نویسنده = حسین بشارتی
مروری بر ارزش‌گذاری اقتصادی خاک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

10.22092/lmj.2019.123225.149

رضا سکوتی اسکوئی؛ حسین بشارتی


چالش‌ها و محدودیت‌های منابع خاک و اراضی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 111-134

10.22092/lmj.2022.358760.309

حسین اسدی؛ حسین بشارتی؛ منوچهر گرجی


مروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 13-30

10.22092/lmj.2017.113291

الهیار خادم؛ فائز رئیسی؛ حسین بشارتی