دوره و شماره: دوره 8.2، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 129-251