نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری ارزیابی اثر میان‌مدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بندرگز) [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • آبیاری کاربرد فاضلاب شهر اراک در اراضی زراعی [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 175-189]
 • آبیاری انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی شهرستان خرم‌بید در استان فارس) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 223-230]
 • آبیاری تناوبی بررسی تاثیر مدیریت مصرف آب شور بر رشد رویشی نهال‌های خرما [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 97-104]
 • آبیاری در کشاورزی بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی همجوار رودخانه زاینده رود [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 97-106]
 • آبگرفتگی اثر تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت آب‌گرفتگی شهری با روش USISM (مطالعه موردی: حوزه شهری دامغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمایشات بلندمدت اثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 105-127]
 • آیش بررسی کارایی استفاده از منابع آب و خاک در تناوب های زراعی رایج در مناطق مختلف استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آگاهی کشاورزان بررسی نگرش کشاورزان شهرستان دیواندره نسبت به مدیریت پایدار خاک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 115-127]
 • آلودگی خاک اثر آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین بر تولید گیاهان دارویی [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 111-122]
 • آلودگی محیط زیست اثر کمپوست و باکتری محرک رشد در بهبود شرایط رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 83-96]
 • آمونیوم بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن-ها در مصرف کودهای پتاسیمی [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 121-139]
 • آینده پژوهی آینده پژوهی توسعه مزارع سرگرمی در قالب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنزیم استفاده از باکتری‌های مفید خاکزی درمدیریت تولید محصول در شرایط تنش شوری و خشکی از طریق کاهش اتیلن گیاه [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]
 • آهک بررسی حاصلخیزی خاک‌های تحت کشت گندم دشت قزوین و ارائه راهکارهای ترویجی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]

ا

 • اتوتروف کاربرد کودهای زیستی حاوی ریزجانداران آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در کشاورزی [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 51-63]
 • اثر بخشی نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 103-114]
 • اجتماع نماتد نماتدها، نشانگرهای زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 113-124]
 • اراضی بررسی قوانین و مقررات کشوری مرتبط با جنگلها و مراتع [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 153-167]
 • اراضی شالیزاری بررسی وضعیت حاصلخیزی خاک‌های شالیزاری استان گیلان [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • اراضی کشاورزی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان باوی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اراضی مستعد گردوغبار تغییرات زمانی و مکانی مولدین گرد و غبار در رخداد دیدهای فوق بحرانی در اهواز [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 195-209]
 • ایران تحلیل، بررسی و تبعات میزان توجه به نظام‌های بهره‌برداری کوچک و بزرگ در سال‌های قبل و بعد از انقلاب [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 45-55]
 • ارزیابی اراضی ارزیابی تخریب خاک به روش GLASOD ، مطالعه موردی دشت ارومیه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 161-169]
 • ارزیابی اراضی کاربرد نشانگرهای زیستی در پایش سلامت اکوسیستم خاک (با تأکید بر کرم‌های خاکی) [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 141-152]
 • ارزیابی آلودگی بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی همجوار رودخانه زاینده رود [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 97-106]
 • ارزیابی نگرش ارزیابی نگرش گندمکاران پیرامون اثرات دوره‌های آموزشی-ترویجی در حفاظت و احیاء منابع طبیعی و بررسی عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی:دهستان میاندشت) [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • ارگانیک مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
 • ایزوتوپ معرفی کاربرد رادیونوکلوئید‌ پلوتونیوم در تحقیقات فرسایش خاک [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 15-26]
 • استاندارد استفاده از فاضلاب در کشاورزی: فرصت‌ها، چالشها و راهکارها [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 213-231]
 • استاندارد سازمان محیط‌زیست بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اکباتان جهت کاربرد در اراضی کشاورزی و فضای سبز [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 95-102]
 • استان گلستان بررسی نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی (مطالعه موردی استان گلستان) [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 143-151]
 • استفاده مجدد بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اکباتان جهت کاربرد در اراضی کشاورزی و فضای سبز [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 95-102]
 • اسید سولفور تزریق سولفات آهن در خاک، راهکاری ارزان برای درمان کمبود آهن درختان میوه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • اسفناج مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در کاهش غلظت نیترات در اسفناج [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 44-55]
 • اشتغال پیامدهای اجتماعی و بوم‌شناختی تغییر بی‌رویه کاربری اراضی کشاورزی [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 81-97]
 • اصلاح خاک ضرورت مصرف گوگرد در خاکهای آهکی و شور- سدیمی استان خراسان رضوی به منظور افزایش عملکرد گیاهان [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 43-50]
 • اُفت سطح آب راهکارهای کاهش افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت لاور - استان هرمزگان) [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 125-135]
 • افت عملکرد تعیین تناوب مناسب با کارایی مصرف آب بالا در منطقه گالیکش [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • الزام بررسی و تحلیل قوانین و اسناد فرادست پیرامون انتخاب الگوی کشت مناسب در عرصه کشاورزی ایران [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • الگوی کشت بررسی و تحلیل قوانین و اسناد فرادست پیرامون انتخاب الگوی کشت مناسب در عرصه کشاورزی ایران [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • امنیت غذایی پیامدهای اجتماعی و بوم‌شناختی تغییر بی‌رویه کاربری اراضی کشاورزی [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 81-97]
 • اندازه ذرات رفتار و سرنوشت نانوذرات در خاک [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 165-183]
 • اندازه‌گیری رسوب برخی نکات فنی در اندازه‌گیری رسوب در خروجی حوزه‌‌‌‌‌‌‎‏های آبخیز کوچک [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولویت‌بندی نیازهای آموزشی نیاز آموزشی کشاورزان در خصوص مدیریت خاک در منطقه رامشیر استان خوزستان [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 131-142]

