دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی ترویجی

1. بررسی پتانسیل رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1394

10.22092/lmj.2016.105980

کیوان ولی زاده راد؛ بابک متشرع زاده؛ حسینعلی علیخانی


2. عوامل موثر بر تثبیت پتاسیم و آمونیم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن‌ها در مدیریت مصرف کودهای پتاسیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1395

10.22092/lmj.2016.106130

سیروس جعفری؛ معصومه پیشگیر


3. انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی شهرستان خرم‌بید در استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22092/lmj.2019.123410.152

هدیه احمدپری؛ مریم صفوی گردینی؛ محبوبه ابراهیمی