نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و

2 دانشیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و

10.22092/lmj.2023.362649.334

چکیده

امروزه کودهای شیمیایی یکی از نهاده­های اساسی تولید در راستای افزایش عملکرد محصولات کشاورزی به شمار می­رود. با ورود بخش خصوصی به توزیع کودهای شیمیایی که به ترغیب کشاورزان به مصرف هر چه بیشتر این نهاده می­پردازند، تردیدهایی در زمینه مصرف بهینه آن در سطح مزارع وجود دارد. بر این اساس، این مطالعه به بررسی وضعیت مصرف بهینه کودهای نیتروژنه به‌عنوان یکی از کودهای پایه در مزارع گندم استان فارس و شناسایی عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. داده­های مورد نیاز به‌صورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه به کمک روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از 457 گندمکار این استان جمع­آوری شد. در ادامه، داده­ها با استفاده از روش آمار توصیفی و مدل توبیت تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد در مصرف کودهای نیتروژنه، 78/56 درصد گندمکاران سطح بهینه مصرف را رعایت نکرده­اند. بر این اساس، توصیه می­گردد سیاست استفاده بهینه در قالب مصرف متناسب با نیاز خاک و گیاه همچنان سیاست محوری در مصرف کودهای نیتروژنه باشد. بدین­منظور با عنایت به نتایج پیشنهاد می­شود تمرکز بر آموزش غیررسمی در کل تناوب زراعی با لحاظ ویژگی­های اقتصادی-اجتماعی بهره­برداران در فرآیند آموزش، تمرکز بر استفاده از ظرفیت مدیریت آب در مزرعه در قالب رویکرد کود-آبیاری و نیز تمرکز بر استفاده از ظرفیت منابع خاک مزرعه در قالب تمرکز بر انجام آزمون خاک قبل از انجام عملیات زراعی و ارائه این آزمون به‌عنوان یک فرهنگ اجتماعی در بین کشاورزان و نیز تمرکز بر کاشت گیاهان دولپه در تناوب با گندم در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nitrogen Fertilizers Consumption in Wheat Fields in Fars Province, Iran (Investigation of the Socio-economic and Technical Repercussions)

نویسندگان [English]