ب

 • بادشکن پایش تغییرات سطح اراضی کشاورزی تحت سیستم اگروفارستری در باغباغوئیه جیرفت [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 13-26]
 • باران موثر نقش کشت انتظاری نخود در افزایش کارایی بهره وری آب در منطقه فریدون شهر اصفهان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • بار سطحی رفتار و سرنوشت نانوذرات در خاک [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 165-183]
 • بازیابی ظاهری تأثیر مصرف سرک پتاسیم کلرید در زراعت گندم آبی در خاک‌های متوسط بافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازچرخانی آب استفاده از فاضلاب در کشاورزی: فرصت‌ها، چالشها و راهکارها [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 213-231]
 • بازدارنده پاتوژن نقش تنوع باکتریایی ورمی‌کمپوست در حاصلخیزی خاک، رشد گیاه و مدیریت ضایعات کشاورزی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 65-79]
 • باکتری محرک رشد گیاه نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 103-114]
 • باکتری‌های مفید نقش تنوع باکتریایی ورمی‌کمپوست در حاصلخیزی خاک، رشد گیاه و مدیریت ضایعات کشاورزی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 65-79]
 • بذرمال مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در کاهش غلظت نیترات در اسفناج [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 44-55]
 • برنامه ریزی مشارکتی موانع تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از دیدگاه مدیران اجرایی و کارشناسان [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 179-193]
 • برنامه های توسعه تحلیل، بررسی و تبعات میزان توجه به نظام‌های بهره‌برداری کوچک و بزرگ در سال‌های قبل و بعد از انقلاب [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 45-55]
 • برنامه های عمرانی تحلیل، بررسی و تبعات میزان توجه به نظام‌های بهره‌برداری کوچک و بزرگ در سال‌های قبل و بعد از انقلاب [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 45-55]
 • برنج مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
 • بقایای گیاهی بررسی ادواری کربن آلی خاک در دشت خوزستان و ارایه راهکارهای ترویجی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • بم بررسی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه بم [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 21-31]
 • بندرگز ارزیابی اثر میان‌مدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بندرگز) [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • بهره وری آب بررسی و تحلیل قوانین و اسناد فرادست پیرامون انتخاب الگوی کشت مناسب در عرصه کشاورزی ایران [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • بهره‌وری آب افزایش بهره‌وری آب با کاهش فاصله میانگین عملکرد سیب زمینی در منطقه با عملکرد آن در مزارع کشاورزان پیشرو( مطالعه موردی: منطقه فریدن اصفهان) [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 31-42]
 • بهره‌وری آب تشریح و بررسی شاخص بهره‌وری آب کشاورزی مبتنی بر تبخیرتعرّق (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 211-222]
 • بهره‌وری آب بررسی کارایی استفاده از منابع آب و خاک در تناوب های زراعی رایج در مناطق مختلف استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره وری زمین بررسی و تحلیل قوانین و اسناد فرادست پیرامون انتخاب الگوی کشت مناسب در عرصه کشاورزی ایران [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • بیوچار اثر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 161-173]
 • بیوچار مروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 13-30]

پ

 • پایداری راهبردهای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در تولید گندم در ایران [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 61-72]
 • پارامتر‌های اقلیمی پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت زعفران در کرمانشاه: رهیافتی برای تغییر الگوی کشت ومقابله با کمبود آب [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]
 • پایش زیستی کاربرد نشانگرهای زیستی در پایش سلامت اکوسیستم خاک (با تأکید بر کرم‌های خاکی) [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 141-152]
 • پایش زیستی نماتدها، نشانگرهای زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 113-124]
 • پالایش زیستی اثر کمپوست و باکتری محرک رشد در بهبود شرایط رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 83-96]
 • پالایش سبز اثر کمپوست و باکتری محرک رشد در بهبود شرایط رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 83-96]
 • پتاسیم مدیریت بهینه توصیه کودی در اراضی زیر کشت زیره سیاه (Bunium persicum) [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 49-60]
 • پتاسیم بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن-ها در مصرف کودهای پتاسیمی [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 121-139]
 • پتانسیل تولید اراضی ارزیابی پتانسیل تولید گندم در برخی از دشت‌های کشور [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • پتانسیل تولید زمین و تناسب اراضی تعیین پتانسیل تولید اراضی برای گندم در مناطق گتوند و شوشتر استان خوزستان [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • پراکندگی اراضی مروری بر وضعیت خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در جهان و ایران [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 63-82]
 • پرتوهای یون‌ساز پرتوهای یون‌ساز و تأثیر کاربرد آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی پساب فاضلاب [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • پساب ارزیابی اثر میان‌مدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بندرگز) [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • پساب پرتوهای یون‌ساز و تأثیر کاربرد آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی پساب فاضلاب [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • پساب کاربرد فاضلاب شهر اراک در اراضی زراعی [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 175-189]
 • پساب استفاده از فاضلاب در کشاورزی: فرصت‌ها، چالشها و راهکارها [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 213-231]
 • پساب صنعتی ذوب آهن اثرات پساب بر کیفیت خاک و آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی ذوب آهن اصفهان) [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 151-164]
 • پنمن- مانتیث-فائو انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی شهرستان خرم‌بید در استان فارس) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 223-230]
 • پهنه‌بندی بررسی وضعیت حاصلخیزی خاک‌های شالیزاری استان گیلان [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • پهنه‌بندی زراعی- اقلیمی بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی-زیستگاهی آبیک برای زراعت‌ گندم و جو دیم [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • پهنه‌بندی نواحی زراعی- زیستگاهی بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی-زیستگاهی آبیک برای زراعت‌ گندم و جو دیم [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]

