نوع مقاله : مروری

نویسنده

سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

10.22092/lmj.2024.358370.302

چکیده

سرزمین، بستر حیات بشر و از مؤلفه های مهم توسعه پایدار اقتصادی به‌شمار رفته و به‌عنوان یک منبع بنیادین برای تولیدات غذایی، حفاظت از تنوع زیستی ، عملکرد سیستم‌های منابع آب و ترسیب کربن در نظر گرفته می‌شود. مدیریت مناسب سرزمین می‌تواند از این منابع ارزشمند محافظت کرده و خدمات آن به جوامع انسانی را به حداکثر برساند. بیابان‌زایی، تخریب سرزمین و خشک‌سالی به‌ویژه در مناطق خشک، نیمه‌خشک و خشک نیمه مرطوب، رو به تشدید است. عوامل طبیعی و انسانی متعددی در تشدید این فرایند مؤثر هستند. این عوامل به‌طور پیچیده‌ای با یکدیگر در ارتباط بوده و نیز همپوشانی داشته و لذا برای مدیریت پایدار سرزمین ضروری هستند. دراین‌ارتباط، شناسایی اثرات اقتصادی بیابان‌زایی، تخریب سرزمین و خشک‌سالی و معرفی روش‌های مناسب برای ارزیابی پیامدهای آن‌ها بر جوامع انسانی تحت تأثیر، از اقدامات پایه‌ای است. این ارزیابی اقتصادی، نقش بسزایی در سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریت پایدار سرزمین و دستیابی به توسعه پایدار داشته و می‌تواند به‌عنوان یک مرجع و مبنا برای کلیه دست‌اندرکاران مرتبط با مدیریت کاربری سرزمین مورداستفاده قرار گیرد. در این مقاله روش تجزیه ‌و تحلیل هزینه – فایده به‌ عنوان مبنایی برای ارزیابی اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته و روش‌های تحلیل اقتصادی مبتنی بر آن توصیه‌شده است. درواقع تلاش در جهت توقف تخریب سرزمین در سطح جهانی، نیازمند ارزیابی تحلیل مناسب اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review of studies on the economic evaluation of land degradation in the world based on the cost-benefit analysis model

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Damavandi

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)

چکیده [English]

Land is a vital resource for producing food, preserving biodiversity, facilitating the natural

management of water systems and acting as a carbon sequestrating media. Appropriate land management can protect and maximize these services for society. Conversely, desertification, land degradation and drought (DLDD) have accelerated, particularly in arid, semi-arid and dry sub-humid areas. The underlying biophysical and anthropogenic causes of land degradation are multiple and overlapping. The underlying biophysical and anthropogenic causes of land

degradation are multiple and overlapping. Embedded in the understanding of the ‘economics of DLDD’s set of methodologies for assessing the true societal impacts of land degradation. These form the cornerstone for determining how to best allocate financial, technical and human resources to tackle DLDD. The background paper estimates the costs of DLDD, or conversely, the benefits of sustainable land management (SLM), for different parts of the world. Cost-Benefit Analysis (CBA) should account for both benefits and costs of halting land degradation. CBA is a powerful tool to help decision makers objectively choose among different land-use management strategies and thereby pursue effective, resilience-building interventions when funding is limited.In this paper, Cost-Benefit Analysis (CBA) method has been used for economical analysis and consult analysis based on.In fact, effort in global scale for suspension of land degradation need to suitable economical analysis of these pheneomena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desertification
  • Arid and Semi Arid
  • Sustainable Land Management
  • Sustainable Development