دوره و شماره: دوره 6.1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-114 
6. مروری بر وضعیت خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در جهان و ایران

صفحه 63-82

10.22092/lmj.2018.117169

محمد شوکتی آمقانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی