دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 187-304 

علمی ترویجی

مدیریت پایدار خاک و نقش آن در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

صفحه 187-204

مراد میرزایی؛ منوچهر گرجی؛ ابراهیم مقیسه؛ حسین اسدی؛ احسان رضوی طوسی