دوره و شماره: دوره 4.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 

علمی ترویجی

2. معرفی نقشه‌برداری رقومی خاک

صفحه 97-114

10.22092/lmj.2017.109482

محمدرضا پهلوان راد؛ نورایر تومانیان؛ فرهاد خرمالی


4. مروری بر مدل‌سازی همدماهای جذب در خاک

صفحه 133-159

10.22092/lmj.2017.109487

عادل ریحانی تبار؛ حبیب رمضان‌زاده ارونقی