ت

 • تبخیر تعرّق تشریح و بررسی شاخص بهره‌وری آب کشاورزی مبتنی بر تبخیرتعرّق (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 211-222]
 • تبخیر- تعرق مرجع انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی شهرستان خرم‌بید در استان فارس) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 223-230]
 • تثبیت بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن-ها در مصرف کودهای پتاسیمی [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 121-139]
 • تثبیت پتاسیم تأثیر مصرف سرک پتاسیم کلرید در زراعت گندم آبی در خاک‌های متوسط بافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تثبیت نیتروژن ازتوباکتر و نقش آن در مدیریت حاصخیزی خاک [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]
 • تثبیت نیتروژن ریزوبیوم‌ها و نقش آنها در مدیریت نیتروژن اراضی کشاورزی زیر کشت لگوم‌ها [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 37-48]
 • تحمل روند رشد، واکنش‌ تغذیه‌ای و تحمل‌ترویرسیترنج به خاک‌های آهکی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 195-211]
 • تخریب اراضی مدل‌های تبدیلی رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم برای برآورد میزان جابجایی خاک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 129-141]
 • تراکم خاک نقش تناوب‌ زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا) [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 83-94]
 • تراوشات ریشه ریزوسفر، راهکاری برای مدیریت خاک در اطراف ریشه‌ها [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 25-35]
 • ترشحات ریشه بررسی نقش اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در فراهمی عناصر غذایی کم‌مصرف در خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 83-95]
 • ترکیب جامعه میکروبی اثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 105-127]
 • تزریق در خاک تزریق سولفات آهن در خاک، راهکاری ارزان برای درمان کمبود آهن درختان میوه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • تصاویر ماهواره‌ای بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی-زیستگاهی آبیک برای زراعت‌ گندم و جو دیم [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • تصعید آمونیاک بررسی روند تلفات نیتروژن به‌صورت آمونیاک از کود دی‌آمونیم فسفات در شرایط مزرعه(مطالعه موردی نیشکر) [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • تصفیه‌خانه ارزیابی اثر میان‌مدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بندرگز) [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • تصفیه‌خانه اکباتان بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اکباتان جهت کاربرد در اراضی کشاورزی و فضای سبز [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 95-102]
 • تصفیه‌خانه فاضلاب کاربرد فاضلاب شهر اراک در اراضی زراعی [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 175-189]
 • تصویر ماهواره‌ای پایش تغییرات سطح اراضی کشاورزی تحت سیستم اگروفارستری در باغباغوئیه جیرفت [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 13-26]
 • تغذیه ضرورت مصرف گوگرد در خاکهای آهکی و شور- سدیمی استان خراسان رضوی به منظور افزایش عملکرد گیاهان [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 43-50]
 • تغذیه گیاه برخی اثرهای مصرف زیاد نانو مواد در تغذیه گیاهان [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 179-194]
 • تغذیه گیاه واکاوی علل بروز عارضه زوال مرکبات در جنوب کشور و راهکارهای مدیریت آن با تأکید بر عوامل آبی و خاکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغذیه گیاهان بررسی تأثیر کاربرد نانوکودهای عناصر غذایی کم‌مصرف در تغذیه گیاهان [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 115-132]
 • تغییرات اقلیم بیوچار، ماده‌ای با ویژگی‌های منحصر به‌فرد برای ترسیب کربن اتمسفر و کاهش گرمایش جهانی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 51-63]
 • تغییرات کاربری اراضی بررسی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه بم [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 21-31]
 • تغییر کاربری مروری بر تجارب ایران و برخی کشورهای آسیایی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • تغییر کاربری عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان باوی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییر کاربری اراضی مهم‌ترین علل تخریب خاک‌های کشاورزی پیرامون شهر همدان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • تغییر کاربری اراضی امنیت غذایی با مدیریت پایدار اراضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تلقیح کودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن‌ها درکشور [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 27-39]
 • تلقیح باکتری اثر کمپوست و باکتری محرک رشد در بهبود شرایط رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 83-96]
 • تناسب اراضی بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی-زیستگاهی آبیک برای زراعت‌ گندم و جو دیم [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • تناسب اراضی ارزیابی پتانسیل تولید گندم در برخی از دشت‌های کشور [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • تناوب ریزوبیوم‌ها و نقش آنها در مدیریت نیتروژن اراضی کشاورزی زیر کشت لگوم‌ها [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 37-48]
 • تناوب نقش کشت انتظاری نخود در افزایش کارایی بهره وری آب در منطقه فریدون شهر اصفهان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • تناوب زراعی تعیین تناوب مناسب با کارایی مصرف آب بالا در منطقه گالیکش [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • تنش محرک های رشد گیاهی، نقش آنها در فیزیولوژی گیاه، جذب عناصر غذایی و مقابله با تنش‌های محیطی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 47-67]
 • تنش رطوبتی مروری بر اهمیت وتاثیر کودهای آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 55-77]
 • تنوع زیستی فرسایش تونلی، تهدید یا فرصت [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • توسعه علوم خاک و اجتماع در بافتار هلندی [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 41-49]
 • توسعه پایدار اثر کمپوست و باکتری محرک رشد در بهبود شرایط رشد گیاه استبرق (Calotropis Procera) در خاک آلوده به نفت خام [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 83-96]
 • توسعه کشاورزی تحلیل، بررسی و تبعات میزان توجه به نظام‌های بهره‌برداری کوچک و بزرگ در سال‌های قبل و بعد از انقلاب [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 45-55]
 • تولید پایدار امنیت غذایی با مدیریت پایدار اراضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولید کشاورزی پایش تغییرات سطح اراضی کشاورزی تحت سیستم اگروفارستری در باغباغوئیه جیرفت [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 13-26]
 • تولیدگرائی علوم خاک و اجتماع در بافتار هلندی [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 41-49]

ج

 • جابجایی خاک معرفی کاربرد رادیونوکلوئید‌ پلوتونیوم در تحقیقات فرسایش خاک [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 15-26]
 • جامعه پیامدهای اجتماعی و بوم‌شناختی تغییر بی‌رویه کاربری اراضی کشاورزی [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 81-97]
 • جذب مدیریت کاربرد پتاسیم برای زراعت سیب زمینی در شرایط آب و خاک شور [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • جذب مروری بر مدل‌سازی همدماهای جذب در خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 133-159]
 • جذب تاثیر دو نوع کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شمال خوزستان [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 191-201]
 • جذب عناصر محرک های رشد گیاهی، نقش آنها در فیزیولوژی گیاه، جذب عناصر غذایی و مقابله با تنش‌های محیطی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 47-67]
 • جمعیت امنیت غذایی با مدیریت پایدار اراضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنگل بررسی نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی (مطالعه موردی استان گلستان) [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 143-151]
 • جنگل‌ها و مراتع بررسی قوانین و مقررات کشوری مرتبط با جنگلها و مراتع [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 153-167]

ح

 • حاصلخیزی خاک بررسی حاصلخیزی خاک‌های تحت کشت گندم دشت قزوین و ارائه راهکارهای ترویجی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]
 • حد مجازعناصر سنگین اثرات پساب بر کیفیت خاک و آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی ذوب آهن اصفهان) [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 151-164]
 • حدود توصیه‌ای اثرات پساب بر کیفیت خاک و آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی ذوب آهن اصفهان) [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 151-164]
 • حفاظت از اراضی پیامدهای اجتماعی و بوم‌شناختی تغییر بی‌رویه کاربری اراضی کشاورزی [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 81-97]
 • حفاظت خاک تدوین روش مناسب برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ایران [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • حفاظت و احیاء منابع طبیعی ارزیابی نگرش گندمکاران پیرامون اثرات دوره‌های آموزشی-ترویجی در حفاظت و احیاء منابع طبیعی و بررسی عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی:دهستان میاندشت) [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • حفظ کاربری مروری بر تجارب ایران و برخی کشورهای آسیایی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • حلالیت بررسی نقش اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در فراهمی عناصر غذایی کم‌مصرف در خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 83-95]
 • حوزه آبخیز آزمایشی برخی نکات فنی در اندازه‌گیری رسوب در خروجی حوزه‌‌‌‌‌‌‎‏های آبخیز کوچک [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوضه کرخه تشریح و بررسی شاخص بهره‌وری آب کشاورزی مبتنی بر تبخیرتعرّق (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 211-222]

خ

 • خاک ارزیابی اثر میان‌مدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بندرگز) [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • خاک مروری بر مدل‌سازی همدماهای جذب در خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 133-159]
 • خاک مروری بر کاربرد نانو مواد در اصلاح خاک‌ها [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • خاک آهکی بررسی نقش اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در فراهمی عناصر غذایی کم‌مصرف در خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 83-95]
 • خاک‌ حاصلخیز مهم‌ترین علل تخریب خاک‌های کشاورزی پیرامون شهر همدان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • خاک‌های آهکی بررسی روند تلفات نیتروژن به‌صورت آمونیاک از کود دی‌آمونیم فسفات در شرایط مزرعه(مطالعه موردی نیشکر) [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • خاک و حاصلخیزی نیاز آموزشی کشاورزان در خصوص مدیریت خاک در منطقه رامشیر استان خوزستان [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 131-142]
 • خرد شدن اراضی مروری بر وضعیت خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در جهان و ایران [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 63-82]
 • خردی و پراکندگی مروری بر تجارب ایران و برخی کشورهای آسیایی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • خردی و پراکندگی اراضی تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش‌ها و تنگناها [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]
 • خصوصیات خاک مروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 13-30]
 • خصوصیات خاک تخریب خاک ناشی از استفاده بلند مدت از شن و رسوبات رودخانه‌ای: مطالعه موردی کشت خیار در استان لرستان [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 13-19]
 • خصوصیات خاک ارزیابی پتانسیل تولید گندم در برخی از دشت‌های کشور [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • خطی مروری بر مدل‌سازی همدماهای جذب در خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 133-159]

