مروری بر اهمیت وتاثیر کودهای آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

زعفران(Crocus sativus L.) گران­ترین محصول کشاورزی و دارویی است و فراهمی تعادل عناصر غـذایی نقـش بسـیار مهمـی در گل انگیزی و بهبود رشد بنه­های آن ایفاء می­کند. مصرف کودهای آلی علاوه بر کاهش آلودگی­های زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی خاک، به­دلیل آزادسازی تدریجی عناصـر غـذایی نقش مثبتی بر بهبود خصوصیات رشدی و عملکرد این گیاه دارد. با توجه به اهمیت اثر مدیریت حاصلخیزی خـاک بـر عملکـرد گـل این گیاه ارزشمند، مطالعات فراوانی درمورد موضوعات کودی و تغذیه­ای آن انجام شده است. در این نوشتار سعی شده است با نگاهی به پژوهش­های کودی و تغذیه­ای زعفران در گذشته و حال حاضر، مطالعه جامعی در خصوص بررسی اثرات کوتاه مدت و طولانی مدت سطوح مختلف کودهای آلی و دامی بر عملکرد، وضعیت رشد بنه­ها و عملکرد زعفران صورت پذیرد. آنچه در این پژوهش سعی در دستیابی به آن را داریم جمع­بندی توصیه­های کودی مناسب متشکل از انواع مرسوم و جدید منابع کودی است که مبتنی بر پژوهش­های انجام شده به منظور اعمال مدیریت پایدار منابع زیستی و اقتصادی ایران باشد. از آنجـا کـه در منـاطق کاشـت زعفران بویژه در ایران معمولاً محتوی ذخیره رطوبتی خاک نسبتاً پایین است و تنش رطوبتی رخ می­دهد، می­توان از طریـق مصـرف کـود دامی باعث بهبود ذخیره رطوبتی خاک و کـارایی مصـرف نهاده­ها شده و عملکرد را بهبود بخشید و با تولید زعفرانی سالم و ارگانیک در بازار جهانی، سهم کشور را در این تجارت عظیم افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Organic Fertilizers Impacts on Agriculture of Saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

 • Zahra Monemizadeh 1
 • mohsen ghasemi 2
 • reza sadrabadi 3
1 Student
2 Assistant Professor of Seed Science and Technology, Department of Agronomy & Plant Breeding, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Professor of Crop Physiology, Department of Agronomy & Plant Breeding, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Saffron (Crocus sativus L.) is the most expensive spice and nutrient balance availability plays important role in the flower induction and its corms growth improvement. Besides consumption of organic fertilizers in reducing environmental contamination and soil biodiversity conservation, due to gradual release of nutrients play a positive role in improving the growth characteristics and yield of this plant. Considering the importance of soil fertility management effects on flower yield of this valuable plant, numerous studies have been done on fertilizer and nutritional issues. In this article we have tried to look at the fertilizer and nutrition researches of saffron in the past and present, a comprehensive study done on short-term and long-term effects of different levels of organic fertilizers and manure on yield and corms growth of saffron. What this study, we have tried to achieve the conclusion of appropriate fertilizer recommendations of new and conventional types of fertilizer sources based on researches carried out in order to enforce sustainable management of biological and economic resources in Iran. The fact that in saffron cultivation areas, particularly in Iran usually soil moisture storage content is relatively low and water stress occurs, via manure consumption can be increased soil moisture storage content and inputs consumption efficiency. Consequntly, through producing healthy and organic saffron Iran’s share in the global market will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Saffron
 • Water stress
 • Manure fertilizers
 • Sustainable agriculture
 • Nutritional management
 1. اسدی، ق، ع، مومن، ع، نورزاده نامقی، م، و س، خرم دل، 1393، اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص­های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk)، نشریه بوم شناسی کشاورزی، 4(5): 373.
 2. اسماعیلی، ا، شهبازی، خ، شیخ مرادی، ف، و ر، نظری،1387 ، بررسی اثرات مواد آلی بر خصوصیات رشدی گیاه زعفران (Crocus sativus L.)، اولین همایش ملی زعفران و زرشک قاینات، ص: 22-14.
 3. اقحوانی شجری، م، رضوانی مقدم، پ، کوچکی، ع،ر، فلاحی، ح،ر، و ر، طاهرپور کلانتری، 1393، ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.)  ، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4(2) : 322-311.
