کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
چالش‌ها و محدودیت‌های منابع خاک و اراضی در ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 111-134

10.22092/lmj.2022.358760.309

حسین اسدی؛ حسین بشارتی؛ منوچهر گرجی


مدل‌های تبدیلی رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم برای برآورد میزان جابجایی خاک

دوره 7، شماره 2، آذر 1398، صفحه 129-141

10.22092/lmj.2019.120551

مراد میرزایی؛ رایحه میرخانی؛ ابراهیم مقیسه؛ محمد حسن روزیطلب؛ حسین اسدی