د

 • داده‌های ماهواره‌ای اثر تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت آب‌گرفتگی شهری با روش USISM (مطالعه موردی: حوزه شهری دامغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دی‌آمونیم فسفات بررسی روند تلفات نیتروژن به‌صورت آمونیاک از کود دی‌آمونیم فسفات در شرایط مزرعه(مطالعه موردی نیشکر) [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • دانش حرفه‌ای نیاز آموزشی کشاورزان در خصوص مدیریت خاک در منطقه رامشیر استان خوزستان [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 131-142]
 • دانش کشاورزان در زمینه مدیریت پایدارخاک بررسی نگرش کشاورزان شهرستان دیواندره نسبت به مدیریت پایدار خاک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 115-127]
 • دید فوق بحرانی تغییرات زمانی و مکانی مولدین گرد و غبار در رخداد دیدهای فوق بحرانی در اهواز [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 195-209]
 • دیدگاه متخصصین موانع تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از دیدگاه مدیران اجرایی و کارشناسان [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 179-193]
 • درخت هلو تزریق سولفات آهن در خاک، راهکاری ارزان برای درمان کمبود آهن درختان میوه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • دشت لاور راهکارهای کاهش افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت لاور - استان هرمزگان) [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 125-135]
 • دلفی فازی آینده پژوهی توسعه مزارع سرگرمی در قالب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دمای خاک کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 169-178]
 • دهستان میاندشت ارزیابی نگرش گندمکاران پیرامون اثرات دوره‌های آموزشی-ترویجی در حفاظت و احیاء منابع طبیعی و بررسی عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی:دهستان میاندشت) [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • دوره رشد بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی-زیستگاهی آبیک برای زراعت‌ گندم و جو دیم [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • دوره‌های آموزشی- ترویجی ارزیابی نگرش گندمکاران پیرامون اثرات دوره‌های آموزشی-ترویجی در حفاظت و احیاء منابع طبیعی و بررسی عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی:دهستان میاندشت) [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]

ر

 • رادیوایزوتوپ‌ها مدل‌های تبدیلی رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم برای برآورد میزان جابجایی خاک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 129-141]
 • راهکارهای مدیریتی راهکارهای کاهش افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت لاور - استان هرمزگان) [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 125-135]
 • ردیاب معرفی کاربرد رادیونوکلوئید‌ پلوتونیوم در تحقیقات فرسایش خاک [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 15-26]
 • ریز‌جانداران حل‌کننده فسفات کودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن‌ها درکشور [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 27-39]
 • ریزوسفر ریزوسفر، راهکاری برای مدیریت خاک در اطراف ریشه‌ها [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 25-35]
 • ریزوسفر بررسی نقش اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در فراهمی عناصر غذایی کم‌مصرف در خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 83-95]
 • رسوبگذاری معرفی کاربرد رادیونوکلوئید‌ پلوتونیوم در تحقیقات فرسایش خاک [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 15-26]
 • رشد رویشی بررسی تاثیر مدیریت مصرف آب شور بر رشد رویشی نهال‌های خرما [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 97-104]
 • ریشه گیاه ریزوسفر، راهکاری برای مدیریت خاک در اطراف ریشه‌ها [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 25-35]
 • رطوبت خاک کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 169-178]
 • رویدادهای حداکثر برخی نکات فنی در اندازه‌گیری رسوب در خروجی حوزه‌‌‌‌‌‌‎‏های آبخیز کوچک [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش پارامتریک بررسی تناسب اراضی در نواحی زراعی-زیستگاهی آبیک برای زراعت‌ گندم و جو دیم [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • روش کیو موانع تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از دیدگاه مدیران اجرایی و کارشناسان [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 179-193]
 • روشهای اندازه گیری بررسی روش‌های اندازه‌گیری هیومیک اسید و فولویک اسید در مواد کودی [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 97-113]
 • روغن زیستی بیوچار، ماده‌ای با ویژگی‌های منحصر به‌فرد برای ترسیب کربن اتمسفر و کاهش گرمایش جهانی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 51-63]

ز

 • زباله بررسی تحقیقات کاربرد ورمی‌کمپوست در کشاورزی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 69-81]
 • زرد برگی تزریق سولفات آهن در خاک، راهکاری ارزان برای درمان کمبود آهن درختان میوه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • زیره سیاه مدیریت بهینه توصیه کودی در اراضی زیر کشت زیره سیاه (Bunium persicum) [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 49-60]
 • زیست‌توده میکروبی اثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 105-127]
 • زیست فراهمی شیب پخش در غشای نازک (DGT) تکنیکی جدید در اندازه‌گیری زیست فراهمی عناصر معدنی خاک برای گیاهان [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 137-150]
 • زیست‌فراهمی رفتار و سرنوشت نانوذرات در خاک [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 165-183]
 • زعفران مروری بر اهمیت وتاثیر کودهای آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 55-77]
 • زمین‌آمار بررسی وضعیت حاصلخیزی خاک‌های شالیزاری استان گیلان [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • زمین منظر فرسایش تونلی، تهدید یا فرصت [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • زنجیره غذایی برخی اثرهای مصرف زیاد نانو مواد در تغذیه گیاهان [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 179-194]
 • زه‌آب بررسی تاثیر مدیریت مصرف آب شور بر رشد رویشی نهال‌های خرما [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 97-104]
 • زوال مرکبات واکاوی علل بروز عارضه زوال مرکبات در جنوب کشور و راهکارهای مدیریت آن با تأکید بر عوامل آبی و خاکی [(مقالات آماده انتشار)]

ژ

 • ژئومورفولوژی تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر شکل‌گیری انواع خاک‌ها، مطالعه موردی حوضه آبخیز شازند-اراک [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]