 4. امینی، م، 1378، بررسی زمین آماری شوری و قلیاییت خاک در برخی از خاک­های منطقه­ی رودشت. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد خاک­شناسی، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 5. بهدانی، م، ع، کوچکی، ع، ر، نصیری محلاتی، م،  و پ، رضوانی مقدم،1384، ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان On-farm، مجله پژوهش­های زراعی ایران، 3(1):14-1.
 6. تیموری، ص، بهدانی، م، ع، قادری، م، و ب،  صادقی، 1392، ارزیابی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات مرفولوژیک و زراعی بنه زعفران (Crocus sativus L.)  در تربت حیدریه، مجله پژوهش­های زعفران، 1(1):  47-36.
 7. چاجی، ن، خراسانی، ر، آستارایی، ع، ر، و ا، لکزیان، 1392، اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه­های دختری در زعفران، مجله پژوهش­های زعفران،1(1): 12-1.
 8. حسن زاده اول، ف، رضوانی مقدم، پ، بنایان اول، م، و ر، خراسانی، 1392، تأثیر وزن بنه مادری و سطوح مختلف کود گاوی بر عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) ، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1(1): 39-22.
 9. حیدری، ز، بشارتی، ح، و س، ملکی فراهانی، 1393، تأثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران زراعی، نشریه زراعت و فناوری زعفران،2(3) 189-177.
 10. رحیمی، ح، دادمند، م، ترابی، ا، رحیمی، ح، ترابی، ح، و م، عراقی، 1392، بررسی اثرات کود دامی و مدت آفتاب­دهی خاک مزارع زعفران بر عملکرد زعفران و جمعیت کنه پیاز Rhizoglyphus robini، گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی)، جلد 36، شماره 2.
 11. رسولی، ز، ملکی فراهانی، س، و ح، بشارتی، 1393، بررسی روند تغییرات اندام­های زیر زمینی زعفران در اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی، نشریه پژوهش­های خاک (علوم خاک و آب)، 28(2): 312-295.
 12. رسولی، ز، ملکی فراهانی، س، و ح، بشارتی، 1394، ارزیابی اثر سیستم­های مختلف کودی بر عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)، نشریه دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(2): 219-204.
 13. رسولی، ز، ملکی فراهانی، س، و ح، بشارتی، 1394، واکنش برخی ویژگیهای رویشی زعفران (.Crocus sativus L) به منابع کودی گوناگون، نشریه پژوهش­های خاک (علوم خاک و آب)، 27(1): 46-35.
 14. رضوانی ­مقــدم،پ، کـوچکی، ع،ر، فیلابــی، ع، و س،م، ســیدی، b 1392، اثـر کودهـای زیسـتی و شـیمیایی بـر عملکـرد گـل و بنـه هـای دختـری زعفـران(Crocus sativus L.) ، مجله علوم زراعی ایران، 15(3): 246-234.
 15. رضـوانی مقــدم،پ، کـوچکی، ع،ر، ملا فیلابــی، ع، و س،م، ســیدی، c 1392، اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه­های دختری و گل­انگیزی زعفران(Crocus sativus L.)  در سال دوم، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1(1): 70-55.
 16. رضـوانی مقــدم، پ، محمدآبادی، ع،ا، فلاحی، ح، ر، و م، اقحوانی شجری، b 1393، اثر مدیریت تغذیه­ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)، نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 28(3): 434-427.
 17. رضوانی مقدم، پ، خرم دل، س، امین غفوری، ا، و ج، شباهنگ، a 1392، ارزیابی رشد و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) تحت تاثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه، مجله پژوهش­های زعفران، 1(1): 26-13.
 18. رضوانی‌مقدم، پ، سیدی، م، و م، آزاد،a  1393، مقایسه تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.)، مجله گیاهان دارویی و معطر ایران، 2(30): 274-260.
 19. سیفی، م، اردکانی، م، ر، رجالی، ف، و م، امیر آبادی، 1386، بررسی کارایی ازتوباکتر و میکـوریزا تحـت تـأثیر سـطوح مختلف نیتروژن بر روی برخی صفات مورفولوژیکی و کیفی ذرت علوفه­ای KSC704 در اسـتان مرکـزی، دهمـین کنگـره علوم خاک ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 20. شاهپوری، ا،ر، قربانی، م، دوراندیش، آ،  و م،ر، کهنسال، 1393، جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی)، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 3(2) : 114-107.
