نوع مقاله : فنی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

4 کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان

10.22092/lmj.2022.127533

چکیده

استفاده انسان عامل عمده‌ای در آسیب‌رسانی به طبیعت به‌شمار می‌آید بنابراین یکی از راهبردهای بنیادین مدیریت گردشگری، کنترل و مدیریت اثرات بازدیدکنندگان است. برآورد ظرفیت برد تفرج‌گاهی، این امکان را در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد تا با دانستن میزان مجاز سرانه ورود گردشگر به هر منبع تفرجی، از کاهش توان طبیعی اکوسیستم جلوگیری کرده، بتوان خدمات مطلوب گردشگری را به بازدیدکنندگان به صورت پایدار عرضه دارند. از این رو ظرفیت تفرج‌گاهی و استفاده از آن باید متناسب با توان و ظرفیت اکولوژیکی تفرج‌گاه باشد. در غیر این صورت تخریب صورت گرفته در نتیجه برای رسیدن به ظرفیت برد مناسب باید اصول و اقدامات اصلاحی و حفاظتی شامل ترمیم پوشش گیاهی و حفاظت آب و خاک و غیره در صدر برنامه‌ریزی گردشگری مناطق تفرج‌گاهی قرار گیرد. در پژوهش حاضر تعیین ظرفیت برد تفرجی پارک آبخیز کانی ماماتکه سنندج با هدف حفظ منابع تفرجی و گردشگری پایدار انجام پذیرفت. با توجه به بررسی‌های به ‌عمل آمده، ظرفیت برد فیزیکی در محدوده تفرج متمرکز 19272 نفر در روز و نفر 7034280 در سال و ظرفیت برد واقعی منطقه در محدوده تفرج متمرکز 2767 نفر در روز و 431186 نفر در سال برآورد شد. مقایسه کمیت‌های حاصل از محاسبات نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن محدودیت‌های اکولوژیکی موجود در پارک آبخیز کانی ماماتکه شامل تعداد روزهای بارانی، تعداد روزهای یخبندان، شرایط بیوکلیمایی منطقه و فصل جفت‌گیری و زادآوری حیات وحش، ظرفیت برد فیزیکی تا 86 درصد کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of recreational Carrying Capacity in Kani Mamatekeh watershed park ,Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Ezat olah Arab khazaeli 1
  • Ghorban VahabzadahKbriya 2
  • Seyed Ramzan Mousavi 3
  • jalal zandi 4

1 PhD student in Watershed Management Science and Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources Expert of Natural Resources and Watershed Management of Savadkuh city

2 Associate Professor, Department of Watershed Management, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 Assistant Professor of Watershed Management Science and Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources.

4 Expert of the General Department of Natural Resources and Watershed Management of Kurdistan Province

چکیده [English]

Human use is a major factor in harming nature, so one of the fundamental strategies of tourism management is to control and manage the effects of visitors. Estimating of recreational Carrying Capacity, allows planners to know the permissible per capita number of tourists entering any recreational resource, to prevent the reduction of the natural capacity of the ecosystem and to be able to provide desirable tourism services to visitors in a sustainable manner. Therefore, The Capacity of the Promenade and its use should be Proportional to the Power and Ecological Capacity of the Promenade. Otherwise, Destruction has taken place, as a result, in order to reach the appropriate Carrying Capacity, the principles and corrective and protective measures, including Restoration of Vegetation and Water and Soil Conservation, etc., should be placed at the top of the tourism planning of resort areas. In the present study, the recreational Carrying Capacity of Kani Mamatekeh Sanandaj watershed park was determined with the aim of preserving recreational resources and sustainable tourism. According to the studies, the Physical Carrying Capacity in the Intensive recreation area was 19272 people per day and 7034280 people per year and the Real Carrying Capacity of the region in the Intensive recreation area was 2767 people per day and 431186 people per year. Comparison of the quantities obtained from the calculations shows that considering the ecological constraints in the Kani Mamatekeh watershed park including the number of rainy days, the number of frosty days, the bioclimatic conditions of the region and the mating season and wildlife reproduction, the Physical Carrying Capacity is reduced by 86%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Tourism
  • Ecotourism
  • Ecological Constraints