 • Abdoulrasool Shirvanian 1
 • behrooz hassanpour 2

1 Assistant Professor of Economic, Social and Extension Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Economic, Social and Extension Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Chemical fertilizers are nowadays one of the basic production inputs toward enhanced yields of agricultural products. The private businesses stepping into the chemical fertilizer market increasingly encourage farmers to consume more fertilizers, which, in turn, ushers in doubts about their optimal application at the farm level. To address this issue, the present study was designed and implemented to determine the factors involved in the optimal application of nitrogen fertilizers on wheat fields in Fars Province. For this purpose, data were collected through the multi-stage cluster sampling method and the survey method using a questionnaire admninistered to 457 wheat farmers in Fars Province. The data thus collected were analyzed through descriptive statistics and the Tobit model. Results showed that 78.56 percent of wheat farmers had failed to observe optimal fertilizer consumption levels. It may, therefore, be recommended that the policies pertinent to optimal use of nitrogen fertilizers as tailored to soil and plant requirements should still be enforced as the pivotal approach. For this purpose, informal education on the whole crop rotation may be suggested as the main agenda with due heed paid to farmers’ socio-economic characteristics that affect their learning while farm water management as realized by the fertilizer-irrigation approach management of soil resources as implemented through soil tests prior to field operations and disseminated as a social culture among farmers, and the main focus placed on planting dicotyledonous plants in alternation with wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical fertilizers
 • Fars Province
 • Optimal use
 • Tobit model
 • Wheat
 1. Adesina, A.A., (1996). Factors affecting the adoption of fertilizers by rice farmers in côte d'ivoire. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 46(1), 29-39.
 2. Ajewole, O., (2010). Farmers' response to adoption of commercially available organic fertilizers in oyo state, nigeria. African Journal of Agricultural Research, 5, 2497-2503.
 3. (2020). Statistics of fars province agricultural sector in 2019. Information Technology Statistics and Network Equipment Statistics, Agricultural Jihad Organization of Fars Province. (in Persian(
 4. Amiri, A., Zare Mehrjerdi, Y., Jalalimanesh, A., & Sadegheih, A., (2020). A system dynamics analysis of factors affecting the sustainability of wheat production system. Journal of Production and Operations Management, 11(2), 1-26. (in Persian(
 5. Anang, B.T., Amesimeku, J., & Fearon, J., (2021). Drivers of adoption of crop protection and soil fertility management practices among smallholder soybean farmers in tolon district of ghana. Heliyon, 7(5), 1-7.
 6. Anastasopoulos, P.C., Tarko, A.P., & Mannering, F.L., (2008). Tobit analysis of vehicle accident rates on interstate highways. Accident Analysis & Prevention, 40(2), 768-775.
 7. Baidu-Forson, J., (1999). Factors influencing adoption of land-enhancing technology in the sahel: Lessons from a case study in niger. Agricultural Economics, 20(3), 231-239.
 8. Bakhshoodeh, M., (2010). Impacts of world prices transmission to domestic rice markets in rural iran. Food Policy, 35, 12-19.
 9. Cong, R., (2000). Marginal effects of the tobit model. Stata Technical Bulletin, 56, 27-34. (Stata Technical Bulletin, 10: 189-197. College Station, TX: Stata Press(.
 10. Elsner, K., ( 1999). Analysis russian food expenditure using micro data. Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO(.
 11. Ernest, B.A., Joseph, A.A., & Gideon, D.A., (2018). Determinants of fertilizer adoption among smallholder cocoa farmers in the western region of ghana. Cogent Food and Agriculture, 4(1), 1-10.
 12. Fotouhi, H., Del-Afrooz, N., & Siavash-Moghadam, S., (2003). Economic study of chemical fertilizer use in rice fields of guilan province 4th Iranian Agricultural Economics Conference, Karaj. (in Persian(
 13. Freeman, H.A., & Omiti, J.M., (2003). Fertilizer use in semi-arid areas of kenya: Analysis of smallholder farmers’ adoption behavior under liberalized market. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 66, 23-31.
 14. Greene, W.H., (2008). Econometric analysis (6th ed.). Prentice Hall.
 15. Gundimeda, H., & Kohlin, G., (2008). Fuel demand elasticities for energy and environmental policies: Indian sample survey evidence. Energy Economics, 30, 517-546.
 16. Hajimirrahimi, S.D., & Yazdian, Y., (2008). Investigation of effective parameters on innovation adoption of "soil test” by cereal planters in qom province. New Findings in Agriculture, 2(6), 200-214. (in Persian(