 21. شهبازی، ک، ح، بشارتی، 1392، بررسی اجمالی وضعیت حاصلخیزی خاک­های کشاورزی ایران، نشریه مدیریت اراضی، 1(1): 15-1.
 22. صادقی، ب، رضوی، م، و م، مهاجری، 1368، اثر کودهای شیمیائی و حیوانی بر تولید برگ و پیاز زعفران، سازمان پژوهش های علمـی و صـنعتی ایران، مرکز خراسان.
 23. صادقی، ب،1372، اثر وزن بنه در گل آوری زعفران، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران  مرکز خراسان، شماره 6، ص 53.
 24. صفادوست، آ، مصدقی، م، ر، محبوبی، ع، ا، نوروزی، ع، و ق، اسدیان، 1386، تأثیرکوتاه‌مدت خاک‌ورزی و کود دامی بر ویژگی‌های ساختمانی خاک، نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 41(11):101-91.
 25. علی­پور میاندهی، ز، محمودی، س، بهدانی، م، ع، و م، ح، سیاری، 1392، مطالعه تأثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی و اندازه بنه، بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)، نشریه پژوهش­های زعفران،1(2) : 84-73.
 26. فروغی فر، ه، و م، ع، پورکاسمانی،1381، مدیریت و علوم خاک، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 336 صفحه.
 27. فیضی، ح، سیدی، م، و ح، صحابی، 1393، اثر تراکم کاشت و منابع کودهای آلی و شیمیایی بر جذب فسفر توسط بنه­های دختری زعفران طی دوره رشد گیاه، نشریه زراعت و فناوری زعفران،4(2): 301-289.
 28. کوچکی، ع، تبریزی، ل، جهانی، م، و ع، ا، محمد آبادی، 1390، ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی­های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه­ها، مجله علوم باغبانی ایران، 4(42): 391-379.
 29. کوچکی، ع، ر، سیدی، س، م، عزیزی، ه، و ر، شهریاری، b1393، نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول­پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران(Crocus sativus L.) ، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1(2): 16-3.
 30. کوچکی، ع، نجیب نیا، س، و ب، لله گانی، 1388، ارزیابی عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) در کشت مخلوط با غلات، حبوبات و گیاهان داروئی، مجله پژوهش­های زراعی ایران،7 )1): 172-163.
 31. کافی، م، راشد محصل، م، ح، ع،کوچکی، و ع، ملافیلابی، 1381، زعفران، فناوری تولید و فرآوری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 32. کوچکی، ع، جمشید عینی، م، و س،م، سیدی، a 1393، نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی، نشریه زراعت و فناوری زعفران،4(2): 254-243.
 33. کوچکی، ع، جمشید عینی، م، و س،م، سیدی، d 1393، مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی­های بنه­های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)، نشریه پژوهش­های زعفران،2(1) : 46-34.
 34. کوچکی، ع، رضوانی مقدم، پ، ملافیلابی، ع، و س،م، سیدی، c1393، بررسی ویژگی­های زراعی و رفتار بنه های زعفران    (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم، نشریه پژوهش­های زعفران،1(2): 155-144.
 35. کوچکی، ع، رضوانی مقدم، پ، ملافیلابی، ع، و س،م، سیدی، e1393، بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.)  در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی، نشریه بوم شناسی کشاورزی،4(6): 729-719.
 36. محمدزاده، ا، ر،1390، تاثیر مواد آلی از منابع مختلف بر عملکرد محصـول زعفـران، گـزارش پژوهشـی مرکـز تحقیقـات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی،  23ص.
 37. ملافیلابی، ع، و س، خرمدل، 1394، اثر کود دامی و محلول­پاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران(Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 3(4): 249-237.
 38. ملکوتی، م، ج، صمدی، ع، و م، نفیسی، 1367، تأثیر فسفر و روی بر رشد، عملکرد، و ترکیب شیمیائی ذرت، مجموعه مقالات خاک و آب موسسه تحقیقات خاک وآب، 4 (4): 64 -39.
