نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

2 ستادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

چکیده

بهبود ساختارهای فیزیکی و تحریک ریز موجودات خاک از طریق اضافه کردن کودهای آلی منجر به تسهیل در آزادسازی عناصر غذایی و افزایش رشد گیاهان شده است. به‌منظور بررسی تأثیر کودهای آلی (کمپوست، گاوی و مرغی) و اوره بر برخی صفات مورفولوژیکی و اجزای عملکرد علوفه گیاه ذرت آزمایشی در سال زراعی 1399-1400 در ایستگاه طرق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در قالب طرح کرت­های خرده شده بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت­های اصلی شامل: کود آلی کمپوست زباله شهری (16 و 32 تن در هکتار)، گاوی (24 و 48 تن در هکتار) و مرغی (9/5 و 19 تن در هکتار)، کود شیمیایی اوره به میزان 225 و 450 کیلوگرم در هکتار و عدم مصرف کود (شاهد) و کرت فرعی دو رقم ذرت سینگل کراس KSC704 و KSC260 بود. نتایج نشان داد که استفاده از کودهای آلی به‌طور معنی­داری (p≤0.01, p≤0.05) صفات قطر بلال، طول بلال، عملکرد علوفه خشک و علوفه تر را افزایش داد. بیشترین ارتفاع بوته (285 سانتی‌متر) از تأثیر 24 تن کود گاوی در رقم KSC704 حاصل شد، همچنین حداکثر عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب 75 و 30/5 تن در هکتار و بیشترین طول بلال (23/1 سانتی‌متر) از تأثیر تیمار مصرف 32 تن کمپوست در هکتار از رقم KSC704 به دست آمد. کمترین مقدار عملکرد ماده خشک در رقم KSC260 و استفاده از سطوح مختلف کود اوره و شاهد مشاهده شد. در مجموع کاربرد کودهای آلی (کمپوست، مرغی و گاوی) در رقم KSC704 نسبت به رقم KSC260 در صفات مورد بررسی نتایج بهتری را نشان داد. همبستگی مثبت و معنی­داری بین علوفه خشک با ارتفاع (**54/0r= طول بلال (**57/0r=) و قطر ساقه (**71/0r=) وجود داشت. به‌طورکلی، مصرف حداکثر 32 تن کمپوست در هکتار در رقم تجاری 704 برتری معنی‌داری نسبت به سایر تیمارهای کود آلی و شیمیایی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of organic fertilizers (compost, cow manure and poulty manure) and urea on yield and some agronomic characteristics of two forage cultivars of maize (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ghasemzadeh Ganjehie 1
 • Saeeed Khavari Khorasani 2
 • Seyyed Fazel Fazeli Kakhki 1

