دوره و شماره: دوره 4.1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-97 (این شماره 6 ماهه اول سال است (فروردین الی شهریور)) 

علمی ترویجی

7. مروری بر اهمیت وتاثیر کودهای آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 55-77

10.22092/lmj.2016.115844

زهرا منعمی زاده؛ محسن قاسمی؛ رضا صدرآبادی حقیقی