س

 • ساخت و ساز غیرمجاز آینده پژوهی توسعه مزارع سرگرمی در قالب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساماندهی اراضی تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش‌ها و تنگناها [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]
 • سامانه‌های میکروالکترومکانیکی کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 169-178]
 • سیترنج ارزیابی شاخص‌های جذب و انتقال عناصر غذائی سه پایه‏ مرکبات [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 137-150]
 • سیتروملو ارزیابی شاخص‌های جذب و انتقال عناصر غذائی سه پایه‏ مرکبات [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 137-150]
 • سدیمی ضرورت مصرف گوگرد در خاکهای آهکی و شور- سدیمی استان خراسان رضوی به منظور افزایش عملکرد گیاهان [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 43-50]
 • سرعت تشکیل خاک تدوین روش مناسب برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ایران [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • سیستم‌های زراعی اثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 105-127]
 • سطح آب‌ زیرزمینی راهکارهای کاهش افت سطح آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت لاور - استان هرمزگان) [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 125-135]
 • سطح علمی و تکنیکی کشاورزان بررسی نگرش کشاورزان شهرستان دیواندره نسبت به مدیریت پایدار خاک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 115-127]
 • سکوسترین آهن تاثیر دو نوع کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شمال خوزستان [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 191-201]
 • سمت و سرعت باد تغییرات زمانی و مکانی مولدین گرد و غبار در رخداد دیدهای فوق بحرانی در اهواز [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 195-209]
 • سنجش از دور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه بم [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 21-31]
 • سند بررسی و تحلیل قوانین و اسناد فرادست پیرامون انتخاب الگوی کشت مناسب در عرصه کشاورزی ایران [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • سویا تاثیر دو نوع کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شمال خوزستان [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 191-201]
 • سولفات آهن تزریق سولفات آهن در خاک، راهکاری ارزان برای درمان کمبود آهن درختان میوه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]

ش

 • شاخص زمین انباشتگی بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص‎های اکولوژیکی آلودگی در اراضی اطراف معدن ذغال‌سنگ گلندرود استان مازنداران [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 73-81]
 • شاخص محیط‌زیستی لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 87-96]
 • شارش شیب پخش در غشای نازک (DGT) تکنیکی جدید در اندازه‌گیری زیست فراهمی عناصر معدنی خاک برای گیاهان [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 137-150]
 • شازند تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر شکل‌گیری انواع خاک‌ها، مطالعه موردی حوضه آبخیز شازند-اراک [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • شیب تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر شکل‌گیری انواع خاک‌ها، مطالعه موردی حوضه آبخیز شازند-اراک [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • شیب پخشیدگی شیب پخش در غشای نازک (DGT) تکنیکی جدید در اندازه‌گیری زیست فراهمی عناصر معدنی خاک برای گیاهان [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 137-150]
 • شبیه‌سازی اثر تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت آب‌گرفتگی شهری با روش USISM (مطالعه موردی: حوزه شهری دامغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرکت سهامی زراعی تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش‌ها و تنگناها [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]
 • شناسایی تغییرات پایش تغییرات سطح اراضی کشاورزی تحت سیستم اگروفارستری در باغباغوئیه جیرفت [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 13-26]
 • شهرستان باوی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان باوی استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرستان خرم‌بید انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی شهرستان خرم‌بید در استان فارس) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 223-230]
 • شهرستان کاشان ارزیابی نگرش گندمکاران پیرامون اثرات دوره‌های آموزشی-ترویجی در حفاظت و احیاء منابع طبیعی و بررسی عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی:دهستان میاندشت) [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 203-213]
 • شوری ارزیابی تخریب خاک به روش GLASOD ، مطالعه موردی دشت ارومیه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 161-169]
 • شوری آب بررسی تاثیر مدیریت مصرف آب شور بر رشد رویشی نهال‌های خرما [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 97-104]

ص

 • صرفه جویی واقعی آب تشریح و بررسی شاخص بهره‌وری آب کشاورزی مبتنی بر تبخیرتعرّق (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 211-222]

ض

 • ضایعات آلی نقش تنوع باکتریایی ورمی‌کمپوست در حاصلخیزی خاک، رشد گیاه و مدیریت ضایعات کشاورزی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 65-79]
 • ضخامت خاک تدوین روش مناسب برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ایران [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]

ط

 • طبقات خاک تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر شکل‌گیری انواع خاک‌ها، مطالعه موردی حوضه آبخیز شازند-اراک [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • طرح جامع شهری مهم‌ترین علل تخریب خاک‌های کشاورزی پیرامون شهر همدان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]

ع

 • عدم قطعیت معرفی نقشه‌برداری رقومی خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]
 • عرضه محوری و تقاضا محوری علوم خاک و اجتماع در بافتار هلندی [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 41-49]
 • علاقه کشاورزان به نوآوری بررسی نگرش کشاورزان شهرستان دیواندره نسبت به مدیریت پایدار خاک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 115-127]
 • عمق ریشه دهی نقش تناوب‌ زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا) [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 83-94]
 • عملکرد مدیریت کاربرد پتاسیم برای زراعت سیب زمینی در شرایط آب و خاک شور [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • عملکرد مدیریت بهینه توصیه کودی در اراضی زیر کشت زیره سیاه (Bunium persicum) [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 49-60]
 • عملکرد پتانسیل و علف‌های هرز افزایش بهره‌وری آب با کاهش فاصله میانگین عملکرد سیب زمینی در منطقه با عملکرد آن در مزارع کشاورزان پیشرو( مطالعه موردی: منطقه فریدن اصفهان) [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 31-42]
 • عملکرد گیاه مروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 13-30]
 • عناصر ریزمغذی ضرورت مصرف گوگرد در خاکهای آهکی و شور- سدیمی استان خراسان رضوی به منظور افزایش عملکرد گیاهان [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 43-50]
 • عناصر غذایی روند رشد، واکنش‌ تغذیه‌ای و تحمل‌ترویرسیترنج به خاک‌های آهکی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 195-211]
 • عناصر غذایی بررسی حاصلخیزی خاک‌های تحت کشت گندم دشت قزوین و ارائه راهکارهای ترویجی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]
 • عناصر غذایی کم‌مصرف بررسی تأثیر کاربرد نانوکودهای عناصر غذایی کم‌مصرف در تغذیه گیاهان [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 115-132]
 • عناصر غذائی پرنیاز و کم‏نیاز ارزیابی شاخص‌های جذب و انتقال عناصر غذائی سه پایه‏ مرکبات [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 137-150]
 • عناصر کم‌مصرف بررسی حاصلخیزی خاک‌های تحت کشت گندم دشت قزوین و ارائه راهکارهای ترویجی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 27-46]
 • عناصر کم‌مصرف بررسی نقش اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم در فراهمی عناصر غذایی کم‌مصرف در خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 83-95]
 • عوامل تشدید کننده مروری بر عوامل موثر بر فرسایش آبی خاک در ایران [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]
 • عوامل طبیعی مروری بر عوامل موثر بر فرسایش آبی خاک در ایران [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 17-26]

غ

 • غده مدیریت کاربرد پتاسیم برای زراعت سیب زمینی در شرایط آب و خاک شور [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • غیرخطی مروری بر مدل‌سازی همدماهای جذب در خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 133-159]
 • غلات نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 103-114]