 17. Hatami Bahman Beyglou, K., & Khoshhal Dastjerdi, J., (2010). Climatic regions of fars province. Geographic Space, 10(32), 135-150. (in Persian(
 18. Hatami Bahman Biglou, K., Mustamand, R., & Zare, K., (2011). Climate zoning of fars province. Growth of Geography Education, 25(4), 46-51. (in Persian(
 19. Jafarnejadi, A., Moezi, A.A., Mousavi Fazl, S.M.H., & Sayyad, G.A., (2011). The efficiency of different types of nitrogen fertilizers and wheat yield. Agricultural Engineering (Scientific Journal of Agriculture), 33(2), 91-100. (in Persian(
 20. Johnston, J., & Dinardo, J., 1997). Econometric methods (4th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
 21. Karimi-Zarchi, M., (2017). The effect of rotation on the management of nitrogen fertilizer application in wheat fields. Publication of Agricultural Education, Agricultural Research, Education and Extension Organization. (in Persian(
 22. Karimi, A., Homaei, M., Moez Ardalan, M., Liaghat, A., & Raiesi, F., (2006). Effect of fertigation on yield and water use efficiency on corn in a tape irrigation system. Journal of Agricultural Sciences, 12(3), 561-575. (in Persian(
 23. Karimian, N., (2012). Fertilizer research in iran: A glance at the past, a guide for the future. Iranian Journal of Soil Research (Formerly Soil and Water Sciences), 25(4), 265-278. (in Persian(
 24. Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., (1970). Detrmining sample size for research activiteas. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
 25. Liu, Y., Zhang, J.B., & Du, J., (2009). Factors affecting reduction of fertilizer application by farmers: Empirical study with data from jianghan plain in hubei province the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China.
 26. Maddala, G.S., (2005). Introduction to econometrics (3th ed.). Formerly of Ohio State University Press.
 27. Mousavi-Fazl, S.M.H., Barzegar, A., & Asudar, M.A., (2005). The effect of tillage methods on the distribution of nutrients and soil chemical properties in wheat cultivation 9th Iranian Soil Science Congress, Tehran. (in Persian(
 28. Nazu, S.B., Akhtaruzzaman-Khan, M.D., Saha, S.M., Emran-Hossain, M.D., & Rashid, M.H.A., (2021). Adoption of improved wheat management practices: An empirical investigation on conservation and traditional technology in bangladesh. Journal of Agriculture and Food Research, 4, 1-11.
 29. Niazi, J.A., Fouladmand, H.R., Ahmadi, S.H., & Vaziri, J., (2005). Water requirement and crop coefficient of wheat in zarghan area, fars province. Water Soil Science, 9(1), 8-23.
 30. Shirvanian, A., & Najafi, B., (2011). The effects of social capital on rural welfare and poverty (case study: Villages under doroudzan irrigation and drainage network). Agricultural Economics: Iranian Journal of Agricultural Economics (Economics and Agriculture Journal), 5(3), 25-53. ( in Persian(
 31. Shirvanian, A., & Sufi, M., (2018). A review on poverty of nomad households in drought period and identification of its determinants in fars province of iran. Village and Development, 17(4), 93-110. (in Persian(
 32. Shirvanian, A., & Torkamani, j., (2010). Poverty and risk attitudes in rural areas of Fars province. Agricultural Economics: Iranian Journal of Agricultural Economics (Economics and Agriculture Journal), 4(2), 83-105. (in Persian(
 33. tarazkar, M.H., & Behjat, A.M., (2007). Determinants of nitrogen fertilizer overuse in wheat dry farming in kermanshah province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 3(1), 45-53. (in Persian(
 34. Tehrani, M.M., Balali, M.R., Moshiri, F., & Daryashenas, A.M., (2012). Fertilizer recommendation and forecast in iran: Challenges and strategies. Iranian Journal of Soil Research (Formerly Soil and Water Sciences, 26(2), 123-144. (Persian(
 35. Vaezi, A.R., Homaee, M., & Malakoti, M.J., (2002). Effect of fertigation on fertilizer use efficiency and water use efficiency on forage corn. Iranian Journal of Soil Water, 16(2), 152-160. ( in Persian(
 36. Waithaka, M.M., Thornton, P.K., Shepherd, K.D., & Ndiwa, N.N., (2007). Factors affecting the use of fertilizers and manure by smallholders: The case of vihiga, western kenya. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 78, 211-224.
 37. Wooldridge, J.M., (2009). Introductory econometrics: A modern approach. South-Western Cengage Learning.
 38. Yaghoubi, F., Jami Alahmadi, M., Bakhshi, M.R., & Sayyari Zahan, M.H., (2014). Comparison of chemical inputs consumption in saffron and wheat fields in qaenat region. Saffron Agronomy and Technology, 2(2), 115-125. (in Persian(
 39. Ziaeyan, A.H., (2012). Comparison of fertigation and soil application of nutrients in wheat crop. Iranian Journal of Soil Research (Formerly Soil and Water Sciences), 26(1), 33-41. (in Persian(