دوره و شماره: دوره 7.1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-113 
3. معرفی کاربرد رادیونوکلوئید‌ پلوتونیوم در تحقیقات فرسایش خاک

صفحه 15-26

10.22092/lmj.2019.119499

مراد میرزایی؛ محمد حسن روزیطلب؛ حسین اسدی؛ رایحه میرخانی


8. لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی

صفحه 87-96

10.22092/lmj.2019.119504

محمد پسندیده؛ محمدجعفر ملکوتی؛ کریم شهبازی؛ زهرا محمداسماعیل