 39. نادری درباغشاهی، م، ر، خواجه باشی، م، بنی طبا، ع، ر، و م، دهدشتی، 1387، اثر روش، تراکم و عمق کاشت بر عملکرد و مدت بهره برداری از مزرعه زعفران زراعی (.Crocus sativus L) در منطقه اصفهان، 4(24): ۶۴۳-۶۵۷.
 40. هلال­بیکی، ی، حاج­عباسی، م،ع، و ح، شیرانی،1394، اثر کشت و کار مداوم زعفران بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک، نشریه پژوهش­های زعفران، 3(2) : 107-97.
 41. Adeniyan, O.N., A.O. Ojo, O.A. Akinbode, and J.A. Adediran. 2011. Comparative study of different organic manures and NPK fertilizer for improvement of soil chemicalproperties and dry matter yield of maize in two different soils. Soil Science and Environmental Management. 2 (1): 9-13.
 42. Amiri, M. E. 2008. Impact of animal manures and chemical fertilizers on yield components of saffron (Crocus sativus L.). American-Eurasian Journal Agriculture Environment Science. 4: 274–279.
 43. Badiyala, D., and K. Saroch. 1997. Effect of seed corm size and planting geometry on saffron (Crocus sativus L.) under dry temperate conditions of Himachal Pradesh. Indian Perfumer, 41: 167-169.
 44. Barasa, J.N., J.R. Okalebo, C.O. Othieno and E.N. Omami. 2010. Applications of Limeand Phosphorus fertilizer to Improve Crop Production in Acid Soils: A Case Study ofFrench Bean Production in Uasin Gishu District, Kenya. Annual International Conference, MOI University, 7th September.
 45. Behdani, M.A., M. Nassiri-Mahallati, and A. Koocheki. 2004. Modeling saffron flowering time across a temperature gradient. Acta Horticulture. 650: 215–218.
 46. Behnia, M.R., A. Estilai and B. Ehdaie. 1999. Application of fertilizers for increased saffron yield. Journal of Agronomy and Crop Science. 182: 9-15.
 47. Behzad, S., M. Razavi, M. Mahajeri.1992. The effect of various amounts of ammonium phosphate and urea on saffron production. Int. Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Acta Horticulture. 306, 337-339.
 48. Bertheloot, J., P. Martre, and B. Andrieu. 2008. Dynamics of Light and Nitrogen Distribution during Grain Filling within Wheat Canopy. Plant Physiology 148: 1707–1720.
 49. Carrubba, A., R. La Torre, and A. Matranga. 2002. Cultivation trials of some aromaticand medicinal plants in a semi-arid Mediterranean environment. Proceeding of anInternational Conference on MAP. Acta Horticulturae. (ISHS) 576: 237-242.
 50. Chen, S., X. Zhang. D. Pei, and H. Sun. 2005. Effects of corn straw mulching on soil temperature and soil evaporation of winter wheat field. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering 21: 171-173.
 51. Chen, S.Y., X.Y. Zhang, D. Pei, H.Y. Sun, and S.L. Chen. 2007. Effects of strawmulching on soil temperature, evaporation and yield of winter wheat: Field experimentson the North China Plain. Annals of Applied Biology. 150: 261–268.
 52. Craher, L.L., and Z. Gardner. 2006. Trends in medicinal plant production. First International Symposium on Chamomile Research, Development and Production. Presov, Slovakia, pp80.
 53. DeChatelet, L., and J.B. Alpers. 1970. Phosphoribokinase from Pseudomonas
  saccharophila. Biological Chemistry. 245 (12): 3161-3166.
 54. El-Naggar, A.H., and A.B. El-Nasharty. 2009. Effect of growing media and mineral fertilization on growth, flowering, bulbs productivity and chemical constituents of Hippeastrum vittatum, Herb. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science 6 (3): 360-371.
 55. Fageria, N.K., and V.C. Baligar. 2005. Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants. Advances in Agronomy 88: 97–185.
 56. Ghorbani, R., and A. Koocheki. 2006. Organic saffron in Iran: prospects and challenges. Proceedings of the 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad. Iran, pp. 369-374.
 57. Griffe, P., Metha, S., and Shankar. D. 2003. Organic production of medicinal, aromaticand dye-yielding plants (MADPs): Forward, preface and introduction. Food andAgricultural Organization.