ف

 • فاضلاب ارزیابی اثر میان‌مدت آبیاری با پساب تصفیه شده بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بندرگز) [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 95-110]
 • فاکتورغنی شدگی بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص‎های اکولوژیکی آلودگی در اراضی اطراف معدن ذغال‌سنگ گلندرود استان مازنداران [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 73-81]
 • فرسایش خاک مدل‌های تبدیلی رادیونوکلوئیدهای پلوتونیوم برای برآورد میزان جابجایی خاک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 129-141]
 • فرسایش قابل تحمل تدوین روش مناسب برای تعیین فرسایش قابل تحمل خاک در ایران [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • فرورفتگی اثر تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت آب‌گرفتگی شهری با روش USISM (مطالعه موردی: حوزه شهری دامغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیزیولوژی گیاه محرک های رشد گیاهی، نقش آنها در فیزیولوژی گیاه، جذب عناصر غذایی و مقابله با تنش‌های محیطی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 47-67]
 • فسفات های نامحلول کودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن‌ها درکشور [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 27-39]
 • فسفر مدیریت بهینه توصیه کودی در اراضی زیر کشت زیره سیاه (Bunium persicum) [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 49-60]
 • فسفر ضرورت مصرف گوگرد در خاکهای آهکی و شور- سدیمی استان خراسان رضوی به منظور افزایش عملکرد گیاهان [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 43-50]
 • فسفر لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 87-96]
 • فسفر کودهای کندرها یا با رهایش کنترل‌شده فسفر برای افزایش کارایی مصرف فسفر در کشاورزی و کاهش مخاطرات محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • فسفرکل لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 87-96]
 • فلزات سنگین اثر آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین بر تولید گیاهان دارویی [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 111-122]
 • فلزات سنگین بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص‎های اکولوژیکی آلودگی در اراضی اطراف معدن ذغال‌سنگ گلندرود استان مازنداران [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 73-81]
 • فلزات سنگین کشت برخی گیاهان دارویی در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین: راهکاری برای مدیریت اراضی آلوده [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 107-119]
 • فلزات سنگین کاربرد نشانگرهای زیستی در پایش سلامت اکوسیستم خاک (با تأکید بر کرم‌های خاکی) [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 141-152]
 • فلزات سنگین نماتدها، نشانگرهای زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 113-124]
 • فناوری نانو مروری بر کاربرد نانو مواد در اصلاح خاک‌ها [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • فناوری نانو کودهای کندرها یا با رهایش کنترل‌شده فسفر برای افزایش کارایی مصرف فسفر در کشاورزی و کاهش مخاطرات محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • فن‌آوری هسته‌ای پرتوهای یون‌ساز و تأثیر کاربرد آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی پساب فاضلاب [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • فولوات آهن تاثیر دو نوع کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در شمال خوزستان [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 191-201]
 • فولویک اسید بررسی روش‌های اندازه‌گیری هیومیک اسید و فولویک اسید در مواد کودی [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 97-113]

ق

 • قارچ‌های میکوریزی کودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن‌ها درکشور [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 27-39]
 • قانون بررسی و تحلیل قوانین و اسناد فرادست پیرامون انتخاب الگوی کشت مناسب در عرصه کشاورزی ایران [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • قوانین و مقررات بررسی قوانین و مقررات کشوری مرتبط با جنگلها و مراتع [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 153-167]

ک

 • کاتنا تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر شکل‌گیری انواع خاک‌ها، مطالعه موردی حوضه آبخیز شازند-اراک [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • کارایی محرک های رشد گیاهی، نقش آنها در فیزیولوژی گیاه، جذب عناصر غذایی و مقابله با تنش‌های محیطی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 47-67]
 • کارایی استفاده از زمین بررسی کارایی استفاده از منابع آب و خاک در تناوب های زراعی رایج در مناطق مختلف استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارایی تناوب نقش تناوب‌ زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا) [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 83-94]
 • کارایی تولید بررسی کارایی استفاده از منابع آب و خاک در تناوب های زراعی رایج در مناطق مختلف استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارایی زراعی راهبردهای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در تولید گندم در ایران [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 61-72]
 • کارایی سیستم تعیین تناوب مناسب با کارایی مصرف آب بالا در منطقه گالیکش [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • کارایی مصرف کودهای کندرها یا با رهایش کنترل‌شده فسفر برای افزایش کارایی مصرف فسفر در کشاورزی و کاهش مخاطرات محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارایی مصرف آب نقش تناوب‌ زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا) [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 83-94]
 • کارایی مصرف آب نقش کشت انتظاری نخود در افزایش کارایی بهره وری آب در منطقه فریدون شهر اصفهان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • کاربری اراضی بررسی ادواری کربن آلی خاک در دشت خوزستان و ارایه راهکارهای ترویجی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • کاربری اراضی بررسی نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی (مطالعه موردی استان گلستان) [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 143-151]
 • کاربری اراضی اثر تغییرات کاربری اراضی بر وضعیت آب‌گرفتگی شهری با روش USISM (مطالعه موردی: حوزه شهری دامغان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کانی‌های رسی بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن-ها در مصرف کودهای پتاسیمی [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 121-139]
 • کراپ‬وات تعیین تناوب مناسب با کارایی مصرف آب بالا در منطقه گالیکش [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • کربن بیوچار، ماده‌ای با ویژگی‌های منحصر به‌فرد برای ترسیب کربن اتمسفر و کاهش گرمایش جهانی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 51-63]
 • کربنات کلسیم روند رشد، واکنش‌ تغذیه‌ای و تحمل‌ترویرسیترنج به خاک‌های آهکی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 195-211]
 • کربن آلی راهبردهای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در تولید گندم در ایران [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 61-72]
 • کربن آلی بررسی ادواری کربن آلی خاک در دشت خوزستان و ارایه راهکارهای ترویجی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • کربن آلی آزمایش‌های بلند مدت، ضرورتی برای ارزیابی روش‌های مدیریت حاصلخیزی خاک [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 99-112]
 • کرت ثابت آزمایش‌های بلند مدت، ضرورتی برای ارزیابی روش‌های مدیریت حاصلخیزی خاک [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 99-112]
 • کرمانشاه پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت زعفران در کرمانشاه: رهیافتی برای تغییر الگوی کشت ومقابله با کمبود آب [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]
 • کرمانشاه آینده پژوهی توسعه مزارع سرگرمی در قالب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرم‌های خاکی کاربرد نشانگرهای زیستی در پایش سلامت اکوسیستم خاک (با تأکید بر کرم‌های خاکی) [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 141-152]
 • کشاورزی بررسی و تحلیل قوانین و اسناد فرادست پیرامون انتخاب الگوی کشت مناسب در عرصه کشاورزی ایران [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • کشاورزی نقش مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروزاکساید از خاک‌های کشاورزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشاورزی پایدار مروری بر اهمیت وتاثیر کودهای آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 55-77]
 • کشت پاییزه نقش کشت انتظاری نخود در افزایش کارایی بهره وری آب در منطقه فریدون شهر اصفهان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • کشت شنی خیار تخریب خاک ناشی از استفاده بلند مدت از شن و رسوبات رودخانه‌ای: مطالعه موردی کشت خیار در استان لرستان [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 13-19]
 • کیفیت‌آب کاربرد فاضلاب شهر اراک در اراضی زراعی [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 175-189]
 • کیفیت خاک ارزیابی تخریب خاک به روش GLASOD ، مطالعه موردی دشت ارومیه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 161-169]
 • کم آبی بررسی کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اکباتان جهت کاربرد در اراضی کشاورزی و فضای سبز [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 95-102]
 • کمبود آهن تزریق سولفات آهن در خاک، راهکاری ارزان برای درمان کمبود آهن درختان میوه [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 151-160]
 • کمپوست مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
 • کمیسیون ماده 5 مهم‌ترین علل تخریب خاک‌های کشاورزی پیرامون شهر همدان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • کنترل کیفیت اثر آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین بر تولید گیاهان دارویی [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 111-122]
 • کود بررسی عوامل موثر در تثبیت پتاسیم و آمونیوم در خاک، کانی‌های رسی و نقش آن-ها در مصرف کودهای پتاسیمی [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 121-139]
 • کود دامی مروری بر اهمیت وتاثیر کودهای آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 55-77]
 • کود زیستی ازتوباکتر و نقش آن در مدیریت حاصخیزی خاک [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]
 • کود زیستی ریزوبیوم‌ها و نقش آنها در مدیریت نیتروژن اراضی کشاورزی زیر کشت لگوم‌ها [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 37-48]
 • کود زیستی مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در کاهش غلظت نیترات در اسفناج [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 44-55]
 • کود زیستی استفاده از باکتری‌های مفید خاکزی درمدیریت تولید محصول در شرایط تنش شوری و خشکی از طریق کاهش اتیلن گیاه [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 33-43]
 • کود زیستی نقش باکتری آزوسپیریلوم بر عملکرد گندم در یک خاک آهکی [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 103-114]
 • کود سبز مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
 • کود شیمیایی مروری بر اهمیت وتاثیر کودهای آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 55-77]
 • کود کندرها کودهای کندرها یا با رهایش کنترل‌شده فسفر برای افزایش کارایی مصرف فسفر در کشاورزی و کاهش مخاطرات محیط‌زیست [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودها تجار بررسی روش‌های اندازه‌گیری هیومیک اسید و فولویک اسید در مواد کودی [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 97-113]
 • کودهای حیوانی مروری بر کاربرد کودهای آلی رایج در کشت و تولید برنج سالم و ارگانیک [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 143-164]
 • کودهای زیستی لحاظ آزمون خاک و شاخص ‏محیط‏زیستی در مدیریت مصرف کودهای فسفاتی [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 87-96]
 • کودهای نیتروژنه اثرات بلند مدت کودهای شیمیایی بر ریزجانداران خاک [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 105-127]

گ

 • گاز زیستی بیوچار، ماده‌ای با ویژگی‌های منحصر به‌فرد برای ترسیب کربن اتمسفر و کاهش گرمایش جهانی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 51-63]
 • گاما پرتوهای یون‌ساز و تأثیر کاربرد آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی پساب فاضلاب [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]
 • گیاهان دارویی اثر آلودگی خاک‌ها به فلزات سنگین بر تولید گیاهان دارویی [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 111-122]
 • گیاهان دارویی کشت برخی گیاهان دارویی در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین: راهکاری برای مدیریت اراضی آلوده [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 107-119]
 • گیاه‌پالایی کشت برخی گیاهان دارویی در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین: راهکاری برای مدیریت اراضی آلوده [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 107-119]
 • گیاه‌جذبی کشت برخی گیاهان دارویی در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین: راهکاری برای مدیریت اراضی آلوده [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 107-119]
 • گرمایش جهانی نقش مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروزاکساید از خاک‌های کشاورزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرماکافت اثر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 161-173]
 • گرماکافت مروری بر اثرات کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 13-30]
 • گرماکافت بیوچار، ماده‌ای با ویژگی‌های منحصر به‌فرد برای ترسیب کربن اتمسفر و کاهش گرمایش جهانی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 51-63]
 • گلستان فرسایش تونلی، تهدید یا فرصت [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • گلغبار تغییرات زمانی و مکانی مولدین گرد و غبار در رخداد دیدهای فوق بحرانی در اهواز [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 195-209]
 • گندم تعیین پتانسیل تولید اراضی برای گندم در مناطق گتوند و شوشتر استان خوزستان [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 15-23]
 • گندم راهبردهای مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک در تولید گندم در ایران [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 61-72]
 • گندم ارزیابی پتانسیل تولید گندم در برخی از دشت‌های کشور [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 1-11]
 • گندم تأثیر مصرف سرک پتاسیم کلرید در زراعت گندم آبی در خاک‌های متوسط بافت [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لجن فاضلاب پرتوهای یون‌ساز و تأثیر کاربرد آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی پساب فاضلاب [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 79-96]

