نویسنده = هادی اسدی رحمانی
اثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاک

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 105-127

10.22092/lmj.2020.122314

هادی اسدی رحمانی؛ حسین کاری دولت آباد


کودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن‌ها درکشور

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 27-39

10.22092/lmj.2014.100082

فرهاد رجالی؛ هادی اسدی رحمانی؛ کاظم خاوازی؛ احمد اصغرزاده؛ اشرف اسمعیلی زاد