 58. Hatami Sardashti, Z., M. Jami Al-Ahmadi, A.M. Mahdavi Damghani, and M.A. Behdani. 2011. Evaluation of sustainability in saffron agroecosystems in Birjand and Qaen counties. Journal of Agroecology 3: 396–405.
 59. Haynes, R.J. 1996. Labile organic matter fraction as central components of the quality of agricultural soils. Advances in Agronomy. 85: 221- 261.
 60. Herencia, J.F., J.C. Ruiz-Porras, S.Melero, P.A. Garcia-Galavis, E. Morillo, C. Maqueda., 2007. Comparison between organic and mineral fertilization for soil fertility levels, crop macronutrient concentrations, and yield. Agronomy Journal. 99, 973–983.
 61. Jahan, M., and M. Jahani. 2007. The effects of chemical and organic fertilizers on saffron flowering. Acta Horticulture. 739: 81–86.
 62. Jami-alahmadi, M., M.A. Behdani, and A. Akbarpour. 2009. Analysis of agronomic effective factors on yield of saffron agroecosystems in southern khorasan. 3nd International Symposium on Saffron. Greece, pp, 14.
 63. Kizilkaya, R. 2008. Yield response and nitrogen concentrations of spring wheat (Triticum aestivum) inoculated with Azotobacter chroococcum strains. Ecological Engineering 33: 150–156.
 64. Koocheki, A. 2004. Indigenous knowledge in agriculture with particular reference to saffron production in Iran. Acta Horticulturae. 650: 175-182.
 65. Kumar, R., S. Virendra, D. Kiran, M. Sharma, M.K. Singh, and P.S. Ahuja. 2009. State of art of saffron (Crocus sativus L.) agronomy: A comprehensive review. Food Reviews International, 25:44–85.
 66. Lazcano, C., M. Gómez-Brandón, and J. Domnguez. 2008. Comparison of the effectiveness of composting and vermicomposting for the biological stabilization of cattle manure. Chemosphere, 72 (7): 1013–1019.
 67. Leithy, S., T.A. El-Meseiry, and E.F. Abdallah. 2006. Effect of biofertilizer, cell stabilizer and irrigation regime on rosemary herbage oil quality. Journal of Applied Sciences Research 2: 773-779.
 68. Limon-Ortega, A., B. Govaerts, and K.D. Sayre. 2008. Straw management, crop rotation, and nitrogen source effect on wheat grain yield and nitrogen use efficiency. European Journal of Agronomy 29: 21–28.
 69. Majidian, M., A. Ghalavand, N. Karimian, A.A. Kamgar-Haghighi. 2008. Effects of nitrogen different amounts, manure and irrigation water on yield and yield components of corn. Electronic. Journal Crop Production. 1: 67-85.
 70. Mando, A., B. Ouattara, M.Sédogo, L. Stroosnijder, K. Ouattara, L. Brussaard, and B. Vanlauwe. 2005. Long-term effect of tillage and manure application on soil organic fractions and crop performance under Sudano-Sahelian conditions. Soil and Tillage Research. 80: 95–101.
 71. Masclaux-Daubresse, C., F. Daniel-Vedele, J. Dechorgnat, F. Chardon, L. Gaufichon, and A. Suzuki. 2010. Nitrogen uptake, assimilation and remobilization in plants: challenges for sustainable and productive agriculture. Annals of Botany 105: 1141–1157.
 72. Madan C. L., Kapar B.M, and Gupta U.S. 1996. Saffron. Econ. Bot. 20(4)
 73. Miyasaka, S.C., J.R. Hollyer, and L.S. Kodani. 2001. Mulch and compost effects on yield corm roots of taro. Field Crop Research. 71: 101-112.
 74. Moayedi Shahraki, E., M. Jami Al-Ahmadi, and M.A. Behdani. 2010. Study of energy efficiency of saffron (Crocussativus L.) in Southern Khorasan. Journal of Agroecology 2: 55–62.
 75. Mohammad-Abadi, A.A., P. Rezvani-Moghaddam, and A. Sabouri. 2006. Effect of plant distance on flower yield and qualitative and qualitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus L.) in Mashhad conditions. Proceeding of 2nd international symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad. Iran, pp.151-153.
 76. Mohammad-Abadi, M., M. E. Amiri, Y. Sharghi. 2012. Respond of saffron (Crocus sativus L.) to animal manure application. Journal of Medicinal Plants Research. 6(7): 1323-1326.