م

 • مایه تلقیح کاربرد کودهای زیستی حاوی ریزجانداران آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در کشاورزی [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 51-63]
 • مجلس شورای ملی و اسلامی بررسی قوانین و مقررات کشوری مرتبط با جنگلها و مراتع [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 153-167]
 • محرک رشد ازتوباکتر و نقش آن در مدیریت حاصخیزی خاک [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 79-94]
 • محرک رشد محرک های رشد گیاهی، نقش آنها در فیزیولوژی گیاه، جذب عناصر غذایی و مقابله با تنش‌های محیطی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 47-67]
 • محرک رشد گیاهی نقش تنوع باکتریایی ورمی‌کمپوست در حاصلخیزی خاک، رشد گیاه و مدیریت ضایعات کشاورزی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 65-79]
 • محصولات کشاورزی تشریح و بررسی شاخص بهره‌وری آب کشاورزی مبتنی بر تبخیرتعرّق (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرخه) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 211-222]
 • محیط زیست نماتدها، نشانگرهای زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 113-124]
 • محیط زیست گرائی علوم خاک و اجتماع در بافتار هلندی [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 41-49]
 • محلول پاشی مدیریت کاربرد پتاسیم برای زراعت سیب زمینی در شرایط آب و خاک شور [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • مدیریت اراضی تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش‌ها و تنگناها [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]
 • مدیریت خاک بررسی ادواری کربن آلی خاک در دشت خوزستان و ارایه راهکارهای ترویجی [5.1، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • مدیریت عناصر غذایی ریزوسفر، راهکاری برای مدیریت خاک در اطراف ریشه‌ها [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 25-35]
 • مدیریت کودی و تغذیه‌ای مروری بر اهمیت وتاثیر کودهای آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 55-77]
 • مدیریت مرکبات واکاوی علل بروز عارضه زوال مرکبات در جنوب کشور و راهکارهای مدیریت آن با تأکید بر عوامل آبی و خاکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل‌سازی خاک معرفی نقشه‌برداری رقومی خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]
 • مرکبات روند رشد، واکنش‌ تغذیه‌ای و تحمل‌ترویرسیترنج به خاک‌های آهکی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 195-211]
 • مزارع سرگرمی آینده پژوهی توسعه مزارع سرگرمی در قالب ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی شهرستان کرمانشاه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشکلات زیست‌محیطی بررسی تحقیقات کاربرد ورمی‌کمپوست در کشاورزی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 69-81]
 • معادله هارگریوز-سامانی انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده‌های هواشناسی (مطالعه موردی شهرستان خرم‌بید در استان فارس) [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 223-230]
 • معدن ذغال سنگ بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین و شاخص‎های اکولوژیکی آلودگی در اراضی اطراف معدن ذغال‌سنگ گلندرود استان مازنداران [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 73-81]
 • مکان‌‌یابی پهنه‌بندی مناطق مستعد کشت زعفران در کرمانشاه: رهیافتی برای تغییر الگوی کشت ومقابله با کمبود آب [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 1-11]
 • منابع آب کشاورزی موانع تحقق مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران از دیدگاه مدیران اجرایی و کارشناسان [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 179-193]
 • منبع تجدید پذیر استفاده از فاضلاب در کشاورزی: فرصت‌ها، چالشها و راهکارها [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 213-231]
 • مواد غذایی امنیت غذایی با مدیریت پایدار اراضی [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نارنج ارزیابی شاخص‌های جذب و انتقال عناصر غذائی سه پایه‏ مرکبات [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 137-150]
 • نیازسنجی آموزشی نیاز آموزشی کشاورزان در خصوص مدیریت خاک در منطقه رامشیر استان خوزستان [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 131-142]
 • نیام نقش کشت انتظاری نخود در افزایش کارایی بهره وری آب در منطقه فریدون شهر اصفهان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 57-67]
 • نانوبیوچار مروری بر کاربرد نانو مواد در اصلاح خاک‌ها [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • نانوحسگر مروری بر کاربرد نانو مواد در اصلاح خاک‌ها [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • نانوحسگر کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 169-178]
 • نانوذرات رفتار و سرنوشت نانوذرات در خاک [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 165-183]
 • نانورس مروری بر کاربرد نانو مواد در اصلاح خاک‌ها [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • نانوفناوری کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 169-178]
 • نانوفناوری برخی اثرهای مصرف زیاد نانو مواد در تغذیه گیاهان [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 179-194]
 • نانوکو برخی اثرهای مصرف زیاد نانو مواد در تغذیه گیاهان [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 179-194]
 • نانوکودها بررسی تأثیر کاربرد نانوکودهای عناصر غذایی کم‌مصرف در تغذیه گیاهان [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 115-132]
 • نیترات مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در کاهش غلظت نیترات در اسفناج [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 44-55]
 • نیترات زدایی نقش مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروزاکساید از خاک‌های کشاورزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیترات سازی نقش مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروزاکساید از خاک‌های کشاورزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیتروژن مدیریت بهینه توصیه کودی در اراضی زیر کشت زیره سیاه (Bunium persicum) [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 49-60]
 • نیتروژن مدیریت تلفیقی مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در کاهش غلظت نیترات در اسفناج [4.1، شماره 1، 1395، صفحه 44-55]
 • نشانگر کاربرد نشانگرهای زیستی در پایش سلامت اکوسیستم خاک (با تأکید بر کرم‌های خاکی) [3.2، شماره 2، 1394، صفحه 141-152]
 • نیشکر بررسی روند تلفات نیتروژن به‌صورت آمونیاک از کود دی‌آمونیم فسفات در شرایط مزرعه(مطالعه موردی نیشکر) [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 21-29]
 • نفوذ عمقی تأثیر مصرف سرک پتاسیم کلرید در زراعت گندم آبی در خاک‌های متوسط بافت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقاط کوانتومی گرافن کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 169-178]
 • نقشه خاک معرفی نقشه‌برداری رقومی خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 97-114]
 • نگرش بررسی نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی (مطالعه موردی استان گلستان) [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 143-151]
 • نهشته‌های لسی فرسایش تونلی، تهدید یا فرصت [7.2، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]

و

 • واژگان کلیدی:تغییر اقلیم نقش مدیریت زراعی در کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای نیتروزاکساید از خاک‌های کشاورزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ورمی‌کمپوست بررسی تحقیقات کاربرد ورمی‌کمپوست در کشاورزی [8.1، شماره 1، 1399، صفحه 69-81]
 • وزن خشک روند رشد، واکنش‌ تغذیه‌ای و تحمل‌ترویرسیترنج به خاک‌های آهکی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 195-211]
 • ویژگی های خاک آزمایش‌های بلند مدت، ضرورتی برای ارزیابی روش‌های مدیریت حاصلخیزی خاک [5.2، شماره 2، 1396، صفحه 99-112]
 • ویژگی‌های خاک اثر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 161-173]
 • وضعیت حاصلخیزی بررسی وضعیت حاصلخیزی خاک‌های شالیزاری استان گیلان [3.1، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]

ه

 • هتروتروف کاربرد کودهای زیستی حاوی ریزجانداران آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در کشاورزی [2.1، شماره 1، 1393، صفحه 51-63]
 • هیدروژل شیب پخش در غشای نازک (DGT) تکنیکی جدید در اندازه‌گیری زیست فراهمی عناصر معدنی خاک برای گیاهان [2.2، شماره 2، 1393، صفحه 137-150]
 • هیدرولوژی تأثیر شیب و شبکه آبراهه ها بر شکل‌گیری انواع خاک‌ها، مطالعه موردی حوضه آبخیز شازند-اراک [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • همدان مهم‌ترین علل تخریب خاک‌های کشاورزی پیرامون شهر همدان [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 1-13]
 • همدما مروری بر مدل‌سازی همدماهای جذب در خاک [4.2، شماره 2، 1395، صفحه 133-159]
 • هیومیک اسید بررسی روش‌های اندازه‌گیری هیومیک اسید و فولویک اسید در مواد کودی [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 97-113]

ی

 • یکپارچه‌سازی مروری بر تجارب ایران و برخی کشورهای آسیایی در حفظ کاربری اراضی کشاورزی [6.2، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • یکپارچه‏ سازی اراضی تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‏های سهامی زراعی ایران: چالش‌ها و تنگناها [7.1، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]
 • یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی مروری بر وضعیت خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در جهان و ایران [6.1، شماره 1، 1397، صفحه 63-82]