of 0-25 and 25-50 cm. The experiment was factorial in a randomized complete block design in the Campus Agriculture and Experimental Natural Resources. The results showed that the tillage system impacted all the studied traits with different intensities. By changing the tillage system from traditional to more conservative, the soil properties had a positive change, which resulted in improved quality. The percentage of increase and the highest variation among the biological characteristics of microbial biomass carbon was 53.49% and 42.45% respectively. Cumulative and developmental indices had the highest values in conservation, reduction, and traditional tillage systems, respectively. Overall, the cumulative quality index was more accurate in determining soil quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cumulative quality index
  • Microbial biomass
  • Nomoro quality index
  • Soil degradation
  • Soil protection