1 Assistance professor of Khorasan Razavi Agriculture Research and Education Center, ARREO, Mashhad, Iran

2 Assistance professor of Khorasan Razavi Agriculture Research and Education Center, ARREO, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Improving physical structures and stimulating of soil micro-organisms through adding organic fertilizers has led to facilitating the release of nutrients and increasing plant growth. In order to investigate the effect of organic fertilizers (compost, cow and poultry) and urea on some morphological traits and yield components of corn plant, an experimental was carried out in split plot arrangement base on randomized complete block design with three replications in the Torogh station of Khorasan Razavi Agricultural Research and Education Center in 2019-2021. The main plots were urban waste compost organic fertilizer (16 and 32 t.ha-1), cow (24 and 48 t.ha-1) and poultry (9.5 and 19 t.ha-1), urea chemical fertilizer (225 and 450 kg.ha-1) and control (no use any fertilizer) and subplot were two corn cultivars (KSC704 and KSC260). The results showed that the use of organic fertilizers significantly (p≤0.01, p≤0.05) improved diameter and length of cob, dry and wet forage yield. The highest plant height (285 cm) was obtained from the impact of 24 t.ha-1 of cow manure in KSC704 cultivar. Also, the maximum wet and dry biomass (75 and 30.5 t.ha-1, respectively) and the maximum ear length (23.1 cm) was obtained from the effect of 32 t.ha-1 of compost in KSC704 cultivar. The lowest amount of dry matter yield was observed in KSC260 variety and using different levels of urea fertilizer and control treatments. In general, the use of organic fertilizers (compost, poultry and cow manure) showed better results in the KSC704 cultivar than of the KSC260 cultivar in the examined traits. There was a positive and significant correlation between dry forage and height (r = 0.54**), cob length (r = 0.57**) and stem diameter (r = 0.71**). In general, the consumption of maximum 32 tons of compost per hectare in commercial KSC704 cultivar has a significant advantage compared with other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plant height
 • Dry forage
 • Cob length
 • Chemical fertilizer
 1. احمدی، ک.، عبادزاده، ح.ر.، حاتمی، ف.، محمدنیا افروزی، ش.، اسفندیاری پور، ا.، و عباس طاقانی، ع. 1400. آمارنامه کشاورزی سال زراعی 99-1398. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. 97 صفحه.
 2. افشارمنش، ر.، رحیمی، ا.، ترابی، ب. اخگر، ع.ر. 1395. تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول‌پاشی چای کمپوست بر خصوصیات رشدی گیاه ذرت. مجله پژوهش‌های زراعی ایران. 14(1): 185-199.
 3. پرویزی، خ.، فرنیا، ا. و هدایتی، آ. 1398. اثر کود زیستی نیتروکسین و سوپر جاذب رطوبت بر صفات رشدی و اجزای عملکرد بلال ذرت در شرایط تنش کمبود آب. نشریه علمی تغذیه گیاهان باغی. 2(1): 99-115.
 4. حق‌پرست تنها، م.ح. 1370. تغذیه و متابولیسم. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. 527 صفحه (ترجمه).
 5. رضایی­نژاد، ی. و افیونی، م. 1379. اثر مواد آلی بر خواص شیمیایی خاک، جذب عناصر به‌وسیله ذرت و عملکرد آن. علوم آب‌وخاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 4(4): 19-28.
 6. زینالی، ح.، نصرآبادی، ع.، حسین­زاده، ع.، چوگان، ر. و سبک‌دست، م. 1384. تجزیه به عامل­ها در ارقام هیبرید ذرت دانه­ای. مجله علوم کشاورزی ایران. (36(4): 895-902).
 7. علی احیایی، م. 1372. شرح روش‌های تجزیه شیمیایی خاک. موسسه تحقیقات خاک و آب. تهران، ایران.
 8. فلاح، س.، قلاوند، ا. و خواجه پور، م.ر. 1386. تأثیر اختلاط کود دامی با خاک و تلفیق آن با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) علوم آب‌وخاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 11(40): 233-242.
 9. طباطبایی، م.ر.، مدنی، ح.، حیدری شریف‌آباد، ح.، نور محمدی، ق. و درویش، ف. 1399. تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط کشت تأخیری و مرسوم. نشریه علمی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 14(4): 519-534.
 10. یزدانی، م.، پیردشتی، ه.، بهمنیار، م.ع. 1392. تجزیه رشد ذرت سینگل کراس 604 با کاربرد کودهای مختلف. مجله اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 2(26): 199-214.
 11. Anjum, M.A., M.R. Sajjad, N. Akhtar, M.A. Qureshi, A. Iqbal, A.R. Jami, and M. Hasan. 2007. Response of cotton to plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) inoculation under different levels of nitrogen. Journal of Agricultural Research. 45: 135-143.
 12. Aziz, T., S. Ullah, A. Sattar, M. Farooq, and M. Mujtaba Khan. 2001. Nutrient availability and mays (Zea mays ) growth in soil amended with organic manure. International Journal of Agriculture and Biology. 12: 621-624.
 13. Bukvic, G., M. Antunovic, S. Popovic, and M. Rastija. 2003. Biomass production and heavy metal content of Rosmarinus officinalis grown on organic waste-amended soil. Journal of Arid Environments. 62: 401-412.
 14. Ebhin Masto, R., P.K. Chhonkar, D. Singh, and A.K. Parta. 2006. Changes in soil biological and Biochemical characteristics in a long-term field triol on a sub-tropical in ceptisoil. Soil Biology and Biochemistry. 38: 1577-1582.
 15. Eghbal B., D. Ginting, and J.E. Gilly. 2004. Residual effects of manure and compost application on corn production and soil properties. Agronomy Journal, 96: 442-447.
 16. Khalil, M.A.G. and A.A. Omran. 2018. Influence of manure and nitrogenous fertilizer applications on corn yield and ouality characteristics. Journal of Food Sciences; Suez Canal University. 31-46.
 17. Lawlor, D.W., G. Lemerie, and F. Gastal. 2001. Nitrogen, Plant Growth and Crop Yield. Lea. P.J., and morot_Gaudry, J.F. (Eds). In: Plant nutrition. Berlin. Springer, P. 343-367.
 18. Mentler, A., T. Partaj, P. Strauss, H. Soumah, and W.E. Blum. 2002. Effect of locally available organic manure on maize yield in guinea. West Africa. Research paper. 17th 85-91. Thailand.
 19. Sahoo, S.C., and M. Mohanty. 2020. Performance of sweet corn inder different fertility levels- Review. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. 9(6): 3325-3331.
 20. Shirani, H., M.A. Hajabasi, M. Afyuni, and A. Hemmat. 2002. Effect of farmyard manure and tillage systems on soil physical properties and corn yield in centeral Iran. Soil & Tillage Res. 68:101-108.
 21. Sihombing, D. D. Setyorini, Z. Arifin, C. Tafakresnanto, and W. Handayati. 2021. Influence of varieties, plant spacing and manure fertilizer to maize productivity in dry land. Conf. Series: Earth and Environmental Science 653. doi:10.1088/1755-1315/653/1/012079.
 22. R., M.H. Hossien, S. Gholamreza, H. Leila, J. Mozhdeh, and E. Hassan. 2012. Effects of composted municipal waste and its leachate on some soil chemical properties and corn plant responses. Inernational Journal of Agriculture: Research and Review. 2 (6): 801-814.
 23. Udom, G.N. and H.M. Bello. 2009. Effect of pultry litter on the yield of two maize varieties in the northern guinea savanna. Journal of Tropical Agriculture, Food, Environment and Extension, 8(1): 51-54.
 24. Vanlanuwe, B., K. Aihou, and S. Aman. 2001. Maize yield as affected by organic inputs and urea in the west African moist savanna. Agronomy Journal. 93: 1191-1199.
 25. Wang, M.C., and C.H. Yang. 2002. Effect of paddy upland crop rotation with various fertilization of soil physical and chemical properties. Research Paper. 17th 64-69. Thailand.
 26. Zinati, G.M., Y.C. Li, H.H. Bryan, R.S. Mylavarpu, and M. Cadallo. 2004. Distribution and fractionation of phosphorus, cadmium, nickel, and lead in calcareous soils amended with composts. Journal of Environmental Health Science, Part B: Pesticides, Food Contaminants and Agricultural Wastes, 39: 209-223.