مروری

پژوهشی

جداسازی ، غربالگری و شناسایی مولکولی باسیلوس های تولید کننده آنزیم اوره آز از اراضی بایر جنوب ‏ایران و بررسی توانایی آنها در تثبیت خاک ‏

سمیه فاضلی کیا؛ سید علی ابطحی؛ محمد کارگر؛ مجتبی جعفری نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

https://doi.org/10.22092/lmj.2023.362680.335

مروری

فنی ترویجی