 77. Munshi, A.M. 1994. Effect of N and K on the floral yield and corm production in saffron under rainfed condition. Indian Arecant and Spices Journal. 18: 24-44.
 78. Naghdi-Badi, H.A., H. Omidi, A.Golzad, H. Torabi, and M.H. Fotookian. 2011. Change in crocin, safranal and picrocrocin content and agronomical characters of saffron (Crocus sativus L.) under biological and chemical of phosphorous fertilizers. Journal of Medicinal Plants 10: 58–68.
 79. Nehvi, F.A., Khan, M.A. and A.A. Lone. 2010. Impact of microbial inoculation on growth and yield of saffron in Kashmir. Acta Horticulturae. 850: 171-174.
 80. Ourry, A., J. Boucaud, and J. Salette. 1988. Nitrogen mobilization from stubble and roots during regrowth of defoliated perennial ryegrass. Journal of Experimental Botany 39:803-809.
 81. Pandey, D., and R.P. Srivastava. 1979. A note on the effect of the size of corms on the sprouting and flowering of saffron. Program in Horticulture 6 (23): 89 - 92.
 82. Rana, S.S., R.K. Chahota, S.K. Bhangalia, K.C. Dhiman, and B. Jangpo. 1999. Effect of FYM doses and fertility level on yield of saffron (Crocus sativus L.) under sangla valley conditions of Himachal Pradesh. Proceedings of Symposium on Saffron. Jammu, India, pp 37.
 83. Rezaian, S., and M. Forouhar. 2004. The effect of nitrogen fertilizers (Urea, sulfur coated urea) with manure on the saffron yield. Acta Horticulture, 650: 201–205.
 84. Rezaian, S., and M. Paseban. 2006. The effects of micronutrients and manure fertilizers on the quantity and quality of Khorasan saffron. Proceedings of the Second International Symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad. Iran.
 85. Rezvani-Moghaddam, P., A.A. Mohammad-Abadi, and A. Sabouri. 2006. Effect of different animal manure on flower yield and qualitative and qualitative characteristics of forage production of saffron in Mashhad conditions. Proceeding of Second international symposium on Saffron Biology and Technology. Mashhad. Iran, pp.159-162.
 86. Sadeghi, B., M. Razavi, and M. Mahajeri. 1992a. The effect of mineral nutrients (N.P.K) on saffron production. Acta Horticulture, 306: 426-430.
 87. Sadeghi, B., M. Razavi, and M. Mahajeri. 1992b. The effect of various amounts of ammonium phosphate and urea on saffron production. Acta Horticulture, 306: 337-339.
 88. Sepaskhah, A.R., and A.A. Kamgar-Haghighi. 2009. Saffron irrigation regime. International Journal of Plant Production. 3: 1–16.
 89. Shirani, H., M. Abolhasani Zeraatkar, A. Lakzian and A. Akhgar. 2011. Decomposition rate of municipal wastes compost, vermicompost, manure and pistaco compost in different soil texture and salinity in laboratory condition. Journal Water and Soil. 25: 93–84.
 90. Singh, C., G. Ram, M.K. Bhan, S. Pal, and B.L. Kaul. 1997. Response of saffron (Crocus sativus L.) to fertilizer application in Kishtwar. Indian Perfumer, 41: 102–105.
 91. Turhan, H., F. Kahriman, C.O. Egesel, and M. Kemal. 2007. The effects of different growing media on flowering and corm formation of saffron (Crocus sativus L.). African Journal of Biotechnology, 6(2): 2328-2332.
 92. Ünal, M., and A. Çavuşoğlu. 2005. The effect of various nitrogen fertilizers on saffron (Crocus sativus L.) yield. Akdeniz Üniversitrsi Ziraat Fakultesi Dergisi. 18 (2), 257-260.
 93. Yatoo, A.R., B. Hasan, M.H. Shah, and A.S. Bali. 1999. In Growth and productive performance of saffron (Crocus sativus L.) as influenced by corm size, FYM and fertility levels. Proceedings of National symposium on Saffron, Regional Research Laboratory. Jammu, India, pp 35.
 94. Zhou, D.M., X.Z., Hao, Y.J., Wang, Y.H., Dong, and L. Cang. 2005. Copper and Zn uptake by radish and pakchoi as affected by application of livestock and poultry manures. Chemosphere, 59: 167-175.